Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Davids en “het rijk der fabelen”

Op 12 januari overhandigt davids het “kloeke rapport” aan minister president jan balkenende.
Ruim 500 pagina’s, 49 conclusies, en een verborgen boodschap: we leven in “het rijk der fabelen”.
De politiek moest er maar zijn eigen politieke conclusies aan verbinden, stelde hij terecht.
En onmiddellijk ontstond er tumult in het kippenhok. De haan vertrok geen spier. Davids lacht in zijn vuistje. Hij had al lang politieke uitspraken gedaan. Zijn ei al gelegd. Maar het was niet zo opgevallen tussen al het gekakel.

De politieke uitspraken van Davids.
Hij kon het toch niet nalaten. Stellend dat hij zich niet met de politiek zou bemoeien (“dat is aan de politiek”) begon hij direct al breed de politiek te becommentariëren.
 
Enkele citaten uit zijn aanbiedingsspeech:

Op 20 maart 2003 vond het Amerikaans- Britse militaire optreden plaats tegen het regiem van Sadam Hoessein in Irak.
Het daartoe uitgesproken doel was om vrede en veiligheid te brengen…om daarmee te bewerkstelligen dat daar een rechtvaardige, welvarende en democratische samenleving zou ontstaan die een stabiele factor zou moeten zijn in het Midden-Oosten.

Wanneer we nu in de jaaroverzichten lezen dat in Irak in het jaar 2009 4993 doden en talloze gewonden door geweld zijn gevallen, waarmee Irak ongeveer de onveiligste plek op aarde is, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat dit niet het soort vrede en veiligheid was waarnaar de invallers zegden te streven.
Ik meen op dit meest essentiële en diep liggende punt in het Irak-drama hier de aandacht op moeten vestigen,…  Na 7 jaar is dat doel nog steeds illusoir.

In de Verenigde Staten is al snel een relatie gelegd tussen Irak en het veiligheidsvraagstuk dat na 9/11 op prominente aandacht kon rekenen. Dit land maakte regime change in Irak tot een politieke doelstelling.
In het Verenigd Koninkrijk en in Nederland werd de als zekerheid aangenomen aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak als motief voor de oorlog geformuleerd en de verwijdering daarvan als doel.
In Nederland wijzigde dit in het niet-voldoen door Irak van de VR-resoluties.
 
Het achteraf gebleken echec van de inval, want zo mogen we het wel noemen, is vooral te verklaren uit de omstandigheid dat de zucht naar het bereiken van de politieke doelstellingen een verantwoord zicht belemmerde op wat er daarna in Irak op langere termijn zou moeten en kunnen gebeuren.
 
In de beginjaren, tijdens de kabinetten Balkenende I en II was Nederland en daarmee ook de Nederlandse politiek meer met zichzelf bezig dan met buitenlands beleid.

Tussentijdse conclusie:
Ongevraagde politieke uitspraken van Davids die er niet om liegen!

Wat er ook niet om liegt is het rapport zelf.

Ongevraagd geeft het namelijk een aardig kijkje in het functioneren van onze parlementaire democratie. Met als hoofdrolspelers de regering, de kamer, en het volk.

Een wonderlijk gebeuren. Dat mag weer eens duidelijk worden.

Nog wonderlijker is dat tussen al het gemorrel niemand de hand in eigen boezem steekt met de hamvraag: hoe functioneert onze democratie eigenlijk?

Nee, de handen betasten slechts de boezems van anderen. Het regent beschuldigingen.

Vandaar deze blog. Want hoe functioneert die? Ook “een echec”? Ook een “illusionair” doel wat wordt nagestreefd? Een overzicht aan de hand van een ‘voorval’. Enkele citaten uit de 49 conclusies uit het rapport:

Het functioneren van de Regering:

Conclusie 4: Het besluit politieke steun uit  te spreken.. ging in tegen .. de opvatting van een meerderheid van de Nederlandse bevolking.

Conclusie 7: Een zekere onwaarachtigheid was derhalve niet vreemd aan het Nederlandse standpunt.

Conclusie 5. (brief 4/9/2002 van De hoop Scheffer aan de kamer): Noch de ministerraad, noch minister- president Balkenende of minister Korthals van Defensie is vooraf over de inhoud van deze brief geraadpleegd.

Conclusie 9: Doordat.. niet duidelijk werd vastgesteld wat onder ‘politieke steun’ verstaan moest worden, werd de deur opengezet voor allerlei misverstanden.

Conclusie 14: Het besluit de inval in Irak te steunen was vooral gebaseerd op overwegingen die waren ontleend aan de buitenlandse politiek. Het ging in 2003 niet om strafacties, maar een ingrijpen dat moest uitmonden in een buitenlandse bezetting van Irak.

Conclusie 16: In de door de commissie onderzochte periode prevaleerde de Atlantische reflex boven een op Europa gerichte houding.

Conclusie 20: Daarmee ontbeerde de militaire actie een adequaat volkenrechterlijk mandaat.

Conclusie 21: De volkenrechterlijke standpunten…kwamen niet tot stand op basis van een degelijke en actuele juridische voorbereiding.

Conclusie 25: De Nederlandse regering interpreteerde rapportages van UNMOVIC selectief.

Conclusie 27: Vanaf begin 2003 bleef deze kritische analyse achterwege (.. de on-mogelijkheid WMD in te zetten..).

Conclusie 29: ..heeft zowel de MIVD als de AIVD zich terughoudender opgesteld.. dan de bewindspersonen deden in de communicatie met de Tweede Kamer.

Conclusie 30: Deze nuanceringen werden niet door de betrokken ministers en departementen overgenomen. Uit de rapporten .. werden slechts die uitspraken gedestilleerd die pasten in het reeds ingenomen standpunt.
De regering heeft zich… in belangrijke mate laten leiden door .. inlichtingeninformatie van Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.

Conclusie 33: De regering heeft tegenover de Staten-Generaal geen volledige openheid van zaken gegeven…

Conclusie 36: Het onderscheid dat de Nederlandse regering maakte tussen offensieve en defensieve wapens.. is aanvechtbaar.

Conclusie 37: De regering heeft niet voldaan aan haar toezegging de Tweede Kamer tijdig te informeren…

Conclusie 44: De ministers…hebben op onderdelen onderling tegenstrijdige uitlatingen gedaan en zijn niet altijd duidelijk geweest.

Conclusie 45: …. Heeft de regering artikel 100 Grondwet ten onrechte niet toegepast.

Conclusie 49: De commissie heeft zich bij inzage van sommige staatsgeheime documenten afgevraagd welke de redelijke zin kan zijn van de nog steeds daaraan gehechte rubricering.
Geschiedschrijving en waarheidsvinding worden hiermee zonder voldoende grond belemmerd.
 
 
Het functioneren van de Kamer:

Conclusie 2: Alle politieke partijen.. met uitzondering van Groen Links en later de SP hebben het Amerikaans – Britse militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 ondersteund, ook in gevallen waarin dit optreden niet door de Veiligheidsraad was goedgekeurd.

Conclusie 9: … een inhoudelijke gedachtewisseling tussen regering en parlement over het Irakbeleid niet van de grond is gekomen.
 
Conclusie 31: In de Tweede Kamer is voorafgaand aan de oorlog geen noemenswaardig debat gevoerd..

Het functioneren van het volk:
 
Conclusie 2: Opmerkelijk is de afwezigheid van openbaar protest.

Conclusie 3: In deze politiek onstabiele periode ging de aandacht van de Nederlandse bevolking in de eerste plaats uit naar binnenlandse onderwerpen.
Een breed maatschappelijk debat over Irak bleef uit.

Verwijzen naar “het rijk der fabelen”.
Na de korte uiteenzetting van Davids over de illusionaire doelstellingen en het echec van Irak werd het rapport overhandigd aan Jan Peter Balkenende.

Die zelfde middag nog reageerde dat hij verheugt was dat een aantal punten uit het “migraine” dossier (Davids woorden) naar het “rijk der fabelen” was verwezen.

Een wonderlijke kronkel van de geest. Hij suggereert immers daarmee dat hij waarde hecht aan het oordeel van de commissie Davids. Ook weer selectief. Hij verwees hem ongevallige conclusies net zo snel weer naar “het rijk der fabelen” waar hij leiding aan mag geven.

Want dat is het land waar we in leven. Daar kan je dus makkelijk naar verwijzen.

Een land waar we het ‘allemaal wel geloven’.

In de fabeltjes van Amerika en Engeland.
Waar de regering in gelooft.
En de kamer die dat weer gelooft.
En het volk wat hen ook weer wel gelooft.

Allemaal bewoners van een “rijk der fabelen”.
Een land waar goedgelovigheid als passie wordt bedreven.
Bewoond en geregeerd door goed gelovigen.
Met allemaal boter op het hoofd.

Dat is pas de kern van het echec van onze parlementaire democratie.

En Davids heeft die Goliath onthoofd.

Op een vraag van een reporter aan Davids na de persconferentie wat de belangrijkste les zou kunnen zijn uit het rapport antwoordde hij: “volledig en open zijn”.
 
Hij had daar wat mij betreft nog veel opener en vollediger in mogen zijn.

Bronnen (o.a.):
Het hele rapport, de persberichten en de tekst van de speeches van Davids:
http://www.onderzoekscommissie-irak.nl/#pagina=849
 
Video overhandigingsspeech Davids 12/01/10:
http://nos.nl/video/128577-toespraak-en-overhandiging-rapport-commissiedavids.html
 
Video persconferentie Balkenende 12/01/10:
http://nos.nl/video/128696-reactie-balkenende-op-rapportdavids.html

190 Reacties op “Davids en “het rijk der fabelen”

 1. Theo/Klaverblad 13 januari 2010 om 17:30

  Een belangwekkend rapport-Verbaast, waar hard en grondig aan gewerkt is en dat daarom alleen al alle aandacht verdient.
  We zullen ons intern zorgvuldig beraden en zien de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet.
  U hoort zo spoedig mogelijk van ons, maar het kan even duren,
  want er moet intensief met de coalitiepartners gesproken kunnen worden
  om tot een eenduidig standpunt te kunnen komen
  in deze uitermate precaire en serieuze aangelegenheid.

 2. smokey 13 januari 2010 om 17:38

  Het grote demasqué is aan de gang. Zitten er eigenlijk nog goeie appels in de mand? Leg ze opzij voordat ze ook worden aangestoken.
  Uitstel van executie. Tijd rekken? Ja, wat doe je dan als de uitslag je niet welgevallig is.
  Zijn dat twee handen op één buik( of billen:) van J.P. en D. Broekzak- vestzak? Als de ene hand de andere wast dan worden ze beide schoon? Zomaar wat vragen. Helaas geen kamervragen. Nederland ontwaakt.
  @ Aad, alvast een dikke aanbeveling. Later ga ik in finesses lezen.

 3. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 17:44

  @Theo:
  en zo is het.
  Of zoals Felix Rottenberg gisteren zei in DWDD: "laten we niet vergeten dat het allemaal amateurs zijn".
  Ook al lange tijd geleden verwezen naar het rijk der fabelen.

 4. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 17:47

  @Smokey:
  demasque? Ik hoop het.
  Met dit rapport heeft JPB een jaar tijd gewonnen. En de volgende tijdswinst zit er weer aan te komen natuurlijk.
  Een soort van winterslaap misschien wel.
  Rituele paringsdansen is ook een term die bij me opkomt.
  Iedereen is even vergeten dat het om oorlog en vrede gaat…

 5. The_Saint 13 januari 2010 om 17:55

  Tja..ontnuchterend als de realiteit inslaat dat Holland allang het " vingertje in de dijk " imago kwijt is…..nu nog de klompen en de molens en we zijn bijna een echt land….
  Is er eigenlijk een " Goldstone " voorhanden in de tumult?

 6. rikus 13 januari 2010 om 17:57

  wat ik veel erger vind is dat het Irak probleem niet daadwerkelijk is opgelost en land is in chaos.
  De reden hiervan is dat de neuzen van alle politici op de hele wereld alle kanten op wijzen behalve de goed. Het was noodzakelijk dat iemand als Sadam diende te worden opgeruimd, maar het is meer dan schandalig dat een organisatie die wereld steun verdiend dit niet heeft. Je ziet nu ook wat een chaos di ton ons land veroorzaakt. Politieke zwakheid

 7. smokey 13 januari 2010 om 17:57

  Ja Aad, ik hoop het ook. Er is immers meer ontmaskerd?
  Een kat in `t nauw maakt rare sprongen en wat doet men als de uitslag van het rapport niet welgevallig is? Uitstellen. Er moet opeens een geschreven worden…. reuze belangrijk als er veel ernstiger zaken aan de orde zijn. Ik hoorde Tineke Ceelen wat opsommen. Verschrikkelijke gebeurtenissen. Dan zakt je inderdaad de spreekwoordelijke broek af als je bij terugkeer in nederland hoort waar de prioriteit wordt gelegd.
  Stel dat hij de topfunctie van Europa had gekregen en dan deze reclame er achteraan
  "Rituele paringsdansen"? De houten Klaas kan niet eens dansen.

 8. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 18:00

  @The saint:
  Die klompen en molens doen het nog goed bij de buitenlanders.
  Misschien nog wel een ‘branding’ van ons land waar we met weemoed op mogen terugkijken.
  Als er echte belangrijke zaken zijn gaan we immers navelstaren.
  Dan wordt het te moeilijk voor onze kaaskoppen..

 9. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 18:02

  @Rikus:
  == Het was noodzakelijk dat iemand als Sadam diende te worden opgeruimd ==
  Waarom hij alleen?
  Hoezo "noodzakelijk"?
  Stond hij eenzaam en alleen op het lijstje van de grote boeven?
  De ene boef wordt geholpen, de ander wordt er uitgegooid…
  Waarom?

 10. Bart 13 januari 2010 om 18:04

  Ik heb nog een laatste goede raad voor ‘dat mannetje’, Aad, … :)http://www.vkblog.nl/bericht/296133/Ik_heb_nog_maar_%E9%E9n_advies_voor_de_MP_-_luister_maar…
  Hartelijke groet, Bart

 11. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 18:08

  @Smokey:
  == De houten Klaas kan niet eens dansen. ==
  Goeie van je.
  Brengt me op de gedachte: wat kan hij (kunnen ze) wel?
  En ze is dan heel breed. Kamerbreed zou ik willen zeggen.
  "Politieke steun" . Aan wat? (zie rappport). Wat het inhoudt is nog niet eens duidelijk.
  Het verlenen aan politieke steun aan een "echec" moet toch de wenkbrauwen doen fronsen?
  Nee hoor. Die spier werkt niet, de consequenties worden ook niet geaccepteerd.
  Nekpijn van zoveel boter op het hoofd. Dat ook weer wel natuurlijk..

 12. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 18:11

  @Bart: ik had die goed raad even gemist. Je krijgt mijn ondersteuning.
  Omdat er enkel geluisterd werd naar de ‘goede raad’ van die BB clan (Bush en Blair) die op drijfzand bleek te berusten.
  En de kamer en het volk luisterde mee..

 13. Bart 13 januari 2010 om 18:13

  Dankje, Aad, ik sta nog volledig achter mijn besluit tot bloggen van gisteravond hierover, haha! :))

 14. coby 13 januari 2010 om 19:03

  Het is tijd om inderdaad naar binnen te kijken, Aad. In alle geledingen en op alle fronten.
  Gaat dat nog gebeuren als dit kabinet valt? Wat gebeurt er dan eigenlijk met het rapport Davids?
  Hartelijke groet, Coby

 15. De Stripman 13 januari 2010 om 19:07

  In een cynische bui zeg ik wel eens dat wij politici aanstellen om voor ons te liegen. Dat doen ze prima ! Maar afgezien daarvan is onze democratie er een waarin we maar af en toe echt invloed hebben, in het stemhokje. Daarna moeten we er het beste van hopen en kunnen we alleen nog maar roepen of schrijven dat we het ergens niet mee eens zijn. Dat laatste helpt af en toe wel, maar uiteindelijk kunnen we alleen achteraf onze instemming of afkeuring laten blijken, in het stemhokje…;o)

 16. Theo/Klaverblad 13 januari 2010 om 19:10

  Waarom moet het altijd zo persoonlijk en op de man gespeeld worden. Is het niet het uiterlijk, dan wel het bewegen. Wie accepteren we dan wel als premier? Een Apollo?
  Uiterlijk doet niet terzake.
  Hij heeft in 2003 een koers ingeslagen en een standpunt ingenomen, gesteund door het toenmalige kabinet en gelegitimeerd door het parlement en staat daar nog voor. Tactisch had hij gisteren beter ven niets kunnen zeggen, of zoals hierboven om 17.30 uur.
  Waar hebben we het over? Meegedaan aan een oorlog? Quatsch. Er is daar door NL-se militairen bij wijze van spreken geen schot gelost. Het was een morele steun later vergezeld door niet-aanvalstroepen bij een stabilisatie-onderdeel.
  Regeren wordt bepaald door politieke keuzes; in de voorbereiding van besluiten (op elk niveau) worden selecties toegepast en keuzes gemaakt waar een vertegenwoordiging vaak niets van ziet. Ik kan daar over meespreken. Ik vind dat de hele zaak om partijpolitieke redenen buiten proporties wordt opgeblazen. Juristerij. De democratie wordt meer bedreigd door Wildersachtigen.
  Wat hebben we aan een demissionair kabinet in crisistijd, met vervroegde verkiezingen, een formatie van negen maanden en weer een onmogelijke coalitie: CDA-VVD-PVV.
  Maar ik behoor tot een minderheid, ik weet het.
  (Goed dat ik geen foto heb als avatar….)

 17. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:14

  @Bart: goed besluit van je 😉
  @Coby: ik denk dat het kabinet niet valt. Daar zitten de huidige regeringspartijen helemaal niet op te wachten.
  En de oppositie rioept en kakelt maar het zal nutteloos blijken net zoals die 10 keer daarvoor.
  De PvdA zal ook eieren voor zijn geld kiezen. Zolang Balkenende iets duidelijker aangeeft dat hij het enkel over die periode heeft gehad, dan kunnen ze er met opgeheven hoofd afstand van nemen..
  En dan gaat het leven weer gewoon door. Het pluche is te aantrekkelijk..
  Zelfreflectie is ook zo’n schaars goed. Daar komen ze niet aan toe. Het is altijd "de ander"…

 18. Elise van Schouwenburg 13 januari 2010 om 19:14

  Aanbevolen, Aad. De inhoud wordt momenteel weer vergeten. Wat ik als leek dan weer zo moeilijk vind, is dat Tineke Ceelen met haar praktijkervaring door de politiek niet echt serieus wordt genomen. Zij ‘beweerde’, dat Irak met Sadam Hoessein beter af was dan nu. Puur praktijkgericht was ze. Voor haar standpunt haalde Frank de Grave min of meer zijn neus op. En wat te denken van de journalisten van Argos? En wat te denken van de rol van de Hoop Scheffer. Die wordt ‘goedgepraat’ maar moeten we dat geloven? Ik begin er meer en meer achter te komen dat we in een netwerkmaatschappij leven, veel meer dan ik ooit heb gedacht.

