Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: co2

We zijn weer Europees kampioen! Nu in milieuvervuiling..


Ter land, ter zee en in de lucht is Nederland het meest vervuilde land in Europa. Dat staat te lezen in het recent gepubliceerde rapport Ranking the Stars van Natuur en Milieu. Het kabinet Rutte zit er niet mee, en doet er alles aan om die unieke koppositie niet kwijt te raken. Nederland als afvoerput van Europa. Waar een klein land groot in kan zijn.

Luchtkwaliteit
De slechtste van Europa. Hoogste uitstoot van stikstofdioxide. Drie keer het Europese gemiddelde. Oorzaak: verbrandingsmotoren, industrie en kolencentrales. Daarnaast is de uitstoot van fijn stof (verkeer) ook ongekend. Aantal geschatte doden: ruim 2000 per jaar.

Het kabinet laat ons harder rijden, bouwt meer kolencentrales, en voert geen kilometerheffing in voor vrachtwagens als enige van de ons omringende landen.

Bodemverontreiniging
De Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaten van alle landen van Europa. Met de grootste veestapel ter wereld (per km2), exporteren we het vlees, en houden de mest. Alsof dat al niet genoeg is strooien we ook nog eens lustig met kunstmest.

Het kabinet heeft er hard aan gewerkt een uitzonderingspositie te verkrijgen in Europa. Inmiddels gewend dat lidstaten zich niet aan afspraken houden, is het nog geaccepteerd ook. Laat de megastallen maar tot volle wasdom komen.

Waterkwaliteit
Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Wat op de grond wordt gedonderd verdwijnt in het water (en grondwater). Nederland overschrijdt de vastgestelde Kaderrichtlijn Water (KWR).
De oppervlaktewaterconcentraties van Imidacloprid  (7000 maal giftiger dan DDT) overschrijden de Maximum Tolerable Risk (MTR) norm op meer en meer plaatsen. Soms met een factor 10.000 (!).
Nederland is koploper met het verlenen van toestemming voor het gebruik er van. Het gebruik neemt dan ook snel toe. Als gevolg is Nederland inmiddels ook al koploper in bijensterfte. Het kan niet op!

Het kabinet gaat structureel bezuinigen op het waterbudget tot 2015.

Natuur
Nederland scoort het hoogst in Europa in het niet in stand houden van Natura 2000 (Europese Habitat richtlijn): 8%. Kaalslag ten voeten uit.

Het kabinet schrapt driekwart (!) van het budget voor natuurbeheer (van 800 naar 200 miljoen). Daarnaast verliezen 64 van de 190 natuurgebieden in Nederland de status van beschermd gebied.

Schone energie.
Met 3,8% behoort Nederland tot de achterhoede. Zeg maar de risee van Europa. Oorzaak: geen consistent beleid op dit punt. Waar in Europa in 2009 al voor het eerst meer schone opwekkingscapaciteit (zon en wind) werd gebouwd, wast Nederland haar handen in onschuld.

Het kabinet bouwt meer kolencentrales en wil dolgraag een vergunning voor nog een kerncentrale afgegeven. Energiebedrijven worden verkocht aan buitenlandse investeerders.

Klimaat
Broeikasgassen laten weer een stijgende trend zien in Nederland. Waar in Europa gemiddeld de uitstoot met 15% afnam sinds 1990 (Kyoto ijkpunt) is het in Nederland slechts 1% gedaald. De norm die gehaald moet worden (uiterlijk 2012..) is 6% daling. Gaat we niet halen natuurlijk.
Zeker niet als de cijfers laten zien dat de uitstoot van CO2 (belangrijkste broeikasgas) in Nederland sinds 1990 gestegen is met 14%!

Het kabinet ziet goede mogelijkheden om als Nederland voor- en koploper te worden in de handel voor handel in emissierechten. De VOC mentaliteit in windhandel.


Belastingplan 2012
Alsof het milieu al niet zwaar genoeg is belast besluit het kabinet om dan ook maar meteen een aantal milieubelastingen af te schaffen. In 2012 de afvalstoffen- en grondwaterbelasting. In 2013 de verpakkingenbelasting, de belasting op leidingwater en de belasting op zware motorvoertuigen.
Niet groen, maar eenvoudig is het credo van dit kabinet immers. De vliegtax was al afgeschaft. En wegens het overweldigende succes van de BPM regeling voor schone auto’s, wordt die ook maar afgeschaft.

