Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: klimaat

We zijn weer Europees kampioen! Nu in milieuvervuiling..


Ter land, ter zee en in de lucht is Nederland het meest vervuilde land in Europa. Dat staat te lezen in het recent gepubliceerde rapport Ranking the Stars van Natuur en Milieu. Het kabinet Rutte zit er niet mee, en doet er alles aan om die unieke koppositie niet kwijt te raken. Nederland als afvoerput van Europa. Waar een klein land groot in kan zijn.

Luchtkwaliteit
De slechtste van Europa. Hoogste uitstoot van stikstofdioxide. Drie keer het Europese gemiddelde. Oorzaak: verbrandingsmotoren, industrie en kolencentrales. Daarnaast is de uitstoot van fijn stof (verkeer) ook ongekend. Aantal geschatte doden: ruim 2000 per jaar.

Het kabinet laat ons harder rijden, bouwt meer kolencentrales, en voert geen kilometerheffing in voor vrachtwagens als enige van de ons omringende landen.

Bodemverontreiniging
De Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaten van alle landen van Europa. Met de grootste veestapel ter wereld (per km2), exporteren we het vlees, en houden de mest. Alsof dat al niet genoeg is strooien we ook nog eens lustig met kunstmest.

Het kabinet heeft er hard aan gewerkt een uitzonderingspositie te verkrijgen in Europa. Inmiddels gewend dat lidstaten zich niet aan afspraken houden, is het nog geaccepteerd ook. Laat de megastallen maar tot volle wasdom komen.

Waterkwaliteit
Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Wat op de grond wordt gedonderd verdwijnt in het water (en grondwater). Nederland overschrijdt de vastgestelde Kaderrichtlijn Water (KWR).
De oppervlaktewaterconcentraties van Imidacloprid  (7000 maal giftiger dan DDT) overschrijden de Maximum Tolerable Risk (MTR) norm op meer en meer plaatsen. Soms met een factor 10.000 (!).
Nederland is koploper met het verlenen van toestemming voor het gebruik er van. Het gebruik neemt dan ook snel toe. Als gevolg is Nederland inmiddels ook al koploper in bijensterfte. Het kan niet op!

Het kabinet gaat structureel bezuinigen op het waterbudget tot 2015.

Natuur
Nederland scoort het hoogst in Europa in het niet in stand houden van Natura 2000 (Europese Habitat richtlijn): 8%. Kaalslag ten voeten uit.

Het kabinet schrapt driekwart (!) van het budget voor natuurbeheer (van 800 naar 200 miljoen). Daarnaast verliezen 64 van de 190 natuurgebieden in Nederland de status van beschermd gebied.

Schone energie.
Met 3,8% behoort Nederland tot de achterhoede. Zeg maar de risee van Europa. Oorzaak: geen consistent beleid op dit punt. Waar in Europa in 2009 al voor het eerst meer schone opwekkingscapaciteit (zon en wind) werd gebouwd, wast Nederland haar handen in onschuld.

Het kabinet bouwt meer kolencentrales en wil dolgraag een vergunning voor nog een kerncentrale afgegeven. Energiebedrijven worden verkocht aan buitenlandse investeerders.

Klimaat
Broeikasgassen laten weer een stijgende trend zien in Nederland. Waar in Europa gemiddeld de uitstoot met 15% afnam sinds 1990 (Kyoto ijkpunt) is het in Nederland slechts 1% gedaald. De norm die gehaald moet worden (uiterlijk 2012..) is 6% daling. Gaat we niet halen natuurlijk.
Zeker niet als de cijfers laten zien dat de uitstoot van CO2 (belangrijkste broeikasgas) in Nederland sinds 1990 gestegen is met 14%!

Het kabinet ziet goede mogelijkheden om als Nederland voor- en koploper te worden in de handel voor handel in emissierechten. De VOC mentaliteit in windhandel.


Belastingplan 2012
Alsof het milieu al niet zwaar genoeg is belast besluit het kabinet om dan ook maar meteen een aantal milieubelastingen af te schaffen. In 2012 de afvalstoffen- en grondwaterbelasting. In 2013 de verpakkingenbelasting, de belasting op leidingwater en de belasting op zware motorvoertuigen.
Niet groen, maar eenvoudig is het credo van dit kabinet immers. De vliegtax was al afgeschaft. En wegens het overweldigende succes van de BPM regeling voor schone auto’s, wordt die ook maar afgeschaft.