 19. Wim Duzijn 13 januari 2010 om 19:19

  Het probleem van de moraal van veel goedgelovikgen is dat het een zwart-wit-moraal is. Wanneer iemand tot duivel is uitgeroepen dan mag hij nooit meer een god worden. En het omgekeerde is ook waar. Wanneer iemand een goddelijke status heeft gekregen dan kan hij nooit meer een duivel worden – ook al begaat hij de ene misdaad na de andere.
  Dat de tot duivel uitgeroepene ook het recht heeft te stellen dat hij god is en de tegenstander de duivel, dat begrijpt hij niet.
  Alleen de instelling van onafhankelijk opererende rechtsinstanties kan voorkomen dat mensen op een willekeurige wijze elkaar gaan vergoddelijken en/of demoniseren.
  De VS en Israel zijn daar al tientallen jaren felle tegenstanders van . Zij zien zich nog altijd als de morele leiders van de wereld.
  De commissie DAVIDS maakt die waarheid zichtbaar, maar durft niet openlijk tegen die wantoestand te ageren.
  Ik vraag me af hoe het CDA het rapport met goed fatsoen kan onderschrijven. Ze moet daarmee in feite toegeven dat het geloof in de absolute goedheid van Amerika en Engeland onjuist was…. Je kunt door je vrienden bedrogen worden…

 20. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:20

  @De stripman:
  == Maar afgezien daarvan is onze democratie er een waarin we maar af en toe echt invloed hebben, in het stemhokje. ==
  Dat is nou net de beperking van onze democratie naar mijn mening, en die zie ik bevestigd in het rapport van Davids, die slechts één voorval beschrijft.
  Eens in de vier jaar stemmen op een partij. Die dan vervolgens uit de eigen gelederen een coalitie samensteld. Die dan vervolgens met een mandaat, die niet door de kiezer is vastgesteld, vier jaar lang redelijk zijn gang kan gaan.
  Of zoal Wim Kan al zei: "ik ben elke keer verrast in de krant te lezen wat ik nu weer wil". (of zoiets).
  Het rapport geeft aan hoe de processen lopen. Niet dus. De regering is een ongeorganiseerde bende. De kamer ligt te slapen, en de burger kijkt naar dancing on Ice. Gald ijs ook ook.
  Ik kan daar niet echt enthousiast over worden..

 21. Rubio 13 januari 2010 om 19:22

  "Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen zoals ze dat ook andere nachten doen.
  Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
  En daarmee, geachte luisteraars, laat ik U over aan de verpozing die de radio U pleegt te bieden…..".
  Waar en wanneer hebben ‘we’ dat meer gehoord…?
  Jazeker, deze was van Colijn van de toenmalige ARP toen in 1940 het grootverlof van een deel van de gemobiliseerde dienstplichtigen werd ingetrokken..
  Er is nog niet veel veranderd en we ‘schijnen’ nog steeds te zijn overgeleverd te zijn aan de machtswellust en grillen van dergelijke leugenachtige en hypocriete CDA-lieden die zich liever in hun hol laten naaien door Bush en Blair dan datgene waarvoor ze werkelijk ‘ingehuurd’ zijn, nl om ergens voor te STAAN, de stem van het volk…..!
  Emotionele reactie Aad, maar zelfs IK kan boos worden…. zeker op politici en dan van de gristelijke ‘hap’ in ’t bijzonder..
  ‘k Ben toe aan een borrel!!!…..en daarna ‘rustig’ slapen……

 22. jan bouma 13 januari 2010 om 19:25

  @Aad
  @Allen
  We hebben het over "de legitimatie (zie Klaverblad hierboven) terzake de besluitvorming tot deelname aan de Irak-oorlog. Laat ik over die "legitimatie" nu voor de zoveelste keer opmerken dat U, ALS KIEZER, niets hebt gelegitimeerd want men had u moeten vragen welke prioriteiten u heeft dan slechts één keer in de 4 jaar uw stem te verkwanselen aan lieden en partijen en programma’s die toch nooit uw prioriteiten zouden hebben gerepresenteerd?! Maar ja… hè… u was daarvoopr weer te stom om die vraag te stellen; dus gaat de politiek zijn gang. En nou blèren en jammeren.
  De eerste vraag die u dan zou kunnen stellen is die van m’n Vragenlijst en die luidt nota bene..: "Wilt u Oorlog of Vrede?" Wat zou u dan zeggen?
  Ach.. de mens en de kiezer blijven dom terwille van de politiek. Na Balkenende komt de volgende pias en de rest van de partijen laat u dan ook weer voor u spreken… Die Davids is overigens domweg ook niet anders te beschouwen als lid van de criminele orde (want gerecruteerd uit hun gelederen) ; dus voor hem is er ook geen groen licht. Hij kan in opdracht wel stoer doen en is al druk bezig met zandstrooien… "want het is even glad op de weg!" Van de dombo’s de kiezers… Je lacht je kapot als het niet zo triest was. Het hele kiezersvolk is blind als een paard. Een baviaan is nog slimmer zei ik onlangs.
  Genoeg weer, dames en heren. Dit was GBJ Hiltermann met de Toestand in de Wereld!
  F*ck ‘m! :)) tot morgen.

 23. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:26

  @Theo:
  == Waarom moet het altijd zo persoonlijk en op de man gespeeld worden. Is het niet het uiterlijk, dan wel het bewegen. ==
  Mijn aanklacht is niet gericht op de man, noch het op de man spelen. Mijn aanklacht is gericht op het hele politieke bedrijf en het volk dat het toestaat.
  Het rapport laat duidelijk zien hoe disfunctioneel dat is. En ongeorganiseerd. Ook dat geldt vor het volk: waarom was er geen protest??
  De regering maakte een politieke keuze. Per defintie natuurlijk. Daar zitten ze voor.
  Die poltieke keuzen werd geslikt. Dat zou de wenkbrauwen van ieder moeten doen fronsen.
  Davids was daar duidelijk over.
  Zowel over de keuze zelf, als het proces om tot die keuze te komen.
  Ik onderschrijf die conclusies. Ik vind het armoe..
  Als je de politieke keuzen steunt dan steun je ook de consequenties.
  Die zijn niet mis te verstaan naar mijn mening.

 24. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:31

  @Elise:
  bijzonder om te zien gisteren hoe ze werd aangevallen op dat statement. De tafelgenoten rolden over elkaar heen om te stellen dat Hussien een boef was!!
  Dat is hij natuurlijk ook.
  Maar een grotere boef dan Bush waar we kritiekloos achter aan liepen?
  En is het boef zijn een legitimatie om een land te bezetten?
  Nee, nooit. honderdduizende doden…. miljoenen vluchtelingen.. Daar staan we ook achter met onze politiek steun? Ja dus.. Waarop gebaseerd? Op leugens, en onvermogen.
  Zouden we de poltieke keuze maken om SA te bezetten? Of Amerika te bezetten?
  Die hebben nog nooit openlijke wapeninspecties toegelaten……
  Alle animals ere equal, some… etc..

 25. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:36

  @Wim:
  Wie is de duivel en wie is de engel?
  == Ik vraag me af hoe het CDA het rapport met goed fatsoen kan onderschrijven. Ze moet daarmee in feite toegeven dat het geloof in de absolute goedheid van Amerika en Engeland onjuist was…. Je kunt door je vrienden bedrogen worden… ==
  Het zou van goed fatsoen getuigen als ze zouden stellen dat met het inzicht van nu de keuzen toen verkeerd waren.
  Wat si daar is mee.
  Zelfs een christen gelooft in vergeving.
  Maar die keuze wordt niet gemaakt. Te moeilijk om toe geven dat er foute keuzen zijn gemaakt.
  Hun vriendjes in deze (Bush en Blair) hebben dat overigens wel gedaan..
  Ook nu zouden ze kunnen aansluiten.

 26. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 19:39

  @Rubio:
  ik merk ook dat mijn nervus agitaris weer begint op te spelen.
  Maar ik hou me in bedwang. Voorlopig.
  Veel zal er niet veranderen. Daar zijn ze ook niet capabel genoeg voor.
  Ik giet er nog eentje in. Daar slaap ik goed op. 😉
  @Jan:
  Het is inderdaad een toestand in de wereld.
  En de kiezer stond er bij en keek er naar.
  Maar ja, wat kunnen ze anders in een stelsel waar ze monddood gemaakt worden?
  Hebben ze daar niet zelf voor gekozen? Zeggen de verkozenen?

 27. smokey 13 januari 2010 om 20:07

  @Aad Het rapport over Irak legt onbedoeld het probleem bloot.’ is te lezen in blog Feiten en meningen (Camus).
  ———————–
  Welk probleem?
  Moet hij weg of mag hij blijven? ( De man met "het charisma van een kandidaat-notaris":)))
  Antwoord: Beide : wegblijven.
  Davids gebruikt het woord "doofpot" in de context…(video overhandiging rapport). Voorbarig?
  Nee, er wordt niet op de man gespeeld maar op diens handelingen.
  Hij kan niet dansen maar "Wat kan hij wel"? vraag je. Hm. Als je `t mij vraagt stoepvegen. Er zijn voldoende vacatures….Maar eerst afwachten wie er in het stof zal bijten, PvdA of CDA. Beide partijen nu Klazen van hout, want ze houden beide hun poot stijf. Inderdaad "ritueel paringsdansen.
  Als je terugkijkt heeft Balkellende z`n volgzame besluit van toen
  een sneeuwbaleffect in werking gezet, dat sinds gisteren is uitgedraaid op een lawine. En dan doodleuk alvast een paraplu opzetten tegen zo`n lawine (zie je foto).

 28. Rubio 13 januari 2010 om 20:33

  Aad, nou die Nico Dijkshoorn en Felix Rottenberg hebben mijn ‘relaas’ toch aardig ‘ondersteund’, didn’t they..?
  Jan vertel mij nou eens hoe we zo snel mogelijk van dit ‘zooitje ongeregeld’ af kunnen komen…!
  Je boek lees ik nog wel eens ‘op een dag’ dat ik op een goede/slechte? dag van WJ-tje te leen krijg e/o zelfs ‘krijg’…….
  Interessant leesvoer in het ziekenhuis als ik lig te ‘revalideren’…..pfft…haha! (geintje ter relativering..)

 29. jan bouma 13 januari 2010 om 20:52

  @Aad…19:39
  Als je stelt (quote) ==En de kiezer stond er bij en keek er naar.
  Maar ja, wat kunnen ze anders in een stelsel waar ze monddood gemaakt worden?
  Hebben ze daar niet zelf voor gekozen? Zeggen de verkozenen? ==
  antwoord… idem voor @Rubio: Dat is vragen naar de bekende en gegeven weg! Ik heb toch aangegeven dat de kiezer niet kiest uit wat hij belangrijk vindt, en dat moet blijken uit de antwoorden op de Vragenlijst, maar dat hij kiest uit wat hem wordt voorgelegd! Of snap je hier het verschil niet?
  Hoe vaak moet ik dit nu nog herhalen. Dus…: de kiezer wordt NIET monddood gemaakt! Hij is eenvoudig te stom om z’n bek open te doen! Terwijl niemand hem dat verbiedt. Daarom verbeteren we de slogan: "…ELK (dom) volk krijgt de regering die het verdient!"
  @Rubio over m’n boek. Ik ga wat over m’n nek van je al is het bedoeld als zgn. grap dat je het van WJ’tje wilt gaan lenen. Ben je nou werkelijk zo armlastig dan kun je net als veel anderen het wel van me krijgen ware het dat je het niet waard bent. Alweer zo’n uitvreter denk ik dan waar ik paarlen voor zou moeten werpen.
  Zo’n boek behoort eigenlijk te kosten gekapitaliseerd tussen de 30 a 40.000 euro per stuk. D.w.z. als ik netto vergoed wil krijgen wat ik erin investeerde; het aantal gedrukte ex. in relatie met mijn investeringen. Dus doe me een lol en bespaar me nou eens je kosten besparingen van 27,50. Ik ga over m’n nek, man!
  Dat eenieder vindt dat ik alles moet weggeven, en van de wind kan leven, is mij al langer bekend. Nederlanders willen alles gratis. Wel kaiken! Maar niet kope! Zo staan we ook in het buitenland bekend. Zum Kotzen!

 30. Arnold Kemp 13 januari 2010 om 20:54

  Aad, kernachtig samengevat.
  Getuigt het echter van politiek als je de door anderen geformuleerde strategische doelstellingen (politiek, keuze’s) toetst aan de praktijk? Wil je de poppetjes niet beschadigen dan zal je het proces (vertreksituatie, doelen, realisatie, etc) moeten beschrijven. M.i. heeft Davids vooral dat gedaan.

 31. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 20:55

  @Smokey:
  Davids verwees naar de doofpot (letterlijk "doofpotcommissie") in de zijn dat de commissie dat niet was.
  Nu zullen daar best wel discussies over zijn, maar ja, waarover niet.
  Hij heeft wel het een en ander voor elkaar gekregen.
  Opvallend en typerend is natuurlijk wel dat het nergens anders over gaat dan over het onderlingen politieke gekonkel en vooralsnog niet (meer) over de inhoud van het rapport.
  Te moeilijk onderwerp natuurlijk voor de leden van de kamer.
  Heel Nederland in rep en roer.. en schudt op zijn grondvesten.
  In Haiti meer dan honderdduizend doden door een aardbeving…

 32. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 20:58

  @Rubio: ik zag zekere overeenkomsten 😉
  Over dat boek. Misschien een betere suggestie: het Irak rapport. Leest makellijk weg als een spannend jongensboek. En nog gratis ook..
  Of het goed is voor revalidatie durf ik niet te zeggen. Hangt af waarvan er gerevalideerd dient te worden. Niet van gezond verstand immers!!
  P.S.: Jan zal me dit natuurlijk niet in dank afnemen. :-))

 33. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 21:04

  @Jan:
  == maar dat hij kiest uit wat hem wordt voorgelegd! ==
  Jan, je zegt het natuurlijk bij herhaling.
  Nu spreek ik nogal wat kiezers, en die komen elke keer terug met de vraag dat ze helemaal niets hebben voorgelegd gekregen van ene Jan bouma.
  Suggestie:
  1. open een website, en plaats de vragenlijst er op..
  2. maak een huis aan huis folder, en dump die in een paar miljoen huishoudens.
  3. ontketen een actie: teken de vragenlijst!
  4. verzamel geneog handtekeningen om een referendum te sstarten (of zoiets).
  Als de kiezer dan al niet monddood is moet je me de bek niet openbreken dat ze niet kiezen. Ze hebben nog niets te kiezen als jij ze niets aanbiedt..
  Je kan niet verwachten dat de hele goegemeente even bij je langskomt om die vragenlijst op te halen..
  Geen dank voor de suggesties. Ik ben altijd bereid iemand te helpen voor een goede zaak. 😉

 34. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 21:09

  @Arnold:
  Davids heeft zich strak gehouden aan de opdracht.
  En natuurlijk is de opdracht door Balkenende opgesteld.
  Hij was nog wel zo gewiekst niet bij de opdracht te zetten dat hij ook adviezen wil hebben, lessen geleerd uit het verleden, etc..
  Dat heeft hij dan ook niet gedaan.
  De politiek mag dat doen. Dat wilde Balkenende ook denk ik..
  Stel je voor dat hij adviezen naast zich neer moet leggen. Dat maakt het nog lastiger dan het al is.
  Davids kon het overigens toch niet nalaten dat te doen. Op twee manieren:
  1. door het er duimendik boven op te leggen wat er misgegaan is. In begrijpelijk taal.
  2. conclsusie 49 is een duidelijk advies.

 35. Rubio 13 januari 2010 om 21:27

  Jan, ik had je toch aardig ingeschat als iemand met een ‘bepaald?’ verfijnd gevoel voor humor, jammer dat ‘het mijne’ effe niet als zodanig overkwam.
  Nou ben ik natuurlijk ook een Amsterdamse ‘rauwdouwer’..moet ik je eerlijkheidshalve bekennen, voor zover je me nog niet helemaal ‘kende’, waarvoor m’n excuses..
  Tegen de tijd dat ik een oproep krijg ‘hoor’ je van me want ik ben zo langzamerhand tòch wel benieuwd naar je ‘hersenspinsels’..wederom geintje (wbt de hersenspinsels..)…
  Haha Aad, straks ga ik nog met plezier naar het ziekenhuis met twèe spannende jongensboeken….ik kijk er uiteraard reikhalzend naar uit……..èn….naar genezing natuurlijk….haha..komt goed Aad!
  Het ergste (de onderzoeken) is immers achter de rug..!

 36. jan bouma 13 januari 2010 om 21:50

  @Aad…21:04
  Graag een miljoen erbij voor die merchandising en de folders en je krijgt je bereik naar het volk dat mijn verhaal niet zou kennen. Achter m’n huis staat in het gifpark een boom en daar hoef ik maar even aan te schudden, Aad… en verdomd… de miljoenen vallen er zo maar uit! Sorry! Dat is niet het geval. Gek hè?! Hoe kan dat nou? Dat ik geen miljoenen genoeg heb?
  Je weet net zo goed als ik dat er tallozen zijn die dat verhaal w e l kennen (ook hier massaal op de Vkblogs) maar het volk wil eerst horen van nog veel meer coryfeeën en BN’ers dat ik het Ei van Columbus heb uitgevonden en dan geloven ze het pas… Ik heb ook eindeloos vaak m’n comments verspreid via en bij de "officiële columnisten". En ook samen deden wij meer dan genoeg.
  Hou nou toch, @Aad! Ik vervloek toch terecht dat klootjesvolk! Dan maar niet! Net zo min als ik hier op de Vkblogs gehoor krijg. Take it or leave it and pick your choice!
  @Rubio: Laat maar. Beterschap! Nu echt tot morgen; ik ben het zat.

 37. -martin- 13 januari 2010 om 21:54

  Aad je hebt er wel werk van gemaakt. Luister je ook naar
  de radio? Om 22.15 begint het debat. Een volgende stap
  in het ritueel.

 38. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 21:58

  @Rubio:
  en welk boek is dat andere spannende jongensboek dan? :-))
  @Jan: je kan toch wel tegen een geintje?
  Je zult het toch van dat "klootjesvolk" moeten hebben.
  Die BN-ers zijn druk met hele andere zaken. Het schrijven van een briefje bijvoorbeeld.
  En die idiote kamer zit er al de hele dag op te wachten.
  Onder het mom: maakt niet uit wat er in staat: als we maar kunnen mekkeren.
  Ze hebben niet eens in de gaten dat ze tegen elkaar moeten mekkeren..
  Zou iemand daar het boek al gelezen hebben? Nee, natuurlijk niet. Ze staan al de hele dag in de kamer.
  Ik zag niemand daar lezen…
  Opvallend.
  Wat een bende!