Melanie Henriëtte Schultz van Haegen – Maas Geesteranus
De omhooggevallen en over het paard getilde minister met de lange naam van het nieuwe ministerie: infrastructuur en milieu. Een combinatie die de wenkbrauwen al deed fronsen. Werk aan de winkel om die twee ministeries samen te voegen vertelde ze ons. Het laatste opheffen stond in haar geheime agenda blijkbaar. Met een schone lei beginnen?

Bij de presentatie van het nieuwe kabinet op 12 oktober 2010 werd haar marginale kennis en onkunde al meteen duidelijk. De parlementaire verslaggevers interviewden in een avondvullend programma alle nieuwe ministers en staatssecretarissen. Hier nog te zien (zap even naar 1:05).

Nadat ze bevlogen vertelde over de 130 km, en de “supersnelwegen” die ze zou (laten) bouwen, kwam nog even het milieu aan bod. Ze moest er zichtbaar aan wennen dat dat ook bij haar portefeuille hoorde. De stelling was dat aan milieu niet veel aandacht werd besteed in het regeerakkoord.

Zichtbaar in verwarring kon ze nog net een antwoord verzinnen: “ehh, ehh, kernenergie staat er specifiek in..”. Ze wist  ook nog te noemen dat het iets met CO2 te maken had.

Zegt meer dan genoeg. Het staat niet in de nietszeggende milieuparagraaf (nog geen half A-viertje in het regeerakkoord van 46 pagina’s), het staat onder het kopje “economie” van Maxime Verhagen.

Wat een bende, en wat een rotzooi.

Bronnen (o.a.):
http://www.nu.nl/binnenland/2642233/nederland-meest-vervuilde-land.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/15/nederland-behoort-tot-vuilste-landen-europa/
http://www2.natuurenmilieu.nl/media/278298/20111012-natuur_milieu-rapport-rankingthestars.pdf
(hele rapport)
http://www.duurzaamgebouwd.nl/overheid/20111017-nederland-is-meest-vervuilde-land-van-europa
http://player.omroep.nl/?aflID=11660331
(uitzending NOS 12/10/2010)

Plaatje komt hier vandaan.

Global Dimming, Global Warming. Geesten in of uit de fles?

De term Global Warming (broeikaseffect) kennen we allemaal. Global Dimming is minder bekend, maar net zo goed heeft het een enorme invloed op ons klimaat en de klimaatvoorspellingen. Kort gesteld: Global Dimming is het tegenovergestelde van het broeikaseffect. Het verkoelt. En dempt daardoor de ‘CO2’ effecten. Wat is de samenhang? Hoe vervuilt is de milieudiscussie? En hoe verder?

Global Dimming is eigenlijk nog maar een vrij recent ontdekt wereldwijd verschijnsel.
De eerste die het benoemde was de Engelse wetenschapper Gerry Stanhill. Hij deed in Israël metingen aan de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikte. Hij stelde vast dat door de tientallen jaren heen de hoeveelheid zonlicht daar dramatisch was afgenomen. Tientallen procenten zelfs. Verder onderzoek wees uit dat wereldwijd eenzelfde trend zichtbaar was. Sterk verschillend per regio, maar wereldwijd met meerdere procenten per 10 jaar in de periode 1950-1990.

Zijn onderzoeken werden eerst door de wetenschappelijke wereld niet serieus genomen. De IPCC heeft het lang genegeerd. Pas begin 2000, werd het verschijnsel breder geaccepteerd. De klimaatmodellen worden/zijn inmiddels aangepast.
 
Global Dimming versus Global Warming.
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat (het woord zegt het al) zonnewarmte die de aarde bereikt de aarde minder kan verlaten door de ‘afsluitende laag’ van de broeikasgassen. Zoals CO2 (de belangrijkste) maar ook methaan en andere broeikasgassen. Nemen die toe, dan zal het warmer worden is de theorie (en de bewezen praktijk).