Melanie Henriëtte Schultz van Haegen – Maas Geesteranus
De omhooggevallen en over het paard getilde minister met de lange naam van het nieuwe ministerie: infrastructuur en milieu. Een combinatie die de wenkbrauwen al deed fronsen. Werk aan de winkel om die twee ministeries samen te voegen vertelde ze ons. Het laatste opheffen stond in haar geheime agenda blijkbaar. Met een schone lei beginnen?

Bij de presentatie van het nieuwe kabinet op 12 oktober 2010 werd haar marginale kennis en onkunde al meteen duidelijk. De parlementaire verslaggevers interviewden in een avondvullend programma alle nieuwe ministers en staatssecretarissen. Hier nog te zien (zap even naar 1:05).

Nadat ze bevlogen vertelde over de 130 km, en de “supersnelwegen” die ze zou (laten) bouwen, kwam nog even het milieu aan bod. Ze moest er zichtbaar aan wennen dat dat ook bij haar portefeuille hoorde. De stelling was dat aan milieu niet veel aandacht werd besteed in het regeerakkoord.

Zichtbaar in verwarring kon ze nog net een antwoord verzinnen: “ehh, ehh, kernenergie staat er specifiek in..”. Ze wist  ook nog te noemen dat het iets met CO2 te maken had.

Zegt meer dan genoeg. Het staat niet in de nietszeggende milieuparagraaf (nog geen half A-viertje in het regeerakkoord van 46 pagina’s), het staat onder het kopje “economie” van Maxime Verhagen.

Wat een bende, en wat een rotzooi.

Bronnen (o.a.):
http://www.nu.nl/binnenland/2642233/nederland-meest-vervuilde-land.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/15/nederland-behoort-tot-vuilste-landen-europa/
http://www2.natuurenmilieu.nl/media/278298/20111012-natuur_milieu-rapport-rankingthestars.pdf
(hele rapport)
http://www.duurzaamgebouwd.nl/overheid/20111017-nederland-is-meest-vervuilde-land-van-europa
http://player.omroep.nl/?aflID=11660331
(uitzending NOS 12/10/2010)

Plaatje komt hier vandaan.

Klimaatvluchtelingen zijn we altijd al geweest.

Al 100.000-en jaren zwerven ‘mensen’ over de aardbol. In deze blog beperk ik me tot de homo sapiens, die ergens in midden afrika 200.000 jaar geleden ‘opstond’.

Andere ‘mensachtigen’ (zoals b.v. de Neanderthaler en de Homo Erectus)  hebben het al lang geleden moeten afleggen. Ze konden zich niet genoeg aanpassen en gingen roemloos ten onder. Er waren mutanten die dat wel en beter konden…. Toen..

Een historisch verslag van uw razende reporter. Startend met:

75.000 B.C.  Populatie: <100.000.  Zeeniveau: minus 70 meter.
In Sumatra barst de supervulkaan Toba uit zijn voegen. Een klap drieduizend keer groter dan de uitbarsting van de Mount St. Helens (1980)! Het zou tot een wereldwijde flinke daling van de temperatuur leiden, en een structurele wereldwijde klimaat wijziging.
De eerste klimaatvluchtelingen waren geboren.
Midden Afrika, waar dit handjevol mensen woonden, droogde rap uit. In kleine groepjes trokken ze de kudden achterna die sappiger weiden vonden om te overleven. Door het lage zeeniveau (geen daar) kon je zo het Midden-Oosten inlopen. Dat gebeurde dan ook. Anderen verspreiden zich over Afrika zelf.

60.000 B.C. Populatie: 100.000. Zeeniveau:  minus 80 meter.
Het was mogelijk over land door te kunnen lopen tot aan Australië toe. Het was één langgerekte landmassa (nu Sahul genoemd). Veel later zouden immigranten afgesloten worden door het stijgende water, en in deze afzondering eigen culturen gaan ontwikkelen.

40.000 B.C. Populatie: 300.000   Zeeniveau: minus 80 meter.
Mensen konden en moesten op blote voeten wandelen als de beste. In ‘no-time’ verspreidden ze zich letterlijk en figuurlijk in alle bochten. Over de “Steppe Higway’ die zich uitstrekte van Europa via China, tot aan Amerika toe. De antilopen, rendieren, mammoeten en bizons achterna, die inmiddels de ‘Beringia corridor‘  hadden ontdekt. Het maakte het mogelijk tot het diepste puntje van Zuid Amerika door te lopen.