 39. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 22:01

  @Martin: dank en bedankt voor de info. Ik had het nog niet gehoord dat het debat nu al is aangekondigd. Dan moet de brief er inmiddels ook zijn..
  Ik ga eens even zoeken.
  Politiek 24 (op zijn minst) zal het wel rechtstreeks uitzenden.
  Dat wordt weer in totale verbijstering kijken naar "het rijk de fabelen".. 😉

 40. Rubio 13 januari 2010 om 22:41

  Jan, jammer dat we elkaar niet verstaan, en dat meen ik!
  Ik denk dat je me te ‘hoog’ inschat..bovendien pretendeer ik nooit iets ‘relevants’ …kortom, om met Bomans te spreken; Ik ben maar een eenvoudige boerenlul….meen ik ook omdat het gewoon zo is….en hoop dat we ‘vriendjes’ kunnen blijven in Aad’s kroeg!
  Ik ben gewoon aan het ‘plagen’.
  Aad; Het rapport Davids dat niks kost en Jan’s boek bedoelde ik…wederom gekscherend!
  (2 spannende jongensboeken..denk ik…maar wie ben ik..?)

 41. Aad Verbaast 13 januari 2010 om 23:16

  @Rubio: dank voor je antwoord.
  ik vroeg naar de bekende weg :-))
  Ik begrijp dat WJ het boek inmiddels weer gevonden heeft.
  Natuurlijk stukgelezen!!
  En dan maar hopen dat het niet helemaal is beduimeld en bevlekt.
  Af en toe is proestend lachen natuurlijk!!
  Leuk debat overigens in de 2e kamer nu..
  Nou ja, leuk..
  Ik had het over het echec van de parlementaire democratie…
  Het ontrolt zich voor de ogen van de burger..
  Alleen degenen die kijken natuurlijk..

 42. Jeroen de Baaij 13 januari 2010 om 23:42

  Aad, ik ben het weer eens niet helemaal eens met je analyse. De politieke uitspraken die je benoemt, zijn in mijn ogen namelijk niet echt politiek. Ik ben met je eens dat de toonzetting misschien discutabel is, maar goed, ook niet vreemd als je vervolgens de conclusies leest.
  Het oordeel over Balkenende lijkt me inderdaad duidelijk. Wat weet die man toch altijd verschrikkelijk onhandig te reageren in tijd van politieke crisis. Dit zou niet het eerste kabinet Balkenende zijn dat ten val komt doordat hij zo slecht leiding geeft en onhandig is.

 43. Annet 14 januari 2010 om 00:02

  Bij het begin van de oorlog aldaar plaatste ik dit:
  Hoe ik mijn gedachten moet ordenen en zo moet schudden om bij de les te blijven is erg moeilijk met die vermoeienissen van alweer (!) een oorlog met alle ellendige beelden als zwarte ondergrond op je levenspad. Is het leven op zich al geen kluif genoeg? Weten die mensen die dit veroorzaken wel wat ze een ander aandoen? Zijn ze in staat zich te verplaatsen in een ander? Nee toch zeker. Oorlog is een ziekte, een geestesziekte. Als je dit nodig hebt om door het leven te gaan ben je niet goed wijs. En de andere levende wezens dan? De dieren, de ziel van de gebouwen, de ziel van de bomen, de planten? De geest van de al zo getergde aarde? Er wordt ze niets gevraagd. Zo van ‘sorry is het goed als ik een oorlog begin want praten kan ik niet, ik kan mijn gevoelens niet vertolken dus dan maar via een ziekelijke manier geuit, de weg van de allerlaagsten, de zinloze weg van de oorlog dus’ Nee dat zeggen ze niet. Het leven is een geschenk. Geen ding waar je zomaar achteloos mee omspringt. Die bommen raken ons allemaal. We zijn allemaal gewond. We zijn het zat. De oorlog uit de mens halen kan alleen de mens zelf. Door voor elke handeling eerst het woord LIEFDE of LEVENSKUNST te plaatsen. Dan pas, dan pas, hoeft de aarde niet te kantelen. Annet ©
  06-08-06

 44. peterus 14 januari 2010 om 00:20

  Goed werk.
  Dat de democratie niet volmaakt is zal jou toch ook niet verbazen. Het blijft mensenwerk schrijf ik uit volle overtuiging onderwijl ik luister en kijk naar het kamerdebat over de brief van het kabinet.
  De teleurstelling van de oppositie dat het kabinet niet gaat vallen druipt ervan af. Het gaat om de macht.
  Davids heeft inderdaad zijn "politieke ei" (en niet partij politiek ei zoals je goed gezien hebt) gelegd en op de langere termijn zal het effect hebben op de Nederlandse internationale politiek. Met name "onze Atlantische reflex" zal plaats moeten maken voor een Europese reflex. Dat zal tijd kosten.
  davidengoliathgroeten

 45. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 00:38

  @Jeroen (het is even 10 minuten schorsing in de kamer nu):
  == De politieke uitspraken die je benoemt, zijn in mijn ogen namelijk niet echt politiek ==
  Die mening van je verrast me. En uiteraard je proberen op andere gedachten te brengen.
  Niet door me er makkelijk van af te maken door te zeggen (net als Pronk): "alles is politiek.
  Nee, Davids ging in zijn aanbiedingsspeech wel heet ver.
  Om het duidelijk te maken wat ik bedoel:
  Stel dat de MP zou zeggen (of Obama, of welke politieke leider dan ook zou zeggen (bv.)
  – "Irak is zo ongeveer de onveiligste plek op aarde"
  – "Na 7 jaar is dat doel nog steeds illusionair"
  – "echec van de inval"
  Dan zou toch niemand dergelijke uitlatingen bestempelen als politiek zo oninteressant dat het als niet als een politiek statement zou worden bestempelt? Snap je wat ik bedoel?
  Het debat vanavond in de kamer gaat over heel wat mindere uitlatingen…
  == Het oordeel over Balkenende lijkt me inderdaad duidelijk. ==
  Niet alleen over Balkenende maar het hele kabinet, maar ook de departmenten en de organisatie, en ook nog de kamer, en zelfs de burger. Het gaat heel ver daarin. En terecht denk.
  En dat Balkenende bijzonder onhandig kan zijn, daar kan ik het helemaal met je over eens zijn :-))

 46. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 00:41

  @Annet:
  Dat zijn mooie gedachten van je. En ik onderschrijf ze.
  Persoonlijk vindt ik een oorlog buiten het eigen grensgebied nooit gerechtvaardigt.
  Wordt je binnen je grenzen aangevallen dan kan ik me voorstellen dat er soms geen andere uitweg is, maar dan nog.
  De vrede moet gewonnen worden, niet de oorlog.

 47. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 00:42

  @Peterus:
  Het kamerdebat begint weer. Ik kom terug met een reactie op je..

 48. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 02:09

  @Peterus: weer even schorsing:
  Democratie heeft ook zo zijn haken en ogen. Er zijn ook vele vormen van democratie.
  En natuurlijk peins ik me ook suf wat nou wel een ideale vrom zou zijn. Om eerlijk te zeggen: ik ben daar ook niet uit, als ik daar al ooit uit zou komen.
  == het blijft mensenwerk == daar raak je natuurlijk wel een kern.
  Eeen kern die overigens goed aansluit bij de conclusies van Davids.
  Omdat het mensenwerk is, gaat er nogal wat mis. Bewust en onbewust. Waar die balans ligt laat ik nog even in midden.
  De achilleshiel van de democratie wellicht.
  == het gaat om de macht== en dan worden letterlijk en figuurlijk wel eens grenzen overschreden.
  Dit proces wat zich hier afspeelt is tekenent (op kleine schaal). Omdat de macht niet wil worden opgegeven, worden de gelederen gesloten, en heeft de kamer feitelijk niets meer te vertellen. Hoe ze hun best ook doen.
  Ook Hamer, die een belangrijke rol speelde in de onrust (terecht denk ik) zit enkel nog te luisteren. Voor haar ik het allemaal klaar. Voor de CDA was dat al lang duidelijk, net als voor de CU.
  Dus een lange avond (boeiend dat wel) zonder enig resultaat. De deals zijn gesloten in de achterkamers.
  We kunnen gerust weer naar bed.
  Niet gerust naar bed.
  Tja, en dan moet ik natuurlijk denken aan je laatste conclusie van je blog. Daar was ik het dan ook mee eens 🙂

 49. ceesincambodja 14 januari 2010 om 06:12

  Eens.
  Ben altijd al tegen de inval en het schoothondjesgedrag van Balk I geweest.
  Wil er daarom verder geen woorden aan vuil maken.
  De afloop? Gewoon blijven zitten denk ik.
  Ceesgegroetje

 50. Arnold Kemp 14 januari 2010 om 07:16

  Aad, "……………………………….
  Davids kon het overigens toch niet nalaten dat te doen. Op twee manieren:
  1. door het er duimendik boven op te leggen wat er misgegaan is. In begrijpelijk taal.
  2. conclsusie 49 is een duidelijk advies.
  Conclusie 49: De commissie heeft zich bij inzage van sommige staatsgeheime documenten afgevraagd welke de redelijke zin kan zijn van de nog steeds daaraan gehechte rubricering.
  Geschiedschrijving en waarheidsvinding worden hiermee zonder voldoende grond belemmerd …."
  Mijn reactie hierop:
  1) Begrijpelijke taal is nodig in een politiek waar iedere onduidelijkheid cq. kier wordt aangegrepen als een overwinning of bevestiging van je "gelijk". En voorzover die kieren (o.a. militaire steun) er nog waren hebben wij ook de viering van overwinningsfeestjes gezien. Daarom, volstrekt geen ruimte laten voor opportunisme, niet van links en niet van rechts. Wie zo handelt, onpartijdig, is niet met politiek bezig. Van een rechter verwacht ik niet anders dan "onpartijdigheid".
  2) Ook bij conclusie 49 zie ik vooral proces: openheid en volledigheid (van informatie).
  Kortom, Davids heeft niet alleen grondig werk verricht, ook heeft hij er blijk van gegeven oog te hebben voor de processen in al hun dimensies (psychologisch, partijpolitiek, maatschappelijk) zonder onderscheid van personen.
  En dat is een resultaat waarop ik vooraf niet had durven te hopen. Doofpotten en vriendjespolitiek (nepotisme) genoeg gezien bij de overheid. Mijn vertrouwen in de overheid werd hierdoor aangetast (zie blog hufterige overheid). Maar ook die van de samenleving breed gezien de klappen die zowel CDA als PvdA oplopen bij het kiezersvolk. Ik laat mij verrassen door het verdere vervolg.
  Als het proces verder goed verloopt moet Balkenende opstappen, net als Leers heeft gedaan. Niks te crisistijd. Ik mag aannemen dat de PvdA fractie zich verstandig gaat opstellen. Zo niet, dan komt er een verdere kiezersafstraffing. Zoals het hoort! Een Tweede Kamer heeft het laatste woord en heeft te luisteren naar het volk. Een tweede Kamer is niet de afvaardiging van de regering zoals nu veelal het geval. Dan pas is er sprake van een democratisch proces zonder aanzien des poppetjes. :))

 51. VSp 14 januari 2010 om 08:23

  @aad
  Kamerdebat niet gevolgd. Brief aan de Kamer is weinigzeggend, waarin betrokken partijen bij voorbaat elkaar de ruimte van ‘de mantel der liefde’ geven.
  Balkenende valt veel te verwijten maar een strateeg is het wel.
  Davids heef tnaast de door jouw geciteerde uitspraken nog iets gezegd, misschien ook ergens verstopt geschreven in het rapport, dat in het kort neer komt op dat een Parlementaire Enquete waarschijnlijk geen nieuwe of andere feiten boven water zou tillen.
  En dat is >í>óók een politieke uitspraak van jewelste, die JPB volledig in de kaart speelt.
  Kijk eens hoe mr. dr. J.P. Balkende ge-opereerd heeft:
  – Nadat De Hoop Scheffer in 2002 op de achterkant van een lucifersdoosje of op z’n manchetten in drie kwartier het beleid inzake politieke steun aan de VS had uitgezet, vervolgens welke co-ordinatie dan ook van JPB ontbrak omdat hij wel andere zaken aan z’n kop had (LPF, Marguerita, sic)
  – In 2003 kwam hij erachter, dat er met de Irak-kwestie serieuze stront aan de knikker zat aan te komen, en ging zich aktiever met het Irak dossier bemoeien.
  – Echter, het kwaad was reeds geschiedt. Er lag een politieke tijdbom onder de coalitie. Wat nu? De belangrijkste pre-ambule was dat de coalitie niet opgeblazen mocht worden om een aantal voor de hand liggende redenen:
  De ambitieuze doelstelling van het ‘Beetsterzwaag’ convenant, het Koningshuis met een eventuele komende troonsopvolging, Geert Wilders &Co, én, last but not least, de financiele crisis als welkom argument, mochten niet opgeofferd worden aan de ‘uitglijer’ van J.de Hoop Scheffer, waarvoor hij verantwoordelijk was en grote politieke gevolgen kon hebben.
  – Balkenende wist dat er inzake ‘Irak’ grove fouten waren gemaakt en moest een scenario bedenken om continuiteit in ‘zijn’ regerings coalitie een ‘conditio sine qua non’ was. Hoe dat te bewerkstelligen?
  – Tijdrekken
  – Dat is hem gelukt. Toen de Kamer, met name de oppositie, zich meer en meer ging roeren in de Irak- brij, zette hij de coalitiefrakties onder druk, die toch al min of meer gegijzeld werden. Die zich steeds weer schootvoetend achter het ‘Regeringsbeleid’ schaarden.
  – Vervolgens kwam de roep om een Parlementaire Enquete vanuit de oppositie.
  – Dat nooit! Met het oog op de komende verkiezingen, de enorme imago beschadiging, (onder ede, wereldwijdeTV coverage) verzon hij weer een list.
  – Een onafhankelijke commissie. Die kwam er. Daarmee werd tegelijkertijd een reusachtig staatsrechtelijk precedent geschapen.
  – Het niet malse rapport van 2010 ligt inmiddels op tafel, 8 jaar na aanvang van het gedonder.
  De strategie van Balkenende is gelukt.
  a. Tijdrekken als tactisch middel
  b. Onherstelbare Imagoschade is voorkomen
  c. Het Parlement is een poltiek drukmiddel ontnomen, ook in de toekomst middels de konstruktie van onafhankelijke commissies. Eigenlijk, de Kamer heeft het nakijken.
  d. JPB &Co kunnen tot 2011 de rit uitzitten.
  Als Davids daar dan nog een schepje bovenop doet omtrent de effektiviteit van onafhankelijke commissies is dat natuurlijk koren op de molen van het politieke establishment.Of een vrijbrief voor het politieke establishment om in de toekomst ongestoord te handelen naar eigen goeddunken?
  Hoezo, Balkenende geen slimme strateeg?

 52. Jeroen de Baaij 14 januari 2010 om 08:27

  Aad, weet je dat er door verschillende organisaties lijsten worden gemaakt met de meest onveilige plekken op aarde. Op het moment dat Davids zo’n lijst als bron citeert en laten we zeggen dat Irak in de top drie staat. Dan is er niks politieks aan die uitspraken, maar gewoon een feit. Als dat in 7 jaar niet is veranderd, is dat dus ook een feit.
  Wat betreft het echec van de inval, ok, daar zou je van kunnen zeggen dat het te ver gaat, akkoord. Maar wees niet te snel in je oordeel over politieke uitspraken.

 53. jan bouma 14 januari 2010 om 08:57

  @VSp…8:23
  @Aad
  @Allen
  WJ’tje 8:23 Ik kan in grote lijnen je analyse wel delen inzake het Davids-rapport maar koppel onmiddellijk eraan het feit dat als we achteraf tot oordelen in staat zijn, als volk, als kiezer plus het gemekker van het volk, dat je mag verwachten dat het volk ook VOORAF in staat is te oordelen. Over het doorlopende echec van "de politiek" zijn we het met z’n allen wel eens maar het lijkt erop dat dit als een "fait accompli" wordt gezien. Ten onrechte.
  Daarom ontwierp ik die VRAGENLIJST die de kiezer zou moeten invullen en waardoor dan eindelijk die kiezer het verantwoordelijke PRIMAAT krijgt terzake diens prioriteitsstellingen. Enfin. Binnen dat hele kader wordt op dit moment een discussie gevoerd tussen mij en @Joke Mizée en op haar blog plaatste ik de 2 versies van de VRAGENLIJST.
  ==
  De lezers verwijs ik naar: (zie hierboven)
  a) de wetenschappelijke vragenlijst van 27 september 2009: 8:44 uur
  b) de populaire van @Aad verbaast, natuurkundige, van 3 oktober : 9:28 uur
  ==
  En het Vkblog van @Joke Mizée vindt men door aan te klikken:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  dan kan men de hele discussie over de machtsgreep door de kiezer (ofwel de Nieuwe Wereld Orde) aldaar volgen in de juiste context.
  Allen een prettige dag. En… graag lezen op die data die vragenlijsten en dan is het hele probleem "Davids" ook geplaatst binnen het juiste kader.

 54. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 09:23

  @Kemp:
  eens met je.
  Ook ik had zo mijn bedenkingen bij het instellen van deze commissie. Maar ik moet zeggen dat het rapport (voorzover ik het al gelezen heb, een pil van dik 500 bladzijden lees ik niet even weg) van kwaliteit getuigt.
  Dus mijn bedenkingen trek ik deels terug.
  Nog een punt van twijfel over de volledigheid. Het was een argument gebruikt in de persconferentie van de Argos journalist. Terecht denk ik.
  Die refereert aan de onderzoeken die in Duitsland zijn gedaan, en waar als conclusie uitkwam dat je in dergelijke onderzoekingen (waarheidsvinding) moet beginnen bij de lagere regionen.
  Voorbeeld: piloten (F16), bemanning van de walrus etc.. en daarna met de hogere regionen.
  De reden: omdat als je enkel met de hoogste regionen praat de informatie mogelijk al dusdanig gefilterd is dat waarheidsvinding onder druk komt te staan.
  Davids heeft enkel met de hoogste regionen gepraat.
  Halsema had op dat punt gelijk: als het rappport stelt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden door Davids dat er actief militair is ondersteund, betekent dat nog niet per definitie dat het niet is gebeurd..
  Een proces wat in het bedrijfsleven (wat je kent) natuurlijk ook een bekend gegeven is: praat met de magazijnmeester en de portier en je komt andere informatie tegen dan de directie je vertelt..
  Maar vooruit: hij heeft genoeg naar boven gehaald om tot stevige conclusies te komen.
  Verdern heb je het over het proces van besluitvorming waar Davids het ook over heeft.
  De "drie kwartier" en de tunnelvisie waar vervolgens alle wel passende informatie wordt meegeneomen en niet passende informatie terzijde wordt gelegd. Een belangrijk punt.
  Hier ligt trouwens een link met jouw blog waar je het hebt over Davids én OM.
  Het OM wordt van dergelijke tunnelprocessen veelvuldig beschuldigt.
  Men denkt een verdachte te hebben, en dan worden bewijzen die in de kraam passen opgenomen in het dossier, en informatie die niet in de kraam passen terzije gelegd. (even gechargeerd).
  Een proces wat tot grote fouten kan leiden. Daar zijn meerdere voorbeelden van.
  Dus er is wel degelijk een paralel te trekken 😉

 55. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 09:24

  @Cees: ik ken je stelling in deze.
  Dezelfde als de mijne: we hadden nooit poltieke steun moeten verlenen aan deze vuile oorlog.
  Helemaal geen steun op wat voor manier dan ook!