Global Dimming is precies het omgekeerde. Door diverse oorzaken wordt het zonnelicht beter weerkaatst (kan dus de aarde niet bereiken), en/of beter geabsorbeerd, en/of er vindt meer (en andere) wolkvorming plaats die er ook voor zorgen dat er minder warm licht op aarde komt.

Belangrijkste stoffen: roet, zwavel, fijnstof, (een aantal) aerosollen. Fijne deeltjes in hogere luchtlagen vormen condensatiekernen die zorgen voor extra wolkvorming. En/of een ander soort wolken: fijnere waterdeeltjes, die minder regen loslaten, en/of beter het zonlicht reflecteren.
Inmiddels worden al miljoenen doden (droogte, hongersnood, – Sahel- etc) aan dit effect toegeschreven.

Het kan zijn oorsprong vinden in natuurlijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen (v.b. Krakatoe, Pinatubo uitbarstingen), zandstormen, natuurlijke bosbranden enzovoort.

Maar voor een belangrijk deel zijn de trendmatige veranderingen te danken aan menselijk ingrijpen:
Vervuiling door slechte verbrandingsprocessen, ontbossing (branden), Verbranden van fossiele brandstoffen, intensiever vliegverkeer (condensstrepen), smog etc.

Geesten in en uit de fles.
Het tegengesteld effect van Dimming ten opzichte van Warming wordt meer en meer gezien als dé belangrijkste reden waarom de enorme toename van CO2 in de atmosfeer, eigenlijk nog maar geleid heeft tot zo’n relatieve beperkte opwarming van de aarde. Het heft elkaar immers gedeeltelijk op. En dat heeft weer verregaande gevolgen.

Sinds de jaren 90 zien we dat door allerlei succesvolle milieumaatregelen (de ‘zure regen maatregelen o/a.), in een aantal Westerse landen de lokale dimming verbeterd is. Meer zonlicht bereikt weer de aarde. Een goed resultaat.

Maar is het goed? Dat betekent tevens dat de CO2 effecten immers een veel grotere kans krijgen.
En dat de klimaateffecten (opwarming) en klimaatmodellen nog wel eens naar boven zouden moeten worden bijgesteld. CO2 vermindering loopt ver achter immers. Het neemt alleen maar toe wereldwijd.
Het zou wel eens kunnen gaan ‘exploderen’ nu de dempende factor al aan het wegvallen is (regionaal). Een dilemma.

Nog zo’n dilemma:
Waar het Westen Global Dimming succesvol aan het bestrijden is, is het in de ontwikkelingslanden nog aan het toenemen (Afrika, Midden- en Zuid-Amerika). Ook in Azië (China, India, Indonesië o.a.) is die ‘fijnstoot’ etc. uitstoot nog flink aan het toenemen. En dus de effecten er van. Mondiaal.
Toelaten om ‘onze’ CO2 effecten te dempen? Of ook druk op vermindering uitoefenen en daarmee de mondiale CO2 effecten te gaan versnellen?

Conclusie.
De hele milieu discussie kan niet los worden gezien van allerlei met elkaar samenhangende effecten.
Die samenhang wordt lang niet altijd meegenomen in de discussies, die daardoor vervuild worden.

In Kopenhagen zullen 192 wereldleiders (en 1500 ‘deskundigen’) proberen mondiale milieu afspraken te maken. CO2 beperking zal het ‘toverwoord’ zijn. Maar het kan niet het enige zijn..

Er zullen aan de ontwikkelingslanden enkele miljarden (fooitje helaas) gegeven worden om de mondiale klimaateffecten voor hun regio te bestrijden.

Maar waaraan moet dat besteed worden?

N.B.
Hieronder een uitstekende (en spectaculaire) documentaire (Horizon, BBC) die uitgebreid het thema  Global Dimming behandeld. Zeer de moeite van het bekijken waard!

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2058273530743771382&hl=en&fs=true

Bronnen (o.a.):
Wikipedia: Global dimming
BBC: samenvatting Horizon uitzending over Global Dimming
Metoffice.gov.uk: Global Dimming
NASA.gov: Global Dimming
NASA.gov: meer over Global Dimming
Plaatje: http://www.truth-tv.com/Earth.html