20.000 B.C. Populatie: 700.000. Zeeniveau: minus 120 meter!
De laatste ijstijd drukt de kudden, en dus jagers en verzamelaars diep zuidwaarts (o.a.) Europa in. De laatste Neanderthalers kunnen zich niet genoeg aanpassen aan de kou en misten de intelligentie om verfijnde jaagtechnieken te ontwikkelen Hard nodig in deze inmiddels schrale wereld, waar ook veel diersoorten het niet meer redden. Die historische bewoners van Europa delven het onderspit tegen ‘ons’ mensen die dat wel kunnen. Het ‘wij’ gevoel bestond niet.

10.000 B.C. Populatie: 1 miljoen. Zeeniveau: minus 40 meter.
Een opwarmend klimaat en daardoor terugtrekkende gletsjers zorgen er voor dat de jagers zich breed verspreiden, net als de dieren die weer deels noordwaarts trokken. Landbouw werd ontdekt, en zorgde voor grotere groepen mensen die op één plek elkaar konden voeden en verzorgen. De bevolking kon sneller groeien. Het dorp werd uitgevonden.

Start van onze jaartelling: populatie: 100 miljoen. Zeeniveau: iets onder NAP, stijgend.
Het Romeinse Rijk  was al volop met de eerste grote verdringingsstrategie begonnen. Zij of wij. Er werd volop tegen gesputterd. Vele profeten waarschuwden tegen het onheil. Eén daarvan zou door schade en schande wijs geworden een grote invloed hebben op onze cultuur voor de volgende 20 eeuwen. Meerdere zouden volgen. Het zou de verdringingsstrategieën van volkeren niet verdringen. Integendeel. ‘Men’ vond dat er weinig keus was, en die keuzen worden opgedrongen aan anderen.

1600-1700:  populatie 800 miljoen (1800: 1 miljard).
Heerschappij over de wereld word breed bevochten. De Spanjaarden moorden voor eigen gewin (goud) lang bestaande culturen uit in Zuid-Amerika. De latere kolonisten van Amerika vinden dat die indianen daar te veel ruimte innemen. Het Verre Oosten wordt door Europese grootmachten geplunderd. De handel in mensen is begonnen. Wij noemen het onze Gouden Eeuw.

2000: Populatie 6 miljard. Een verdubbeling ten opzichte van 1950 overigens!
De grondstoffen oorlogen woeden wereldwijd in alle hevigheid. Mee dan een miljard mensen leeft onder de armoede grens. Miljoenen mensen moorden elkaar uit. “Ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons”, riep de ‘machtigste man van de wereld’. Minder machtigen roepen hetzelfde. De eerste klimaatvluchtelingen zoeken hun heil anders. Eerst waren het gastarbeiders, al gauw kwamen daar de bootvluchtelingen bij. Overvolle vluchtelingenkampen van mensen die niet meer weten waar anders naar toe te vluchten.

2050 9,5 miljard (!!!) mensen op deze aardbol zoeken de uiterste grenzen van de groei als ratten in hun eigen val. Het klimaat barst uit zijn voegen, de grondstof voorraden die we nodig hebben raken echt uitgeput. De IPCC voorspelling dat we snel groeien naar 250 miljoen klimaatvluchtelingen wordt realiteit.
 
Is er veel veranderd? Klimaatvluchtelingen zijn we altijd geweest immers. Er is echter een kapitaal verschil tussen toen en nu:

Waar moeten die mensen allemaal nog naar toe?

En: Waar gaan we met zijn allen naar toe, als de grenzen van de groei zijn bereikt?
Is de Homo Sapiens van nu, de Neanderthaler van toen? Vluchten kan niet meer immers..

Bronnen (o.a.):
Wikipedia: Sea levels
Wikipedia: World population.
 Wikipedia: Historical migration
Universiteit Leiden: history migration
The Genographic Project
‘Stamboom” van alle ‘mensenensoorten’.

Terug lezen:
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..
Paaseiland – metafoor voor onze planeet..
Onze planeet, hel en verdoemenis!

Deze blog is een logisch vervolg van: Kan ik nog meer van mezelf ontbloten?