 56. Arnold Kemp 14 januari 2010 om 09:39

  @Aad, ik kopieer je laatste conclusie voor Rikus naar mijn eigen blog 🙂

 57. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 09:46

  @VSp:
  Mooi betoog van je. En de lijn die je trekt is denk ik vast zeer waarschijnlijk.
  Als dzo’n beetje de langstzittende premier in Europa is hij natuurlijk wel politiek gepokt en gemazeld.
  En dat tijdreken de verkozen taktische lijn is is me ook helemaal duidelijk.
  Al die honderden vragen die zijn afgevuurd in de loop van dit proces zijn allemaal op de lange baan geschoven door de commissie uiteindelijk (ook al tijdrekken) in te stellen.
  Ik denk dan ook dat de commissie niet zozeer onder druk van de publieke opinie ingesteld moest worden. Maar omdat het hét middel was het beantwoorden van de vragen uitt te stellen.
  Met een jaar minstens..
  Of het de juiste strategie was kan ik niet beoordelen. Davids zelf verschilt daarover van mening.
  Conclusie 1 (!) is immers:
  "Het zou beter zijn geweest wanneer het onderzoek naar de bsluitvorming over politieke steun aan de Irakoorlog in een eerder stadium was verricht."
  Aangezien gisteren het kabinetsstandpunt was dat bij de beantwoording het rapport van Davids leidend zal zijn zal hij toch een antwoord moeten geven op ook deze eerste conclusie.
  Verder: natuurlijk zijn partijen in een coalitie altijd tot op zekere hoogte tot elkaar veroordeeld.
  En zullen er veel aan doen een kabinet niet te laten vallen. Zeker gezien in het licht van een oud poilitiek mores: de breker betaald.
  Maar er is nu een bijzondere situatie ontstaan die met name het CDA in de kaart speelt en zeker niet de PvdA.
  Wilders hoog in de peilingen, PvdA bijzonder laag in de peilingen, CDA nog redelijk.
  En ik denk dat we het wel eens zijn dat als de situatie geheel anders was: PvdA hoog en CDA laag, en Wilders laag het kabinet gisteren zou zijn ontploft. En waarschijnlijk al veel eerder.
  De PvdA kan nu geen kaart uitspelen, en kan (en zal) dus gechanteerd worden.
  In dat licht hebben ze gisteren eigenlijk nog veel voor elkaar gekregen. Maar lang niet alles..
  Resumerend:
  Of Ballenende echt een strateeg is? Ik zou het niet weten. Het is wel een survivor. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.
  Je punt over poltieke uitspraken:
  Een hele goede!
  Die was ik helemaal vergeten.
  Namelijk de uitvoerige uitleg die Davids gaf tijdens de persconferentie over het rapport.
  Hij ging diep in op de omafhankelijkheid van het oordeel van de commissie.
  En deed zijn uiterste best dat die nog wel eens zuiverder kon zijn dan een parlementaire enquete.
  Ik vroeg me al af waarom hij daar zo diep op in ging. Het kwam mij allemaal behoorlijk defensief over.
  Je hebt gelijk: een politiek statement van jewelste.
  Hij gaat immers hiermee geheel tegen eeen lang geuite krachtige wens en verzoek van de oppositie in.
  En niet zoals je aangeeft, wellicht in het rapport verstopt. Nee hard en direct in de persconferentie!

 58. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 10:00

  @Jeroen:
  Begrijp me niet verkeerd.
  Ik denk dat Davids een scherpe scheiding heeft gemaakt tussen zijn rapport (de feiten en droge opsomming en dan de samenvatting van bevindingen in een conclusie) en in zijn uitspraken tijdens de overhandiging aan Balkenende en daarna in de persconferentie.
  Ik denk dus niet dat ik snel ben in een oordeel. Uiteraard hoor ik wat ik hoor. Het viel me op.
  Nog een keertje dan:
  Als Obama voor de pers zou zeggen:
  – de doelen van Irak zijn niet bereikt
  – de doelen voor Irak zijn nog illusionair
  – de inmenging in Irak was een echec
  Dan zou de wereld op zijn kop staan.. Obama waarschijnlijk ook..
  Davids zou dit ook niet in deze bewoordingen in zijn rapport zetten. Hij weet dat dat politiek veel te gevoelig zijn en daarmee de kans lopen dat zijn rapport van tafel zou worden geveegd.
  Geen regerende polticus zou daar achter kunnen en durven staan. Delen van de oppositie niet eens (VVD, en PVV bijvoorbeeld).
  Opvallend vond ik het dus dat hij deze krachtige uitspraken wel deed.
  Hierboven nog een belangrijke politiek uitspraak die VSp nog aangaf: een commissie van deze opzet verkiezen boven een parlementaire enquete.
  Dat is niet een betoog wat hij had hoeven voeren. Ook dat had hij aan de politiek moeten overlaten.
  De politiek kent de parlementaire enquete als belangrijk instruement en onderdeel van de parlementaire democratie.
  Ook wel degelijk een politieke uitspraak dus.
  Begrijpelijk. Maar neemt niet weg dat hij ze gedaan heeft.
  Ik heb er geen probleem mee overigens. Het geeft nog meer sjeu aan het geheel ;-))

 59. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 10:05

  @Jan:
  Jij denkt dat je elke ‘oorlog’ kan winnen met de vragenlijst. Vragenlijsten.
  Natuurlijk is een goed begin het halve werk, maar dan begint het pas.
  De URVDM zijn ook met ja vinkjes voor alle paragrafen aangekruist door alle landen.
  En toen?
  Denk je dat de kiezer met die ingevulde vragenlijst (correct aangevinkt ook nog) onder de arm de wereld (en de politiek) ineens 180 graden zal laten omdraaien?
  Ik heb daar mijn grote twijfels over.. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen 😉

 60. Arnold Kemp 14 januari 2010 om 10:05

  @Aad,
  "Hij ging diep in op de omafhankelijkheid van het oordeel van de commissie.
  En deed zijn uiterste best dat die nog wel eens zuiverder kon zijn dan een parlementaire enquete."
  Politieke statement of het klaarzetten van vervolgopdrachten? Externen doen niet anders bij de overheid. Het personeel kijkt toe.
  Het is nu aan de Tweede kamer om dit af te poeieren op straffe van zichzelf overbodig maken als toezichthouder (commissaris) van het operationeel gebeuren. Ook in het bedrijfsleven zien wij de toezichthouders (commissarissen) achterlopen op de operationele verantwoordelijken. Zouden zij hun verantwoordelijkheid wel opeisen en afdwingen (woningcorporaties, DNB, Fortis etc) dan m.i. ook minder problemen.
  Is het recht van enquete niet aan een kamermeerderheid gebonden? Hoe had de Tweede Kamer Balkenende met zijn coalitiemeerderheid en meelopende PvdA dan kunnen tegenhouden? Knarsetandend heeft men dit m.i. moeten ondergaan. Als de Tweede kamer dit nu goed afstraft dan zal er niet snel meer een nieuwe commissie Davids komen. Laten gebeuren en afwachten tot een moment als dit. Balkenende heeft nu geen uitwijkmogelijkheid meer. Tenminste….

 61. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 10:20

  @Arnold: ik heb het gezien. Het gaat over de volgende (voor de lezers) om de volgende conclusie:
  == Het OM wordt van dergelijke tunnelprocessen veelvuldig beschuldigt.
  Men denkt een verdachte te hebben, en dan worden bewijzen die in de kraam passen opgenomen in het dossier, en informatie die niet in de kraam passen terzije gelegd. (even gechargeerd).
  Een proces wat tot grote fouten kan leiden. Daar zijn meerdere voorbeelden van. ==
  Ik heb de volgende reactie bij je achtergelaten:
  ===
  Het zijn dezelfde ‘tunnelvisie’ processen (om hetzelfde woord wat viel in de discussies rond Davids zijn conclusies maar te gebruiken) bij het OM en waar de regering van wordt beticht.
  In de ene organisatie (OM) leidt het tot het oppakken en nogal eens veroordelen van onschuldigen.
  Bij de andere organisatie (regeringen) leidt het tot beslissingen die vele doden tot gevolg kunnen hebben. Voorbeeld Irak. Een echec zoals Davids dat noemt…
  Levensgevaarlijk, zou als duiding kunnen gelden voor dit verschijnsel..
  Als aanvulling macro=micro. Larten we de hand ook in eigen boezem steken.
  Hetzelfde proces in ons eigen wereldje (zie ook het VKblog) is duidelijk waarneembaar.
  In de discussies onder blogs wordt informatie ook veelal selectief gebruikt ten behoeven van ‘eigen gelijk’.. :-))
  ===

 62. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 10:34

  @Arnold: 10:05:
  Ik denk niet dat Davids verlegen zit om vervolgopdrachten. Het is ook in de politiek niet gebruikelijk om aan eenzelfde persoon meerdere opdrachten te geven. Dus hier kan naar mijn mening minder het argument acquisitie gebruikt worden (zoals de meeste adviseurs doen, ziekelijk trouwens, maar dat is een ander onderwerp)
  Des te meer reden het als politiek statement te zien (wat VSp terecht aangaf).
  Hij heeft er voor gekozen dit op tafel te leggen. Hij had er ook voor kunnen kiezen het niet te doen.
  Om maar weer een beladen woord te gebruiken van deze dagen: dat zou sjieker gewest zijn.
  Maar ja, het geeft allemaal wel wat sjeu aan het geheel. Het heeft immers veel weg van een soap. Gisteren ook weer een genoeglijke avond beleeft 😉
  Natuurlijk heeft de kamer (oppositie met name) het nakijken. Over waarheidsvinding gesproken..
  Misschien moet de drempel daar voor (enquete) ook maar eens verlaagd worden..
  Inmiddels zijn er drie meningen:
  1. De onafhankelijk commissies die door de regering worden ingesteld (zie ook DSB etc.)
  2. De onafhankelijk commissies naar model van Pieter van Vollenhoven (die stelt "Niemand zit te wachten op de waarheid")
  3. De parlementaire enquete, waarvan Davids stelt dat die wel eens minder informatie naar boven halen omdat alles openbaar is, en mensen dan een drmeple voelen niet vrij te spreken: selectief antwoord geven, en plots aan geheugenverlies lijden, terecht of ten onrechte.., want zo zei hij het ongeveer…
  Blijft een intrigerende uitspraak (en een politeke natuurlijk) "niemand zit te wachten op de waarheid"… 😉

 63. Arnold Kemp 14 januari 2010 om 10:48

  @Aad,
  Blijft een intrigerende uitspraak (en een politeke natuurlijk) "niemand zit te wachten op de waarheid"
  Stel dat de Hoop-Scheffer gesjoemeld heeft. Ben benieuwd naar de details over het BUZA memorandum wat zo’n beetje de aanleiding was voor deze hele commissie. Stel dat het ordinair gezegd ging om nepotisme, Bush helpen voor een of eerdere wederdiensten.
  Hoe leg je dit uit aan al die ouders van de Nederlandse slachtoffers? Dan komt opeens wel de compassie (empathie) om de hoek kijken om er een doofpot ("wie zit te wachten op de waarheid?") van te maken. Zijn er immers ook niet familiegeheimen (macro = micro)? Jammer, daarom komt er ook nooit een eind aan dit soort processen. En daarmee wordt de vertrouwensrelatie tussen politiek en volk voortdurend onder spanning gezet, niet anders dan in een familie met een klemmende waarheid. Mogelijk ligt daar het verband met de lage verkiezingsopkomsten en de opkomst van Wilders. Die dekt immers niets af. Denkt men en tot nu toe natuurlijk.
  De Hoop-Scheffer heeft allang zijn winst gepakt en kan niet meer gestraft worden. Politiek is hij nu uitgerangeerd ("gestraft") met zijn hoogleraarschap. Net op tijd of keurig geregeld? Mogelijk zien wij hem in de toekomst terug als voorzitter van een of andere commissie voor waarheidsvinding. De coalitie bepaalt dat immers bij de huidige enquete regeling.

 64. Ingrid van den Bergh 14 januari 2010 om 10:55

  Voor mij is, inderdaad, de selectiviteit van Balkenende’s stellingname hetgeen dat het duidelijkst boven zijn verklaring blijgt hangen.
  Mt conclusies van de commissie die in zijn voordeel spreken is hij het me de commissie eens; waar de commissie kritiek heeft veegt hij de conclusies van tafel.
  Het standpunt dat destijds door de kamer is ingenomen was uiteraard gestoeld op onvolledige danwel onjuiste informatie van de regering aan het parlement.

 65. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 11:26

  @Arnold.
  Natuurlijk is er gesjoemeld. Maar de spelers zijn natuurlijk wel zo slim om niet alles op papier te zetten. En zelfs in gesprekken bilateraal wordt niet altijd alles direct gezegd. Maar de indirecte boodschap kan natuurlijk wel gegeven worden.
  Je zal dat ook wel herkennen uit eigen praktijk.
  Scheffer ("de hoop") liep getunneld achter Amerika aan. De rest is dan nog slechts een kwestie van "hoe verkoop ik het".
  Hij wist ook dat als Nederland nee zou zeggen, dat een vervolgbaantje er niet in zou zitten..
  Niet bij toeval werden de beide heren uitgenodigd op het witte huis. We hebben allemaal gezien wat een vertoning dat was, en wie ‘de broek’ aan had.
  Natuurlijk staat al lang de vertrouwensband tussen volk en politiek onder hoge druk.
  Terecht en dergelijke rapporten helepen daar niet aan mee die te vergroten.
  Maar ja, wie moet daarin het voortouw nemen? De politiek zelf lijkt me.
  Daar hoort ook een soort van kwetsbaar opstellen bij. Gisteren hebben we weer eens kunnen zien hoe moeilijk dat is voor politici. Schier onnmogelijk om toe te geven dat er fouten gemaakt zijn.
  Terwijl de praktijk leert dat daarmee veel spanning uit de lucht gehaald wordt..
  Maar politici stellen dat ze geen fouten maken. Daarmee is de kern van het vertrouwensprobleem gelegd.
  In meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten staan kruisvragen.
  Zoiets als: liegt u wel eens?
  Maakt u wel eens fouten?
  Als op die vragen "nee" wordt geantwoord dan weet men dat de andere sores ook onbetrouwbaar zijn.
  Wat zouden politici invullen?
  Had jij niet eens een betoog dat elke politcus eerst maar eens wat van die lijsten moest invullen?? ;-))

 66. paco painter 14 januari 2010 om 11:29

  blijft de vraag of JPB nog rustig slaapt met al die doden waar ook hij verantwoordelijk voor is

 67. jan bouma 14 januari 2010 om 11:36

  @Aad..10:05
  Uiteraard kun je zeggen wat je wilt.
  Nergens heb ik beweerd dat 1,2,3 en simsalabim de oplossing door (alleen) de implementatie van die Vragenlijst wordt bewerkstelligd. Het is wel het noodzakelijke begin van de r e v o l u t i e. Enfin lees desgewenst maar de discussie bij @Joke Mizée; of niet.
  Ik constateer dat men weigert de belangrijkste voorwaarden te scheppen WAARDOOR het roer om k a n.
  En ik stel ook vast dat daardoor de domheid blijft. Pick your choice. Verwijt mij geen simpelheid. Een allesomvattende discussie is noodzakelijk; ofwel een BMD.
  Er is geen speld tussen te krijgen wat ik aan @WJ’tje schreef; zie: 8:57 uur.
  Je erkent dat "het halve werk" gedaan is door inzicht te verschaffen middels die vragenlijst. Daar laat je het bij! Tsja…. Dat is niet genoeg, hè?

 68. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 11:47

  @Ingrid:
  Inderdaad zeer opvalllend die selectiviteit.
  Ik weet niet of je het debat gisteren tot in de late uurtjes hebt gezien.
  De "bezwerende formule" die gisteren werd gevonden was dat in de eerste persconferentie (waar het nodige mis ging) het kabinet had gesproken als kabinet, en dat de premier duidelijk genoeg zou hebben aangegeven dat hij deels gesproken had over het kabinet (in andere samensteling toen) toen, en dat moet worden onderscheiden van de mening van het kabinet op dit moment.
  Leek me ook de enige uitweg uit dit probleem wat daar is ontstaan.
  Mijn gevoel: had de PvdA sterk in de peilingen gestaan, dan was het kabinet er over gevallen.
  Niet alleen over die prsconferentie. Maar zeker over de conclusies uit het rapport. Daar was niet veel discussie voor nodig geweest..
  == Het standpunt dat destijds door de kamer is ingenomen was uiteraard gestoeld op onvolledige danwel onjuiste informatie van de regering aan het parlement. ==
  Eens. Als je conclusie 49 leest dan zit er nog een diepere adder onder het gras.
  Onze democratie heeft blijkbaar geen duidelijke regels wanneer iets onder pet gehouden mag worden en wanneer niet.
  Ik moet natuurlijk nog nalezen hoe conclusie 49 is onderbouwd.
  Maar ik kan me voorstellen dat het proces als volgt kan zijn:
  1. hmmm dit document komt mij niet goed uit.
  2. pak de stempel: top secret!!! Four your eyes only"
  3. probleem opgelost….
  Daarmee kan je "integere besluitvorming" behoorlijk selectief veranderen en onderwijl de kamer "volledig en open" inlichten..
  Een risico waar Davids fijntjes op wijst..
  @Paco: JPB zegt van wel. De vraag is hem de afgelopen dagen herhaaldelijk gesteld..
  Zou hij hier ook "open en volledig" in zijn?

 69. smokey 14 januari 2010 om 11:49

  @ paco painter14-01-2010 11:29
  blijft de vraag of JPB nog rustig slaapt met al die doden waar ook hij verantwoordelijk voor is..
  Dat vroeg ik me ook af, of hij nog rustig slaapt ( misschien met tranquillizers?) en hoe de sfeer bij hem thuis is.
  De kritiek uit allerlei hoeken wordt steeds vermeteler. Wie zou er in zijn schoenen willen staan…

 70. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 11:50

  @Jan:
  Begrijp me niet verkeerd.
  Uiteraard ben ik er een vorstander van dat iedereen die vragenlijst maar eens zou moeten invullen, en dan er nog een handtekening onder zetten ook nog.
  Inlijsten, en in de kamer ophangen, goed in het zicht ook nog.
  Dat zou al veel schelen. Het zou al een revolutie op zich zijn!

 71. Wilma Dekkers 14 januari 2010 om 12:24

  Ik was, met zovele Nederlanders tegen die oorlog in Irak. De argumenten van Amerika en Engeland waren niet zuiver, veel eigen belang klonk daar tussen door. En de bewijzen bleven maar uit. Het toenmalig kabinet heeft toen ook niet naar het eigen volk geluisterd en daarom vind ik dat zij voor de rechter moeten wegens oorlogmakerij.

 72. jan bouma 14 januari 2010 om 12:31

  @Aad…11:50
  Dit gezegd en gesteld hebbend (mijn gelijk) zou je dan vervolgens ook heel consequent het te benemen gedrag (dit is een Germanisme) moeten voortzetten dat uit mijn gelijk voortvloeit. De vrijblijvendheid van je stelling schuilt namelijk hierin dat als je zegt: (quote)
  == Uiteraard ben ik er een voorstander van dat iedereen die vragenlijst maar eens zou moeten invullen, en dan er nog een handtekening onder zetten ook nog. Inlijsten, en in de kamer ophangen, goed in het zicht ook nog. Dat zou al veel schelen. Het zou al een revolutie op zich zijn! == (unquote)
  dat je dan per definitie een conclusie (of sanctie) moet verbinden, zou moeten verbinden, aan dat gebleken gebrek aan stellingname. Dat de kiezer, en tevens klager in dit tijdperk, in eigen voet schiet staat voor mij wel vast. Blijkbaar heeft niemand er last van. Dus ouwehoert men oeverloos verder totdat de Titanic, het wereldschip, bij gebrek aan koerswijziging definitief op de klippen zal blijken te zijn gelopen. En dan is het natuurlijk te laat.
  Zeg! Amuseer je verder… Groet! jb

 73. VSp 14 januari 2010 om 12:31

  @aad
  Eigenlijk @allen
  over survivor of strateeg niet zo relevant. Beetje het kip en ei verhaal.
  Er is meer aan de hand, dat véél verontrustender is.
  De Kamer, met een controlerende funktie, is niet bevoegd om zelf een onafhankelijke onderzoekscommissie in het leven te roepen. De Kamer kan wel een verzoek aan de Regering daartoe richten, die echter bevoegd is dat verzoek niet hoeft te honoreren. Of, als Kamer zelf, middels een parlementaire enquete onderzoek verrichten.
  Balkenende heeft een historisch precedent geschapen door met het voorstel te komen een door op initiatief van de Regering ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie de Irak-kwestie onder de loupe te nemen. De Kamer, gegijzeld, kon niet anders dan in meerderheid daarmee instemmen.
  Daarmee was het kwaad geschiedt. Het enige ultieme politieke drukmiddel waarover de Kamer beschikt was uit handen geslagen. En belandde de hele kwestie in een grondwettelijk grijs niemandsland, maar het precedent is daar……. Met garanties uit het verleden voor de toekomst dat dit procedé succesvol toegepast kan worden.In feite is met deze hele gang van zaken, constructie, een vrijbrief ontstaan voor de hoogste poltieke bestuurders om te ontkomen aan een parlementaire enquete.
  Én een Volksvertegenwoordiging die met dit historische precedent minstens deels nog verder monddood is gemaakt.

  Onderschat dit niet wat hier gebeurd is.
  Als bijkomende zaak (‘Mooi meegenomen’) is alsnog een parlementaire enquete over de Irak-kwestie hiermee zelfs op langere termijn, van de baan. Geen politieke partij die er nu nog over piekert om deze optie alsnog open te houden, tenzij deze partij(en) geen regeringsaspiraties heb(ben). Dit slechts terzijde, daar draait het niet om.
  Wellicht is Davids, als oud-senator daarom misschien wel uitgebreid ingegaan op de effektiviteit én het funktioneren van de onderzoekscommissie. Dat blijft echter speculeren.
  Daar komt nog wat bij:
  Hoe past dit alles in een parlementaire democratie die ingebed is in een constitutionele monarchie waar het Staatshoofd tevens het Hoofd van de Regering is? En de autocratische vorm van de scepter zwaaien met de paplepel naar binnen is gegoten? Met een nabije troonsopvolging door iemand die als het derde geslacht met PB meegerekend, opvallende trekjes van z’n opa vertoont?
  Deze ontwikkeling is verontrustend. Mij persoonlijk lopen de rillingen over de rug. Vooral na de mooie brief waarin dit feit ongetwijfeld ook als wijze les een plaats krijgt in de toekomst.
  Men kan het ook anders stellen: De democratische rechtsvorm is met instemming van een meerderheid van de ‘volksvertegenwoordiging’ op zeer subtiele wijze verder verkracht.
  Lees verder eens voor de gein op mijn blogje d.d. 16 december 2009 welke onderwerpen voor een groot deel ook rijp zijn voor een parlementaire enquete.

 74. jan bouma 14 januari 2010 om 13:23

  @VSp…WJ’tje… 12:31
  Hoe je het ook draait of keert. A l s je afstand neemt van het beslissingsrecht in hoogste instantie van de kiezer is het gedaan met de democratische parlementaire democratie zoals we die kennen. Derhalve kan ik je betoog niet volgen dat (quote) == De democratische rechtsvorm is met instemming van een meerderheid van de ‘volksvertegenwoordiging’ op zeer subtiele wijze verder verkracht.== want… dan zouden wij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Kortom: je geeft dan een bewijs van onvermogen aan jezelf; aan je onvervreemdbare rechten als individu en als kiezer toch niets te verbinden!
  Tot zo ver weer even een staatsrechtelijk commentaar.

 75. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 13:30

  @Wilma:
  Voor de rechter brengen zal niet veel zin hebben als je ergens politieke steun aan verleend.
  Ten aanzien van Irak kan hoogstens het volk zich er over uitspreken. Die heeft dat niet gedaan (zie Davids conclusie).
  Over Afghanistan zou dat wel een mogelijk optie zijn. Daar vechten we immers actief mee.
  Maar het zal niet gebeuren. Het recht is een. Een colaitie (waar de belangrijkste speler het internationaal recht aan zijn laars lapt) een ander.
  Zolang dat kan in de wereld (ze zijn niet de enige) zijn veroordelingen "illusionair"..
  Helaas.
  Mijn verbazing: waarom geeft het volk aan die keuzen nog steun?

 76. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 13:32

  @Jan: 12:31
  wat voor sanctie denk je dan aan?

 77. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 13:45

  @VSp:
  === De democratische rechtsvorm is met instemming van een meerderheid van de ‘volksvertegenwoordiging’ op zeer subtiele wijze verder verkracht. ==
  Dat is een interssant thema wat je inbrengt. Er zijn meerdere voorbeelden van dat de slapende kamerleden hun eigen bewegingsvrijheid beperken, en daarmee de mogelijkheden van een open democratie.
  Je betoog dat de kamer zich in deze buitenspel heeft laten zetten snap ik nog niet helemaal trouwens.
  Ze kunnen (theoretisch) nog steeds besluiten tot een parlementaire enquete.
  Balkenende heeft natuurlijk heel veel tijd gewonnen. Nu al weer. Hij beloofd antwoorden te geven op alle vragen ergens in februari.. dan komen er nog debatten over die antwoorden..
  Meerdere partijen hebben aangegeven dat ze op die antwoorden wachten en dan pas zullen besluiten of ze alsnog om een parlementaire enquete zullen gaan vragen..
  Ik heb nog geen politicus horen zeggen dat hun vragen inmiddels door dit rapport afdoende beantwoord zijn.
  Wat dat betreft nemen ze zelf (met deze stelling) de houding aan dat hun eigen vragen nog steeds leidend zijn en niet zozeer het rapoort Davids..
  Over ironie gesproken.. 😉
  De sleutel ligt dan wel weer bij de PvdA.http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Nederland-en-Irak.-Dat-onderzoek-komt.htm
  Hert kan nog.. maar uiteraard zijn we dan wel weer veel verder in de tijd..
  En zo sukkelen we door denk ik naar de volgende verkiezingen.
  Dan kan iedereen weer met frisse moed aan de gang..

 78. jan bouma 14 januari 2010 om 15:52

  @Aad… 13:32
  Inzake je vraag (quote): == 14-01-2010 13:32
  @Jan: 12:31
  wat voor sanctie denk je dan aan? == (unquote)
  antwoord ik je: met de sanctie van de ontneming van al je burgerrechten waaronder dat van het stemrecht! Je doet niet meer mee. Je hebt je spreekrecht verspeeld. Je staat aan de kant. Geëxcommuniceerd als ouwehoer die niet mee wil doen maar wel wat te zeiken en te klagen heeft.
  Ja! Dat is schrikken, hè?! Die sanctie doet namelijk denken aan de uitsluiting op het internationale toneel van de deelnemende landen die zich niet wensen te conformeren aan de basis van de principes van de wereldraad. Uitsluiting. Economisch. Materiëel. Dat is hun lot. Dit is de meest effectieve sanctie om eenieder tot de te nemen verantwoordelijkheid te dwingen. Er bestaat voor de wereldburger geen vrijblijvendheid. Want het bestaan van de wereldburger heeft en kent nu eenmaal consequenties voor die andere wereldburger.
  Het kan dus in mijn opvatting niet zo zijn dat iemand "recht van spreken houdt als hij ook geen verantwoording neemt voor de consequenties van deelname!"
  Denk hierover na.
  Als je kritiek hebt dien je ook aan te geven hoe het anders moet. Anders wordt het vrijblijvend opportunistisch gezever. Medezeggenschap. Stemrecht. Een oordeel over de toekomst. Van jou als kiezer en je kinderen. Die vergen allemaal een standpunt. En wel die terzake de vraag: "waar staat u voor?"
  Enfin. Genoeg even stof voor alle discussianten hier op dit Vkblog om over na te denken.

 79. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 15:59

  @Jan:
  Daar schrik in inderdaad even van natuurlijk. Maar niets is me weer vreemd dus ik herstel weer snel.
  Dus even samenvattend:
  Als je die vragenlijst niet invult, dan wordt je stemrecht ontnomen.Klopt?
  En wat gebeurt er als (met de schrik in de benen natuurlijk) die vragenlijst dan wel wordt ingevuld maar niet naar jouw zin??
  Bijvoorbeeld op die ene vraag (de eerste zo even uit het hoofd): "wilt u oorlog of vrede"
  En dan wordt ingevuld: oorlog!!
  Dan heeft die wel voldaan aan jouw keiharde criterium: zeg mij waar u voor staat!
  Ook goed? Gewoon lekker doorstemmen?

 80. jan bouma 14 januari 2010 om 16:11

  @Aad… Het primaat, de stem van de kiezer is mij heilig en onaantastbaar. Als men denkt met het Platoonse wereldbeeld de toekomst te moeten verdedigen: so be it. Ik denk erbij: dat doen de dommeriken al 3000 jaar en met weinig resultaat,,, maar ja… het zij zo. Als de mensheid in domheid te onder wil gaan wie ben ik dan om dat te verhinderen?! Maar ik zeg wel dan niet lopen zeiken als er van alles fout gaat volgens jouw Platoonse/Nietzscheiaanse/Hegeliaanse/Hobbesiaanse wereldmodel. Zo hebben wij gezien dat de bailout van Bush van 700 miljard en met 100 miljard voor de bonusgraaiende bankiers ook nog steeds weergeeft dat sociaaldarwinistische wereldbeeld. Niet over zeiken, mensen. Jullie wilden dat zo. Want u stelde de corrupte Bush aan. En Obama is niet veel beter. En ach… zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik heb de pesthekel aan de (overbodige) veelschrijverij. Men ziet maar. Of niet… F*ck them all… Ik ben het zat om paarlen te blijven werpen voor de zwijnen.

 81. Klaverblad 14 januari 2010 om 16:30

  Ik heb Mihai stil gekregen!!!

 82. VSp 14 januari 2010 om 16:40

  @bouma.
  ik draai het om. Met de rechten van de kiezers, zonder dat die daar op enige wijze invloed op kunnen uitoefenen, is en wordt gesjoemeld door de directe en indirecte gekozen volksvertegenwoordigers. De invloed van de kiezers op dat proces is minimaal en beperkt tot af en toe met een rood potlood een vakje kleuren of te protesteren. Met door de bank genomen weinig resultaat.
  En kom nu niet aan met je wereldraad, vragenlijstjes invullen. En deconsequenties van het recht op deelname zeggen me weinig. Wat politici beloven en wat per saldo gedaan en gezegd wordt als ze eenmaal in het zadel of op het pluche zitten, is een hemelsbreed verschil. Dat zet geen zoden aan de dijk.
  @aad. Til dit over de Irak-kwestie heen. Er is een precedent geschapen dat een parlementaire enquetes vermeden kunnen worden. Ook voor toekomstige kwesties die daarvoor in aanmerking komen.

 83. Klaverblad 14 januari 2010 om 16:52

  Het NL-se staatsbestel zit zo in elkaar dat je ongeveer eens in de vier jaar aan de beurt bent om
  a) op een partij te stemmen, waarvan je niet weet of het oppositie of regeren wordt
  b) een persoon, waarvan je niet weet of ie z’n termijn wel zal uitzitten
  c) op een programma dat door coalitieonderhandelingen of ontwikkelingen nog talloze keren gewijzigd kan worden
  Daarom zijn opiniepeilingen, enqûetes, referenda nuttige instrumenten voor de beleids- en standpuntbepalingen.
  Maar niet het volk regeert, maar het kabinet regeert, totdat het vertrouwen wordt opgezegd. Het volk kiest en hoopt het beste.
  Het Irakbeleid bepaalde in 2002 niet erg de keuze voor de meeste burgers.
  Het was het kabinet, in de uitzonderlijke samenstelling van CDA-VVD-PVV, die er over ging.
  Het parlement heeft het besluit om de Irak-oorlog te steunen in meerderheid goedgekeurd.
  Een volkenrechtelijke onderlegger is wenselijk, doch niet noodzakelijk.
  Over de Joegoslavië-oorlog werden in de VR veto’s uitgesproken, toch nam NL daar wel aan deel.
  In Irak losten we geen schot, in Joegoslavië wel.
  NL deed mee aan de oorlog tegen Irak vind ik een absolute politieke hyperbool.
  Het rapport-Davids is met niets nieuws gekomen, heeft gedetailleerd en gedocumenteerd processen beschreven, die de insiders al lang wisten. Het ging toen om een politieke keuze. En daar is in een democratie niets mis mee. De rest is academisch voer voor juristen.
  De afgelopen dagen is duidelijk bewezen dat het rapport in hoofdzaak is gebruikt voor partijpolitieke doeleinden en manoeuvres.

 84. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 17:02

  @Jan:
  ik kan het met de strekking van je verhal wel eens zijn hoor.
  Maar je geeft geen antwoord op mijn vraag!!
  Krijg ik die nog? En net zo duidelijk als Davids was?

 85. jan bouma 14 januari 2010 om 17:13

  @VSp – WJ’tje…16:40
  The proof of the pudding is in the eating. Je kunt allerlei onbewezen aannames ventileren maar uiteindelijk gaat het erom of in de praktijk een bepaalde projectie (de formering van een wereldraad) kans van slagen heeft ja of nee. Afgezet tegen de huidige praktijk zou je zeggen: "alles is beter dan wat nu hebben". maar daardoor laat ik me niet (alleen) leiden.
  Kijk! Je postuleert wat al te gemakkelijk je gelijk dat ik ongelijk zou hebben. Zo adstrueer je niks. Je geeft ook geen inhoudelijk commentaar op alle ingebouwde garanties terzake de werking van die wereldraad. Dus wat moet ik met je comment? Het allergemakkelijkste is altijd om onbewezen te roepen: "dat zal niet werken". En het daarbij te laten. Zie de discussie bij @Joke Mizée. Wellicht kom je dan verder met een uitgewogen oordeel over "het gelijk".
  Ook merk ik op dat ik geen antwoord van je krijg op de "positie van de kiezer" na invulling van diens prioriteitenlijst. En of wel of niet diens verantwoordelijkheid verder reikt dan eens in de 4 jaar te kiezen uit datgene wat hem wordt voorgehouden. Dit lijkt me per definitie het stomste wat je kunt doen. Kiezen uit keuzes die jou worden voorgehouden in plaats van te kiezen wat jij wilt.. Maar ja… die domheid…hè?!

 86. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 17:17

  @Theo:
  == Ik heb Mihai stil gekregen!!! ==
  Het zou een unieke prestatie zijn in de VKblog historie (althans op zijn blog, op je eigen blog heb je hem stil gekregen door een ban begrijp ik 😉
  Maar Mihai is niet stil te krijgen denk ik.
  Hij dendert maar door door een overvloed op selectieve info op de lezer uit te storten.
  Bekende taktiek.
  Maar hij kiest welbwesut zijn ‘slachtoffers’ uit dat weet je toch ook?.
  Hier durft hij zelden of eigenlijk nooit de discussie aan te gaan..
  Misschien omdat ik niet in ‘gezette vallen’ val.
  Die vaak wel listig zijn overigens…
  Je reactie: 16:52: dank!
  In het begin (eerste paragraaf) geef je duidelijk de beperkingen aan van onze democratische vorm. Te beperkt naar mijn mening.
  == Het was het kabinet, in de uitzonderlijke samenstelling van CDA-VVD-PVV, die er over ging.
  Het parlement heeft het besluit om de Irak-oorlog te steunen in meerderheid goedgekeurd. ==
  Het onthoudt mij niet om me daar niet achter te scharen. Een verkeerde beslsissing. Davids bevestigt het naar mijn gevoel.
  == Een volkenrechtelijke onderlegger is wenselijk, doch niet noodzakelijk. ==
  Hoor ik hier JPB? Naam mijn mening is het noodzakelijk als je de daad bij het woord wil voegen.
  Dir is oprekken van de internationale rechtsorde waar nedrland immers zijn handtekening onder heeft gezet.
  Wat vervolgens het gevaar van willekeur inhoudt. Dat hebben we dan ook gezien, en nog (Afghanistan)
  == Het rapport-Davids is met niets nieuws gekomen, heeft gedetailleerd en gedocumenteerd processen beschreven, die de insiders al lang wisten. ==
  Wel mee eens, maar nu staat het eens duidelijk op papier wat betreft deze ‘case’ .
  Dat is wel toegeveogde waarde.
  Persoonlijk denk ik dat dit geen uitzondering is. Het is meer de norm. Kwalijke norm..
  == Het ging toen om een politieke keuze. En daar is in een democratie niets mis mee. De rest is academisch voer voor juristen. ==
  Dat mag inderdaad. Ook in een democratie als de onze.
  Staat los van of ik me er achterschaar of niet. Niet dus.
  == De afgelopen dagen is duidelijk bewezen dat het rapport in hoofdzaak is gebruikt voor partijpolitieke doeleinden en manoeuvres. ==
  Helemaal mee eens. En dat zal voorlopig ook wel zo blijven.
  Die constatering en voorspelling duidt maar weer een hoe verziekt het politiek bedrijf is.
  Want dat is het: wat een bende!!
  Nog een vraag aan je:
  Kun jij scharen achter de conclusies van Davids?
  Ik vraag dit omdat je enerzijds zegt dat we het allemaal al zouden weten, en je anderzijds achter het besluit schaart dat politiek steun aan de inval in Irak gerechtvaardigd was..
  Zit daar niet een inconsequentie?

 87. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 17:21

  @VSp:
  == Til dit over de Irak-kwestie heen. Er is een precedent geschapen dat een parlementaire enquetes vermeden kunnen worden. Ook voor toekomstige kwesties die daarvoor in aanmerking komen. ==
  Dat doe ik ook wel, maak je daar geen zorgen over.
  Mar ik snap nog steeds niet dat je eigenlijk stelt dat het instrument van de enquete nu de prullebak in is gegaan. Dat is die niet.
  Dat de drempel hoger is geworden, dat snap ik..
  Of zie ik dat verkeerd?
  P.S. begrijp me niet verkerd. Ik zie ook in alle vormen van onderzoek onderscheidenlijke beperkingen. Ook in de parlementaire onderzoeken, net als alle ondere vormen van onderzoek.
  Mijn gevoel is dus: laat alle opties open en bestaan.
  Het voegt altijd (ieder op zijn eigen manier) iets toe aan de waarheidsvinding…
  En daar gaat het om.
  De hele waarheid komt nooit boven water..

 88. Klaverblad 14 januari 2010 om 17:27

  Even nog over Mihai. Ik weet dat hij niet/weinig bij jou komt. Ik had hem in mijn reactieruimte z’n gang laten gaan en de hele diarrhee aan gekopieerde citaten laten uitstorten, maar als hij begint, zoals op eigen blog met scheldwoorden en negatief-persoonlijke aantijgingen ban ik hem en verwijder z’n reactie. Overigens is ban weer opgeheven, soms moet je mensen tegen zichzelf beschermen. Mijn reactieruimte is geen vuilstort.
  Wij denken verschillend over deze materie, maar houden het toch "netjes". Het cruciale is inderdaad het opereren binnen de internationale rechtsorde. Die opstelling is te verkiezen en het beste, maar niet altijd mogelijk en haalbaar. Daar wijst Van Walsum ook op. We zijn er wat ingerommeld. Bij de 2e politionele actie en de Nieuw-Guinea-crisis koos NL er ook voor het haar eigen belangen na te streven. Realpolitik heeft de koers bijgesteld.
  JPB heeft het moeizaam geformuleerd, maar van de keuze van 2002/03 heeft hij niets teruggenomen. En waarom zou hij ook? Het was regeringsstandpunt, goedgekeurd door de (meerderheid van) de 2e Kamer. Hij kon ook vannacht stellen dat hij het NU in 2010 als premier van een coalitie met CDA-PvdA-CU anders gedaan zou hebben. Beeldvorming (eigen schuld) en grote woorden in media en bij partijen kunnen aan die opstelling weinig afdoen. Er zijn bibliotheken vol te schrijven over politici en partijen die (door voortschrijdend inzicht en de tijdgeest of opportunisme) hun denkbeelden hebben bijgesteld.

 89. jan bouma 14 januari 2010 om 17:39

  @Aad…15:59
  Je vraag: == En wat gebeurt er als (met de schrik in de benen natuurlijk) die vragenlijst dan wel wordt ingevuld maar niet naar jouw zin?? Bijvoorbeeld op die ene vraag (de eerste zo even uit het hoofd): "wilt u oorlog of vrede" En dan wordt ingevuld: oorlog!!==
  Antwoord. Dan zeg ik: so be it! Maar ten diepste en ten principale heeft naar mijn mening de kiezer in geen 3000 jaar daar een weloverwogen en beredeneerd standpuntbepaling over afgegeven. De (foute) belanghebbenden hebben er natuurlijk geen belang bij dat die vraag überhaupt gesteld wordt. En dus blijft alles bij het oude. Pick your choice and make up your mind. Een eindeloos door mij herhaald refrein want DE keuzebepaling is in alle vrijheid des kiezers. Nu kiest men uit wat de belanghebbenden voorschotelen. Stommer kan niet!
  Wat ik wel mag doen is aan die kiezer voorleggen onafwendbare lineaire processen die leiden tot een catastrofe als de bevolkingsgroei, de strijd om de grondstoffen, het nutteloze rendement van 2500 miljard van defensieinspanningen, etc . etc. Ik bedoel: mijn betere geachte alternatieven hoef ik niet te verzwijgen en kan ze de kiezer voorleggen. Dat wordt mij door m’n tegenstanders niet in dank afgenomen. Ik moet m’n bek houden. Mij conformeren aan de waanzin, etc.
  F*ck them all! Nooit. Zeg… Tot morgen. Ik ga me nog wat verpozen met wat lichtere kost.
  Er moeten nog wat domme milieucriminelen vermalen worden alhier en daar moet ik af en toe ook wat aandacht aan schenken; nietwaar? :))

 90. jan bouma 14 januari 2010 om 17:52

  Re: 17:39
  In aansluiting: alleen een volslagen idioot kan overigens "de oorlog" positief verdedigen tegen het licht van de verliezen. Dus ik ga er vanuit dat 95% of meer van de bevolking/kiezers zullen stemmen voor het Socratische model. Dan mag die 5% democratisch wel afwijken van de overgrote meerderheid maar zal dan ook moeten begrijpen dat die stemverhouding zal dwingen tot het Socratische model voor ons allen. Net zo min als dat er andere niet te tolereren idiote opvattingen zullen zijn die ook niet in de praktijk getolereerd kunnen worden. Op de duur vallen daar onder ook de wrede theocratische en dictatoriale staten. Ik noem maar een dwarsstraat. Tot morgen.

 91. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 18:04

  @Theo:
  ik kan me je beleid ten aanzien van bans wel voorstellen.
  Tot nu ben ik persoonlijk nooit verder gegaan dan het herplaatsen van een reactie die ik dan ontdoe van opmerkingen die naar mijn smaak niet kunnen.
  Een ban heb ik nog nooit uitgedeeld..
  En ook zelden of nooit last van allerlei gespuis. Gelukkig. Ze houden het hier ook niet lang vol 😉
  Internationale rechtsorde:
  == maar niet altijd mogelijk en haalbaar. ==
  Daar ben ik het niet mee eens. Het si een politiek keuze dat wel of niet te doen. En keuzen (beiden) mogen gemaakt worden in een democratie (of het volekenrechtelijk mag staat daar weer relatief los – te los – van). Dat is ook weer zo..
  == En waarom zou hij ook? Het was regeringsstandpunt, goedgekeurd door de (meerderheid van) de 2e Kamer. ==
  Klopt. Ik zou als ik hem was ook daarvan niets teruggenomen hebben. Het zou politieke zelfmoord betekenen ook nog.
  Betekent nog steeds niet dat ik afsand kan nemen van die keuze.
  Ook zij hadden andere keuzen kunnen maken.
  == door voortschrijdend inzicht en de tijdgeest of opportunisme ==
  "voorschrijdend inzicht" is een typische Nedrlandse uitdrukking.. Bijzonder.
  Maar wel terecht. Het kan mensen sieren vind ik als ze dat als argument gebruiken om op een eerdere mening terug te komen.
  Balkenende doet in deze aan koorddansen..

 92. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 18:09

  @Jan:
  we verschillen niet wezenlijk op het punt wat zou moeten worden ingevuld op die vragenlijst van je (in beide versies).
  Maar we verschillen wel over de verwachting wat zou worden ingevuld.
  Jij hebt het over 95% die wel naar jouw verwachting de vragen ‘goed’ zou invullen..
  Jouw eerste vraag: "wilt u oolog of vrede" is door de meererheid in Nedrland ingevult als: wij willen oorlog!
  En dan refereer ik natuurlijk naar Irak en Afghanistan als recente voorbeelden..
  Tja, waar blijf je dan met je vragenlijst.
  Tussen de rokende puinhopen natuurlijk..

 93. nelus 14 januari 2010 om 18:22

  Ik erken de fouten die zijn gemaakt. Op allerlei niveau’s. Zo is ook maar weer gebleken uit het rapport van Davids. Diep respect voor deze commissie. Interessante televisie krijg je hiervan overigens.
  Iedereen buitelt over iedereen heen om het laatste nieuws te vertellen.
  Zelfs tot P & W gisteravond toe, die Jan Marijnissen inzette.
  Ik snap ook die discussie over de volkenrechten.
  Ik snap ook de onoirbaarheid van de inval.
  Alleen: heeft iemand wel eens aan het Iraakse volk gevraagd hoe het denkt over deze inval ?
  En de opruiming van Saddam Hoessein ?
  De opmerking: een dergelijk land heeft een dictator nodig. Dat onderdrukt allerlei onderbuik gevoelens
  van bevolkingsgroepen en houdt de zaak bij elkaar.
  Hebben we een vergelijkbaar proces ook niet gezien bij het uiteenvallen van Joegoslavie toen Tito overleed ? En daar was toch echt geen buitenlandse inmenging voor nodig.

 94. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 18:56

  @Nelus:
  == Alleen: heeft iemand wel eens aan het Iraakse volk gevraagd hoe het denkt over deze inval ?
  En de opruiming van Saddam Hoessein ? ==
  Goed punt wat je inbrengt.
  Nee, dat is natuurlijk nooit gevraagd aan het Iraakse volk. Het zijn politieke keuzen dat wel of niet te doen.
  En met welke middelen die voorhanden zijn natuurlijk. Andorra (voorbeeld) kan wel de politieke keuze maken om het regime in Amerika of China er uit te gooien. Maar daar zal het dan bij blijven.
  Amerika is ongeveer ‘goed’ voor 50% van alle defensie uitgaven van de hele wereld.
  Tja dan kan je wel een potje breken. En dat doen ze dan ook.
  Mag het volkenrechtelijk? Nee.
  De historici kunnen slechte een ordeel vellen of iets voordelig heeft uitgewerkt of niet. En dat isook geen wetenschap. Het is immers n=1 onderzoek waar ook nog eens geen vergelijkingsmateraiaal aanwezig is.
  Het oordeel van Davids in deze: "een echec".
  En daar ben ik het mee eens.
  P.S. : die mening ben ik ook toegedaan voor Afghanistan. Waar we ook nooit aan mee hadden moeten doen.

 95. jan bouma 14 januari 2010 om 20:24

  @Aad…18:09…je vergist je.
  @Nelus…idem
  Kern van de zaak blijft dat de politiek namens het volk ten onrechte sprak "wij willen oorlog". De politiek sprak niet gelegitimeerd namens dat volk. Want zonder de politiek zal geen kiezer kiezen "voor de oorlog". Meen te weten dat zelfs 66% van de bevolking TEGEN de Irakoorlog was. Waar hebben we het over…
  Ergo: de kiezer wordt hierin niet juist vertegenwoordigd. Het zijn de machtsblokken en de belangen (als de strijd om de grondstoffen) waar de oorlogen om gevoerd worden.
  Men zou eens een opinie-onderzoek moeten houden onder de Ned. bevolking m.b.t. die vraag.
  (over de meest onbenullige zaken worden er enquêtes gehouden maar zoiets wezenlijk als de vraagstelling: "wilt u oorlog of vrede?" die vraag wordt niet opportuun geacht. Ik weet dat de antwoorden te manipuleren zijn maar het gaat om de principiële keuze te kiezen tussen oorlog of vrede. Men durft zelfs zo’n enquête niet aan. Het volk zou eens zelfstandig gaan nadenken. Sic!)

 96. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 21:30

  @Jan:
  hoezo de politiek sprak niet gelegimeerd namens het volk?
  Ons democratisch systeem (waar het volk ook achter staat) geeft die legitimatie immers.
  De regring (die zelf zegt namens het volk te handelen) gaat mee in een oorlog die het volk niet zou willen omdat het tegen oorlog is.
  Wat een Jan-boel !!

 97. nelus 14 januari 2010 om 21:33

  @Aad: Andorra (voorbeeld) kan wel de politieke keuze maken om het regime in Amerika of China er uit te gooien. Maar daar zal het dan bij blijven.
  Dat is natuurlijk een beetje flauw Aad. De kleine David tegen de reus Goliath.
  Alhoewel: dat liep ook goed af trouwens.
  Wat ik bedoel met flauw is dat ik veronderstel dat Amerika niet alleen als doel heeft om de wereld te maken en te breken, maar dat er ook nog andere doelen zijn die worden nagestreefd.
  En nou niet komen met olie enzo, dat weet ik wel.
  Je mag me naief noemen zo je wilt maar ik ga ervan uit dat Amerika ook als doel heeft de wereld een beetje veiliger te maken. Met de 50% defensie uitgaven. En dat het niet alleen maar protectionisme is dat hen leidt. Vanuit die veronderstelling valt er ook nog wel iets goed te praten over de interventies die gebeuren. Zelfs in Afghanistan. Je kent het vanuit het dagelijks leven: diegene die zijn nek uitsteekt…….
  Of: de beste stuurlui staan soms ook aan wal. Ik ervaar het soms ook wel als heel gemakkelijk vanuit de luie stoel kritiek te uiten op diegene die in elk geval iets doet. Hoe dan ook.

 98. Klaverblad 14 januari 2010 om 21:58

  Hoe een gedegen rapport over een oorlog in Irak met duizenden doden verkleind is tot geruzie in de Haagse kaasstolp. Het onderzoeksrapport had meteen door de regering als gezaghebbend moeten worden gehonoreerd. Geschiedschrijving. Daarnaast is een politiek oordeel in terugblik onvermijdelijk.
  Maar rapporten ter lering …. vergeet het maar.

 99. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 22:02

  @Klaverblad:
  ik zag net een korte reportage over het sebrenica rapport van het Niod. (ned 2).
  6000 pagina’s…
  Ook "verkleind tot geruzie in de Haagse kaasstolp."
  Ook niets van geleerd.
  Mogelijk het enige dat we er van kunnen leren: dat we er niets van zullen leren.
  Het politieke bedrijf dendert gewoon maar door en door.

 100. jan bouma 14 januari 2010 om 22:15

  @Aad…21:30….Nee, dat zie je fout. Sinds de ogen geopend zijn van de kiezer – na 3000 jaar mocht dat wel eens gebeuren…. – kun je niet meer rekenen met die verouderde achterhaalde representatie van jou. De kiezer heeft immers zijn domheid afgezworen toen hij DE VRAGENLIJST ontdekte en waarop alle van belang zijnde vragen staan. Hij kiest behalve een partij dan ook voor de keuzebepaling inzake die ECHTE belangrijke wereldvragen en de prioriteitsstellingen. Hij herneemt eindelijk zijn kiesrecht en verordonneert zijn partij die echte belangrijke kwesties te agenderen.
  De conclusie moet dan zijn, als hij dat gedaan heeft, dat er dan ook geen democratisch conflict meer kan bestaan als de wil (en legitimatie) van de kiezer wordt uitgevoerd. Dat is nu niet het geval. Nu mogen van mij (en waarschijnlijk ook van de kiezer wel) al die partijtjes in kleur- en identiteitsverschilletjes blijven bestaan maar de ECHTE belangrijke vragen die overstijgen al die verschilletjes. De r e v o l u t i e wordt niet belemmerd door die ondergeschikte belangetjes te laten voor wat ze zijn.
  Voor elke kiezer zijn wel relevant – ongeacht de partij waarop hij stemt – de allesoverheersende vragen die het wereldburgerschap aangaan. De vraag over Oorlog of Vrede is er daar één van. Enfin. Je kent de lijst.
  In Nederland zou zo’n beweging goed in gang gezet kunnen worden. Bij succes exporteert dit inzicht zich dan vanzelf over de wereld. Aardige slogan en bijkomstigheid: "De kiezer in Nederland is vanaf nu niet meer dom. Hij kiest zelf wat hij wil en niet meer uit wat hem wordt voorgelegd!" Ja, je moet er maar opkomen! Iedereen wil toch ook graag voor slim doorgaan… Dus? :))

 101. Klaverblad 14 januari 2010 om 22:27

  Mijn geloof in een partijendemocratie is al jaren aan het verschralen.
  Lidmaatschappen van partijen maakt maar 2% van het electoraat uit.
  En daar worden de bestuurders uit gerekruteerd.
  Ik zeg dit als voormalige partijganger en bestuurder (tot 2002)
  Materies zijn te complex geworden om door volksvertegenwoordigers, zeker van de oppositie, die niet over inside-info van bewindslieden kan beschikken, gecontroleerd te worden.
  Er zijn instituties beter geinformeerd en invloedrijker.
  Ik denk aan het militaire apparaat, inlichtingendiensten die een natuurlijk dédain naar de politiek hebben.
  Ik weet helaas geen alternatief dan een model dat hier voor beroering kan zorgen.

 102. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 23:04

  @Nelus:
  == Je mag me naief noemen zo je wilt maar ik ga ervan uit dat Amerika ook als doel heeft de wereld een beetje veiliger te maken. ==
  Daar ga je misschien van uit. Ik zou het niet kunnen beoordelen.
  Er is ook veel twijfel bij me of, als het al een doel zou zijn, of dat doel ook maar enigszins behaald is.
  Er zijn veel stemmen in deze wereld die het tegendeel beweren.
  Het schieten in de eigen voet, model.
  Ik neig die theorie te ondersteunen. Meer dan de theorie dat ze de wereld veiliger hebben gemaakt.
  Andorra: waarom een flauw voorbeeld?
  Waarom zou het en land meer rechten mogen hebben dan een andere? Op welke gronden?
  Dat is nou net wat we met in de VN hadden afgesproken dat niet te doen.
  En nu niet aankomen met dat dat niet zo is omdat sommige landen een vetorecht hebben in de veiligheidsraad.
  Ik schreef al eens een blog daarover dat dat een weeffout is die er (later) in is geslopen en een hoop ellende heeft veroorzaakt.
  Luie stoel: eens. Maar het is net zo makkelijk om vanuit de luie stoel maar achter die lui aan te lopen… ;-))

 103. Aad Verbaast 14 januari 2010 om 23:53

  @Jan: je hebt wel humor moet ik zeggen.
  je ziet een proces voor je waarbij de kiezer eerst de vragenlijst even moet invullen omdat die anders zijn stemrecht verliest.
  Om dan vervolgens de vragenlijst in te vullen zoals jij die verwacht dat hij die invult.
  Om dan vervolgens deze kiezer een aai over de bol te geven omdat die nu met een ‘oorkonde’ kan uitroepen dat hij onderdeel is van "De kiezer in Nederland is vanaf nu niet meer dom. Hij kiest zelf wat hij wil en niet meer uit wat hem wordt voorgelegd"!!
  Je moet er maar opkomen inderdaad..
  Met name dat laatste stukje van je zin:
  == …. en niet meer uit wat hem wordt voorgelegd ====
  Die vragenlijst wordt hem toch voorgelegd???
  Hilarisch :-)))

 104. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 00:01

  @Theo:
  Eens met je over die 2% (lijkt me nog veel trouwens).. te gek voor woorden. Ik ben met de voorbereiding van een blog bezig daarover.
  Uitdie 2% wordt veelal ook nog eens via een schimmig spel kandidaten geselecteerd, die dan vervolgens weer in een laag middles een nog schimmiger spel de politieke leiders gaan keizen.
  Als dat al zo is. In sommige partijen hebben leden (als ze dat al kunnen worden ) al helemaal niets te vertellen… (PVV)
  Dan wordt democratie (vanuit de basis) en als volkvertegenwoordiging wel een heel erg mager begrip.
  Eens dus.
  Ik ben ook nog aan het piekeren om tot een alternatieve opzet te komen, en daarover te schrijven
  Niet eenvoudig..
  Complex: dat zal allemaal best. Je verwijst naar professionals e.d.
  Open vraag: zijn dat niet net juist die duizenden en duizenden ambtenaren??
  Die nog zo vaak moeten toegeven dat ze het ook allemaal niet weten en dan al die adviseurs gaan inhuren (die het ook niet weten, echter altijd veinzen dat wel te doen)
  De halve advieswereld drijft erop!
  Ook niet goed dus..
  Maar ik ga nog op zoek! En zal vinden 🙂

 105. Kokopelli 15 januari 2010 om 00:30

  @Aad: Goed blog. Ook de reactiedraad heb ik net met grote interesse gelezen.
  Daar laat ik het even bij…

 106. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 01:12

  @Koko:
  dankjewel. Dan laat ik het er ook maar even bij. Morgen weer een dag 😉

 107. jan bouma 15 januari 2010 om 08:09

  @Aad…23:53
  Nog afgezien dat je voor ‘de crowd’ er eerst ‘foolish’ moet uitzien… (in dat verband voldoe ik aan je wens en die van Yunn Pann) sla je wat planken mis. We zullen je "verweer" even doorlopen aan de hand van wat citaten van je (ik heb er toch even tijd voor want @Joke Mizée schijn ik voorlopig verslagen te hebben).
  Goed… ; je zegt:
  ==je ziet een proces voor je waarbij de kiezer eerst de vragenlijst even moet invullen omdat die anders zijn stemrecht verliest.==
  antwoord.
  1. de kiezer m o e t niets;
  2. de kiezer k a n de vragenlijst invullen
  3. het niet invullen van de vragenlijst heeft een hele serie gevolgen. Voor hemzelf en voor de samenleving. Terwijl er een BMD = Brede Maatschappelijke Discussie = daarover gaande is, trekt hij dan de conclusie: "ik doe niet mee!"; de vragenlijst is voor mij niet relevant, ik weiger te aanvaarden de consequenties van mijn bestaan in relatie met dat van de ander, ik ondersteun de bestaande modellen van de politieke representaties, ik beleef mijn Existenz, de verantwoording voor mijn bestaan, op andere wijze (wel of niet geadstrueerd), ik hoef aan niemand iets uit te leggen, ik doe wel een beroep op tal van gemeenschappelijke voorzieningen, ik vervuil, ik consumeer, die ander zorgt daar maar voor, ik heb schijt aan meerderheidsopvattingen en onderken ook niet dat er hoofd- en bijzaken zijn, ik wil wel graag dat mijn kinderen een goed menswaardig bestaan zullen hebben, geraak of kom ik een oorlog terecht dan is dat precies zoals ik verwacht want het is altijd oorlog met of zonder wapens, ik vind dat de ander ook dood moet opdat ik dan kan leven, ik weiger sowieso over ingewikkelde vraagstukken na te denken, ik heb een eigen plan ontwikkeld en dat gaat niemand iets aan, ik leg dat ook niet ter discussie voor, ik ben een absolute eenling die slechts aan zichzelf verantwoordelijkheid schuldig is…
  En je zult er nog een heleboel redenen bij kunnen bedenken WAAROM jij vindt dat je die vragenlijst (ook die van jezelf!!!) niet hoeft in te vullen. Tsja….
  volgende
  ==Om dan vervolgens de vragenlijst in te vullen zoals jij die verwacht dat hij die invult.==
  antwoord. Absolute kul. Als de kiezer meent "voor de oorlog" te moeten kiezen dan doet hij dat. Soit!
  Het gaat er wel om dat uit die BMD zal blijken dat naar mijn overtuiging alleen volslagen idioten "de oorlog" als positief kunnen verdedigen. We gaan er dan wel vanuit dat deze "Weltanschauung" ook inderdaad w e r e l d w ij d besproken is. Anders kom je met de flauwe opmerking: "Ja, en als de Moffen ons land binnenvallen dan heb je oorlog of je wilt of niet". Nee. Dan nog ga je in de fout want ook in Dtslnd (toen en nu) zou "de oorlog" als een van de meest stompzinnigste bezigheden van de mensheid als uitgebannen dienen te worden beschouwd. Vandaar: "de intellectuele revolutie". Hè?
  Na een gedegen diepgaande discussie zal blijken dat 99,9% van de wereldbevolking TEGEN de oorlog is. Die 0,1% die dat anders ziet zit natuurlijk veilig opgeborgen (en liefdevol verzorgd) in onze "mental institutions".
  volgende
  ==Om dan vervolgens deze kiezer een aai over de bol te geven omdat die nu met een ‘oorkonde’ kan uitroepen dat hij onderdeel is van "De kiezer in Nederland is vanaf nu niet meer dom. Hij kiest zelf wat hij wil en niet meer uit wat hem wordt voorgelegd"!!==
  antwoord. Alweer absolute kul van je. De kiezer kan hoogstens zichzelf "een aai over z’n bol geven" omdat hij inderdaad "het systeem" kraakt waarin hij 3000 jaar zit; hij onderkent de domheid. De kiezer grijpt de wereldmacht v o o r dat de tegenkrachten dat doen. De kiezer vormt dan de Nieuwe Wereld Orde. Je kunt hier niet anders concluderen dan dat de verandering middels de vragenlijst (en de antwoorden uiteraard) hier dan de basis voor is. Immers: nog nooit zijn de essentiële vragen aan hem gesteld. En uit die BMD zal ook wel blijken dat inderdaad de ECHTE van belang zijnde (filosofische) kwesties aan de orde zijn gesteld. INDIEN er ook nog andere wereldbeschouwelijke kwesties naar boven komen tijdens de BMD: prima! Ze zullen niets afdoen aan de al gestelde vragen. En al dit overziende kan inderdaad de kiezer concluderen dat hij de domheid heeft doorbroken door zelf antwoorden te geven op de ECHTE belangrijkste vragen van zijn bestaan.
  volgende
  ==Met name dat laatste stukje van je zin:
  == …. en niet meer uit wat hem wordt voorgelegd ====
  Die vragenlijst wordt hem toch voorgelegd???
  antwoord. Inderdaad dat stel je terecht vast. Idem je ook kunt vaststellen dat NIMMER in de geschiedenis ooit eerder aan de kiezer zijn voorgelegd de ECHTE belangrijke vragen waarover het moet gaan. De cirkel is dan rond want uiteindelijk gaat het om de ANTWOORDEN. Nou mag jij dat wel "HILARISCH" vinden maar dat vind ik nou weer dom. En je reactie sluit geheel aan bij de spreuk van Yunn Pann die je me ooit toedichtte: Before the brilliant person begins something great, he must look foolish to the crowd. En ik kan er ook aan toevoegen de Westerse filosofen Schopenhauer, G.B. Shaw, die ook wel wisten dat het traject verloopt als volgt:
  eerst ridiculiseren
  dan kritiseren
  en tenslotte ….accepteren
  …Snap je? Het zal wel niet…; tenzij je natuurlijk ook "brilliant" bent!
  Daarom een nieuwe slogan van me:
  Men kan slechts een geniaal plan op z’n genialiteit beoordelen als men ook geniaal is.
  ===================================================================
  En deze quote lijkt me een aardige stimulerende gedachte om de dag mee te beginnen. Voor eenieder.

 108. VSp 15 januari 2010 om 08:52

  @aad.
  Nimmer geschreven dat een parlementaire enquete in de prullebak is verdwenen. Theoretisch nog steeds mogelijk Wel is een alternatief gevonden om deze procedure te omzeilen. De manier waarop dat is gebeurd, o.a. gijzeling van het parlement, is veelzeggend.
  Verder blijf ik erbij dat de partijen, die nu nog roepen om een parlementaire enquete, in 2011 geen regeringsverantwoordelijkheid willen nemen. Om de simpelweg eenvoudige reden, dat zo’n enquete niet voor 2011 plaats kan vinden én afgerond kan zijn.
  Welke partij die regeringsaspiraties heeft wil de hele kwestie alsnog weer oprakelen?
  De politieke debatten over Irak gaan in febr/mrt van start. Waarschijnlijk ná 3 maart, de Gemeenteraadsverkiezingen. Een meerderheid in de Kamer laat het kabinet niet vallen, dus dat wordt niet veel meer dan een ordinair verkiezingsstrijddebat.
  Afgthanistan wordt nog veel interessanter. Daar zijn wel schoten gelost, aan beide kanten (burger- militaire- en terreur)doden gevallen en inmiddels ruim een miljard €’s in deze opbouwmissie gepompt.
  Dat daarop een kabinet een voortijdig einde, vlak voor de verkiezingen, gaat beleven ligt veel meer voor de hand. Genoeg plausibele argumenten aan te reiken om zo’n scenario een dikke kans van slagen te geven.
  Dat 2010 een politiek roerig jaar wordt, staat inmiddels wel vast. Mark my words. Wie kwam daarmee eigenlijk voor het eerst mee op de proppen? ‘Effe googlen’.
  @bouma
  Ik heb mijn eigen VRAGENLIJSTJE.
  – Wat wil ik wel?
  – Wat wil ik niet?
  – Op welke meest doeltreffende wijze is dat binnen de kortst mogelijke termijn bereikbaar?
  Vervolgens plak ik daar de belangrijkste issues (lange- en kortetermijn) die in deze pluriforme mondiale samenleving spelen, tegenaan.
  Daarachter heb ik de Murphy formule geplakt.
  Da’s een verdomd leuk Excel programmetje/spelletje, -leuker dan blufpoker spelen op de computer-, nu te koop bij de VSp voor het schamele bedrag van €99,75 (excl. BTW en verzendkosten).
  Prettige dag verder!

 109. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 09:16

  @Jan:
  Aardig betoog van je. En dat allemaal doorlezend staat de hele geoegemeente te trappelen van ongeduld om die vragenlijst in te vullen en daarmee een revolutie te ontketenen die zijn weerga niet kent in de wereldgeschiedenis.
  Althans dat dacht ik totdat ik je nieuwe slogan las:
  ==== Men kan slechts een geniaal plan op z’n genialiteit beoordelen als men ook geniaal is. ==
  Darr loopt het natuurlijk helemaal vast.
  Aangezien je de hele wereld (zo’n beetje, een enkeling uitgezonderd) eeuwigdurenden domheid verwijt, zal niemand snappen waarom je deze vragenlijst zou willen invullen. En dat gebeurt dan ook niet.
  Staan ze immers al met duizenden, zo niet honderdduizenden die vragenlijst uit je handen te rukken respectievelijk helemaal ingevuld door je brievenbus te propppen??
  En daarmee voor het huis van onze parlementariërs te wapperen om de slapenden daar wakker te schudden?

 110. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 09:26

  @VSp:
  Eeens met je tijdslijn die door de partijen met het boter op het hoofd over de verkiezingen van 2011 (als het kabinet dan nog leeft) getilt zal proberen te worden. Wat wrs nog gaat lukken ook nog.
  Mocht het kabinet eerder vallen (eerder verkiezingen) dan zal ook niet gauw een ‘migraine’ dossier geopend worden.
  Ook eens met je dat een Afghanistan enquete/onderzoek veel meer potentiële problemen met zich mee zou brengen. Dat vond ik al vanaf het begin. Maar daar hoor je vooralsnog nog minder van. Nog meer partijen hebben hun politieke steun aan dat besluit gegeven immers.
  Iets wat niet had gemogen naar mijn mening.
  Boter op het hoofd, zeker ook daar.
  Helemaal met je eens dat het een roerig jaar gaat worden.
  Wie daarover begonnen is? Ik zou het niet weten. Zelfs niet na even goegelen.
  P.S. ik lees wel dat je er handel in ziet. 99,75 euri! Daar koop je vier keer het boek van Jan voor, inclusief betewe. :-))

 111. jan bouma 15 januari 2010 om 09:51

  @Aad…9:16
  Alweer fout. Kijk! Ik becommentariëer met mijn voorwaarde om "geniaal" te zijn slechts diegenen die dat niet zijn terwijl ze wel KRITIEK leveren op mijn geniale plan. Ik stel dat als je daartoe jezelf in staat acht dan moet je dus ook geniaal zijn. Geenszins is dat het merendeel der mensheid doch slechts een enkeling, Ergo: ook hier faalt je verweer. Probleem is dat de massa wel wil volgen de niet geniale "opiniemakers" die, dom als ze zijn, mijn geniale plan willen kraken. En om die reden moet ik we wel verweren. Het gaat om de er- en onderkenning van het fenomeen van "de domheid".
  In je antwoord aan VSp refereer je aan de prijs van mijn boek. Ach… jij drukt de prijs van dit of dat wel eens uit in een aantal koppen koffie. Bij mij stel ik vast dat de prijs zondermeer en zonder vragen betaald wordt als ware het een voorgerechtje bij een simpel dineetje. Dat schijt je de volgende ochtend uit en dan heb je dat ook weer gehad. Men kan nog gratis even genieten van het residu in de WC.., maar dan trek je het door. Ik bedoel maar… dat boek van mij gaat je hele leven mee want je krijgt het nooit uitgelezen. Ik ken mensen die er al jaren en jaren in studeren; en als je dat plezier omrekent is de prijs nihil…

 112. VSp 15 januari 2010 om 10:27

  @aad=P.S. ik lees wel dat je er handel in ziet. 99,75 euri! Daar koop je vier keer het boek van Jan voor, inclusief betewe. :-)) =
  Maar dan heb je ook iets!
  A personalized, flexible, multi-purpose, user friendly, interactive analysis tool, designed to achieve optimal results for each thinkable occurrence or sitation with integrated IPPOS (Individual Planning Priority Options Settings).
  Een koopje!
  Echt waar!

 113. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 10:34

  @Jan:
  We komen er wel. Ik maak de ene fout na de andere fout na de andere volgens jou. Dat is natuurlijk een goede zaak. Want van fouten kan je immers leren. Ik ga dus us nog even door.
  == Ik becommentariëer met mijn voorwaarde om "geniaal" te zijn slechts diegenen die dat niet zijn terwijl ze wel KRITIEK leveren op mijn geniale plan ==
  Dan zou het toch raadzaam voor je vragenlijst er nog een ander voor te plaatsen natuurlijk.
  De missing link!!
  Eerst een vragenlijst die moet beoordelen of de persoon die dit invult wel geniaal genoeg is om op niveau met jou de discussie aan te gaan. Correctie: kritiek te mogen leveren.
  Halen ze de genialiteitsscore niet. Ook geen man overboord. Dan mogen geen kritiek leveren, dan mogen ze meteen door de volgende vragenlijst in vullen.
  Geniaal plan! 😉

 114. Klaverblad 15 januari 2010 om 10:36

  Waarom moest de grondslag voor volkenrechtelijke legitimiteit gehaald worden uit het aantonen van massavernietigingswapens?
  Het schenden van mensenrechten in het Joegoslavië van Milosevic was reden om daar binnen te vallen en NL was er militair actief (itt in Irak). Ik denk dat Saddam Hoessein heel wat meer op z’n geweten had.
  Alles is dus selectief, ook in het beroep op het volkenrecht.

 115. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 10:37

  @Jan en @VSp:
  ik zie de discussie tussen jullie gaarne tegemoet welke diepteinvestering meer geld in het laadje brengt voor degene die het product aanschaft.
  Pers lot van rekning claimen julie allebei dat jullie product het enige product is wat orde kan scheppen in de chaos.
  Die van de wereld en die in het eigen hoofd van de koper.
  Waar natuurlijk van gezegd kan worden dat dat alles met elkaar te maken heeft.

 116. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 10:46

  @Klaverblad:
  == Waarom moest de grondslag voor volkenrechtelijke legitimiteit gehaald worden uit het aantonen van massavernietigingswapens? ==
  Dat hoefde ook niet. Wat betref het aantonen van massvernietigswapens althans.
  Het hebben van massavernietigingswapens van een land kan nooit reden zijn om een land binnen te vallen immers.
  Wat wel nodig is (naar mijn mening) is dat er een volkenrechterlijke grondslag moet zijn om een ander land binnen te lopen. Dat laatste is overigens niet of nauwelijks mogelijk. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen.
  Een land mag zich verdedigen, en dan nog onder strikte voorwaarden.
  Zoals daar zijn natuurlijk: proportioneel, en zeker niet pre-emptive.
  Is Amerika aangevallen?
  == Ik denk dat Saddam Hoessein heel wat meer op z’n geweten had. ==
  Kan ook nooit een reden zijn. Ook Amerika heeft heel wat op zijn geweten, China, Rusland, SA, Soedan, Zimbabwe, etc etc.
  Is ook geen legitimatie om het land binnen te vallen en te bezetten, het bestaande regime er uit te knikkeren, honderduizenden doden tot gevolg en miljoenen vluchtelingen..
  Wie heeft dan wat op haar geweten?
  Wij hebben daar politieke steun aan gegeven…

 117. Klaverblad 15 januari 2010 om 11:00

  Ik ben verbaasd.
  Ik kan me niet herinneren dat NAZI-Duitsland de USA aanviel. Japan wel bij Pearl Harbor.
  Saddam Hoessein had genocide op Koerden op z’n geweten, martelingen op politieke tegenstanders, acht jaren oorlog tegen Iran (met chemische wapens), aanval op Koeweit, cynische moord op familieleden, enz.
  Er zijn ook ander regimes die moordadig zijn, maar waar niets mee gebeurd. De USA zijn niet erg op Afrika gericht. Ik zou Mugabe graag gevangen zien nemen.
  Het blijft dus altijd een politiek besluit tegen wie wordt opgetreden.
  Ik laat het hier bij.
  Ga wel met belangstelling uitzien naar de proeve voor een nieuw democratisch bestel.

 118. VSp 15 januari 2010 om 11:13

  @aad
  =ik zie de discussie tussen jullie gaarne tegemoet welke diepteinvestering meer geld in het laadje brengt voor degene die het product aanschaft=
  Daar begin ik niet aan. Mijn programma met IPPOS heeft tot nu toe geen windeieren gelegd, als ik de boel hier en elders in ogenschouw neem. Bewezen resultaten tellen dubbel en dwars voor twee.
  Indien ik de variabelen van @bouma intik, hoe ik ook in alle objectiviteit dat programma manipuleer, het resultaat blijft nul procent.
  Heb wel wat anders te doen. Irak dossiertje aanleggen hier is véél interessanter. ((((

 119. jan bouma 15 januari 2010 om 11:21

  @Aad… 10:34
  Het wordt wat eentonig. Maar alweer een foute gedachtegang van je. De premisse is dat je (ook) geniaal moet zijn om een geniaal plan te kunnen beoordelen of te kritiseren. Welnu. De massa kan dat sowieso niet. Die volgt wel "de opiniemaker" die als dombo weliswaar mijn geniale plan wil becommentariëren maar daartoe eigenlijk niet in staat is. De massa is niet geniaal. En de massa komt niet aan de beoordeling toe want die volgt, als kuddedieren, nu eenmaal de dombo: de opiniemaker.
  De tragiek is dus altijd dat de genius zich dan verweren moet tegen de domme criticaster. Die criticaster gaat inhoudelijk ook niet in debat met je maar je wordt wel geridiculiseerd door hem precies zoals Schopenhauer, Einstein en andere genieën al wisten. Het is niet anders. De kiezers mogen dus wel kritiek leveren (fout van je door te veronderstellen van niet) maar aangezien het debat over de terechtheid van de kritiek ontbreekt kan ik ze allemaal af serveren. Snap je? Het zal wel niet…:))
  @WJ’tje elk kind is blij met een speeltje. Meisjes kiezen meestal voor poppen en jij blijkbaar vindt het technische speeltje reuze interessant. Jongetjes kiezen voor een "ratelend machinegeweer" of een robot-tank..; pick your choice maar verwacht er niks anders van dan heel snel verveling. Dan lijkt me die drol in de WC als resultaat en residu van de aankoop nog meer verdedigenswaard. Maar… je betaalde royaal voor mijn boek zo herinner ik me en zult wel gek zijn als je je unieke exemplaar zou uitlenen of verliezen.:))
  Vooralsnog constateer ik dat sinds de primitieve mens, die met z’n knots of tank erop uittrok, er nog een heel braak veld ligt om de mens om te turnen tot de homo intellectualis. En deze laatste typering is van mij.

 120. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 11:41

  == Ik kan me niet herinneren dat NAZI-Duitsland de USA aanviel. Japan wel bij Pearl Harbor. ==
  Je spreekt nu uit een tijd dat er al wel een paar volkenrechterlijke afspraken waren, maar nog geen VN in het kader van "dit nooit weer".
  Als Nazi-Duitsland geen enkel land was binnengevallen, dan was er geen oorlog geweest.
  Verdedigen mag. Aanvallen niet.
  == Saddam Hoessein had genocide op Koerden op z’n geweten, martelingen op politieke tegenstanders, acht jaren oorlog tegen Iran (met chemische wapens), aanval op Koeweit, cynische moord op familieleden, enz. ==
  Allemaal verschrikkelijke dingen natuurlijk. Laat daar geen misverstanden over bestaan.
  En als tegenwicht: VS heeft 100.000-en doden op z’n geweten in Irak, martelingen op politieke tegenstanders, 8 jaren oolog in Irak en Afghanstan, heeft bunkers vol met chemische wapens die ze niet aan inspecties willen onderwerpen etc. etc.. (zie ook mijn lijstje in de brief naar Obama vorig jaar).
  Ik durf de discussie wel aan wie de grootste boeven zijn. Maar nogmaals: geen reden om een land plat te walsen.
  Irak de volgende?
  Afghanistan en Irak was al een echec.. Durven ze er nog eentje aan te gaan?
  Gaan we daar ook politieke (en actieve) steun aan verlenen?
  == proeve voor een nieuw democratisch bestel ==
  Ik ga me daar eens in verdiepen.
  Geen losse flodder.. Ik wil die discussie wel serieus aan kunnen gaan.
  Kan nog even duren.

 121. VSp 15 januari 2010 om 11:43

  @aad
  =ik zie de discussie tussen jullie gaarne tegemoet welke diepteinvestering meer geld in het laadje brengt voor degene die het product aanschaft=
  Daar begin ik niet aan. Mijn programma met IPPOS heeft tot nu toe geen windeieren gelegd, als ik de boel hier en elders in ogenschouw neem. Bewezen resultaten tellen dubbel en dwars voor twee.
  Indien ik de variabelen van @bouma intik, hoe ik ook in alle objectiviteit dat programma manipuleer, het resultaat blijft nul procent.
  Heb wel wat anders te doen. Irak dossiertje aanleggen hier is véél interessanter. ((((

 122. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 11:44

  @VSp:
  Je maakt me nieuwsgierig natuurlijk.
  Zonder programma laat de praktijk ook zien dat het resultaat ook 0 is overigens. (afgezien van misschien wat cijfertjes achter de komma.. 😉
  == Irak dossier ==
  We gaan terug!!
  Nou ja, naar on-topic natuurlijk..

 123. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 11:52

  @Jan:
  je brengt regelmatig in de discussiede volgende meertrapsraket in:
  eerst ridiculiseren
  dan kritiseren
  en tenslotte ….accepteren
  Die geldt natuurlijk ook voor jou aangezien je het als een universeel proces accepteert (derde fase).
  In welke fase zit jij als je het hebt over de "dombo’s" en de "criticasters"?

 124. smokey 15 januari 2010 om 11:56

  @Aad, Nederland zit opgescheept met een premier die z`n gedeukte ego vele malen belangrijker vindt dan lands- en grotere belangen. De hele discussie hierrover valt daarbij in het niet. Zo`n man kan nooit(meer) goed zijn in zijn beroep. En toch maar weer rekken, terwijl de rek er compleet uit is.
  Dat valt toch onmogelijk nog recht te breien?

 125. smokey 15 januari 2010 om 11:58

  @jan bouma, als ik ik goed heb dan was jouw ontdekking, jouw veel geprezen pianist, gisteravond bij DWDD aan het pianospelen. Hoe is het mogelijk dat jij daar geen gewag van hebt gemaakt?
  Uitzending gemist…

 126. Ingrid van den Bergh 15 januari 2010 om 12:03

  Aad Verbaast 14-01-2010 11:47
  Snap jij überhaupt waarom er een brief nodig was als hij in het debat doodleuk zegt dat hij niets terugneemt van zijn eerdere verklaring?
  De man spreekt, behalve vanuit een sterk calvinisme, toch ook wel in raadselen, vind je niet?

 127. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 12:17

  @Smokey:
  Alles staat of valt met imago. Nou ja alles. In de politiek kan ja lang overeind blijven met de meest merkwaardige imago’s.. Lijkt soms zelfs een voordeel op te leveren in de peilingen.
  Dat dan ook weer wel 😉

 128. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 12:28

  @Ingrid:
  Ik snap wel waarom er een brief nodig was.
  De persconferentie was uiterst ongelukkig. Hij wekte inderdaad de indruk het hele rapport (selectief) naar de prullenbak te verwijzen. Politiek uiterst onhandig van hem. Ik kan me helemaal voorstellen dat de PvdA er boven op sprong (ook uit eigengewin natuurlijk..).
  Hij had daar enkel hoeven te zeggen dat ze het rapport tot zich zullen nemen (minitieus) en er later in de kamer uitgebreid op zullen terugkomen en de commissie hartelijk bedanken voor het vele werk wat is verzet.
  Maar nee, dat doet hij niet..
  Per definitie (staatsrechtelijk) spreekt hij namens het hele kabinet. Ook een blunder van Bos en Rouvoet natuurlijk om zo’n reactie er door te laten ‘glippen’..
  Hamer in deze was de sleutelfiguur, die wel inzag dat iedereen had zitten slapen. Inclusief haar eigen politiek leider.
  Die (Bos) in het kamerdebat dan ook niet veel verder kwam dan wat schaapachtig lachen..
  En Balkenende moet natuurlijk een draai vinden dat hij niets terugneemt, anders loopt hij het risico alsnog afgestraft te worden en dan (Leers) de keuze aan zichzelf te houden terug te treden.
  Dus bedenkt hij een constructie dat met de kennis van toen, hij nog achter dat besluit kan staan, en met de kennis van nu mogelijk een ander besluit was genomen.
  Dat kan je natuurlijk altijd zeggen..
  En voor de rest kan je op alle vervelende opmerkingen in her rapport rustig zeggen: "lessons learned". Zo zei hij het letterlijk.
  De brief heeft verder natuurlij weinig om het lijf. Net zo’n grote mist als de hele voorgeschiedenis.
  Allemaal terminologie waar je niemand aan kan opknopen. : "leidend", "adequater" etc..
  Tijdens het Afghanistan debat zal al moeten blijken of er lessons learned zijn…
  Als ik oppositie was dan zou ik tijdens dat debat die kaart al spelen..

 129. jan bouma 15 januari 2010 om 13:03

  @Aad…11:52
  Per definitie is het zo dat slechts de genius het toereikende en bevoegde oordeel hierover kan vellen.
  Immers wegens gebrek aan weerwoord door de dombo’s op de geniale voorstellen van de genius moet hij wel concluderen dat de massa eerst ridiculiseert zijn genialiteit, dan gebrek toont om inhoudelijke kritiek te leveren, en tenslotte er dan maar in berust door de geniale voorstellen te accepteren.
  In dit hele traject blijken de domme opiniemakers verantwoordelijk voor de reacties van de eveneens domme massa. Wat moet je dan? Je kunt slechts beide categorieën wraken.
  Duidelijk? Het zal wel niet. Want om mijn antwoord te kunnen inschatten op de juiste waarde moet je geniaal zijn. En je hebt helaas nog geen blijk gegeven tot de genialen te behoren al ontwierp je ook een populistische vragenlijst die ook geen gehoor vindt.
  Ergo: Ik heb altijd gelijk. Zeg… amuseer je verder met je simpele toehoorders…:))

 130. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 13:10

  @Jan:
  vele woorden om een duidelijk antwoord te vermijden op mijn simpele vraag:
  == In welke fase zit jij als je het hebt over de "dombo’s" en de "criticasters"? ==
  Krijfg ik dat nog?
  Je begint nu over "wraken".
  Is dat een extra fase in dat proces?
  Of hanteer jij persoonlijk een ander lijstje. Bijvoorbeeld:
  eerst ridiculiseren
  dan kritiseren
  en tenslotte ….wraken
  P.S. En dank voor je bemoedigende woorden. Maak je geen zorgen. Ik amuseer me kostelijk 😉

 131. jan bouma 15 januari 2010 om 13:17

  @Smokey… 11:58
  Het doet me deugd dat je het geregistreerd hebt. Ik heb wel met Hugo het item besproken in de voorfase maar hij kreeg de indruk dat het misschien niet door zou gaan. Het ging over over de stomme film begeleiding en dan moet je inderdaad geniaal zijn als pianist om stante pede te kunnen improviseren op de filmbeelden
  .
  Nu vroeg ik vanochtend aan mijn tuinman of hij de DWDD had gezien en ik vroeg hem ook of Hugo van Neck daarin was opgetreden. Nee! Hij had wel de uitzending gezien maar kon zich niet herinneren het optreden van Hugo van Neck als geniaal pianist. Die Van Houten, de specialist van stomme films, is de vader van de inmiddels beroemde Carice; filmster. Ik ga Hugo nu eens bellen over hoe en of wat want het TV-bedrijf gaat snel want dinsdagochtend wist Hugo nog van niks of het wel of niet door zou gaan.
  Enfin.. Je verrast me; maar prettig deze keer. Meestal is dat anders.

 132. jan bouma 15 januari 2010 om 14:05

  @aad…13:10
  Indien meerdere commentatoren melden dat ik een allesomvattende oplossing voor de continuïteit van de mensheid heb geformuleerd mag jij daar het predikaat aan verbinden wat je wilt. @Peter Louter, zo herinner ik me, zei eens dat "lichtjaren voorleg"; anderen beweren weer dat ik de Nieuwe Max Havelaar heb geschreven, en ik zit hier bij mij thuis in conclaaf bijeen met diverse wetenschappers, zoals met Karel Knip. Wetenschapsredactie NRC Handelsblad.
  Ja.. wat wil je nou? Als je hun conclusies delen wilt of niet zal me dan verder een rotzorg wezen.
  Genialiteit laat zich niet vertolken door de massa noch erkennen.
  Ik sprak zojuist Hugo van Neck inzake zijn kennelijk toch doorgegane optreden bij Matthijs van Nieuwkerk j.l. donderdagavond en waar @Smokey mij op attendeerde. Hij is gebeld door velen. Maar niet door zijn collegapianisten die zijn grootheid als improvisator zouden moeten erkennen. Want als je dat doet blijft er weinig van jezelf over. Was dat ook geen uitspraak van mij? En is dat ook niet de reden van mijn miskenning? "Als je veel van ’n ander overneemt blijft er weinig van jezelf over!" Ziedaar een andere overweging om mij geen bijval te verlenen.
  Terugkomend op je vraag antwoord ik dus dat ik mijn gegeven antwoord aan je handhaaf. Genialiteit laat zich niet beoordelen door de domme massa. Take it or leave it. En als je als domoor tot dat laatste besluit is het mij ook goed. Want domheid is de moeilijkst te bestrijden kwaal der mensheid.

 133. VSp 15 januari 2010 om 14:56

  nou, nou, nou, @bouma met zó’n verzameling genialiteit moet het wereldbeeld écht een ander aanzien krijgen. Vooral bijzonder dat dit conclaaf, misschien een ‘onder onsje’ vermeld wordt. Vol ontzag rest slechts, in stille afwachting van de witte rook uit de schoorsteen, een gepast stilzwijgen en rustig afwachten wat komen gaat.
  Terwijl aldaar de allesomvattende oplossing verder gestalte krijgt.
  Of teveel waterdamp in de gasketel van de verwarming nu het smeltende ijs en de sneeuw veel vocht verspreiden? Dat kan ook nog zo zijn.

 134. jan bouma 15 januari 2010 om 16:08

  @VSp… 14:56
  Men verwacht meestal slechts dat men ver(w) acht.
  Je kunt mijn opvattingen wel of niet delen maar adstrueer en bewijs wel inhoudelijk je afwijzing of goedkeuring.
  De rest is apekool. Ook je smeltende kul in de waterketel als gasdamp.
  Het probleem is dat we geen tijd krijgen om te gaan zitten afwachten of jouw gewenste "witte rook" uit de schoorsteen komt want menigeen ziet zwarte rook…:))

 135. smokey 15 januari 2010 om 17:54

  @jan bouma, Zodra iemand met z`n gezicht op de buis komt zijn er opeens vele vrienden. Dan word je gebeld. Bekend fenomeen. Mensen zijn vaak zo opportunistisch als het ze uitkomt.
  De collega`s, ach, misschien bellen ze nog. Artiesten zijn vaak alleen met zichzelf bezig
  .
  Ook bekend is dat men in de studio ruim van tevoren aanwezig dient te zijn en tijdig gebeld wordt.
  Kleine moeite en fluitje van een cent om jou als vriend even erop te attenderen dat de uitzending toch doorging, temeer daar je zegt nog een gezamelijke voorbespreking te hebben gehad.
  Die tuinman heeft zitten slapen want het was een tamelijk lang item. Speciaal voor jou, omdat je de uitzending gemist hebt hierbij een linkje:
  Het item staat na de dames die over hun Edgar Vos praten. Ik weet niet op hoeveel minuten, maar `t is ongeveer op de helft van de uitzending.
  Het klonk in elk geval uitmuntend.

 136. smokey 15 januari 2010 om 17:57

  http://player.omroep.nl/?aflID=10526346 Uitzending gemist De Wereld Draait Doorrrrr…

 137. jan bouma 15 januari 2010 om 19:08

  @Smokey 17:54
  Niemand beter dan ik meen te kennen het niveau van het unieke talent van Hugo van Neck.
  Ik wist van het optreden maar wat blijft er hangen van 1 a 1,5 minuut? M"n tuinman had de uitzending gezien (ik heb geen TV) maar hij kon zich niet herinneren dat Hugo erin opgetreden was hetgeen mij sterkt in de overtuiging dat het gemiddelde kijkersvolk het TVaanbod ondergaat met weinig bewustzijn. But so what? De uitzending heb ik inmiddels gezien via ‘uitzending gemist’ en dwdd en ik sprak HvN erover. Ik hoef niet overal bij te zijn.
  Krankzinnig maar waar is de constatering dat je kennelijk eerst in dat soort programma’s gekend en gezien moet worden voordat men de muzikale genialiteit van Hugo van Neck onderkent die al vanaf z’n 7e jaar een wonderkind is. Willem Duys had ‘m al in zijn Vuist ergens jaren ’70. Sindsdien zijn we muzikale vrienden.

 138. Aad Verbaast 15 januari 2010 om 23:28

  @Smokey:
  dank voor de link uitziending gemist, want ik had die uitzending gemist.
  Ik ga natuurljk even kijken. De Hugo van Neck kan er wat van.
  @Jan: hij was toch een theatertje gestart. Hoe zit het daar mee?
  Ik zal die Barend Schipper eens achter de broek gaan zitten. Hebben ze elkaar al eens ontmoet?
  En dan nog eentje als we toch aan name dropping doen: heeft Karel Knip die vragenlijst nou wel of niet ingevuld bij dat kopje thee bij je?
  En over dat andere onderwerp:
  Je geeft maar geen antwoorden op mijn vragen. Te ingewikkeld voor je?

 139. jan bouma 16 januari 2010 om 08:09

  @Aad…23:38 en inz. je openstaande vragen van 13:10…"of er gewraakt moet worden?"
  Ja.
  En dat had je kunnen lezen op pg. 358 van het slothoofdstuk in je boek.
  Ik herhaal daarom wat er in 2003 geschreven werd:
  (ik schrijf namens Socrates een mail aan H.J.A. Hofland te New York)
  ==
  Sent: Sunday, November 16, 2003 9:35 AM
  Subject: Fw: Villa Mithras, vijver, en rotsformaties achter…
  Beste Henk,
  "Een heuse Griekse Tragedie"
  (omdat ik geen waardige opvolger vind)
  Terwijl Gij daar nog de ‘slaap-der-onschuldigen’ slaapt… – (alhoewel wie is er bij wake wel schuldig en in zijn slaap niet ?! – er is 6 uur tijdsverschil – hebben hedenochtend Sophocles en Socrates voor mij besloten U dit bericht met foto, en die handelen over een heuse Griekse Tragedie, te doen toezenden.
  Mijn verweer door verwijzing naar Menander bij Socrates baatte niet; hij baste me toe "dat hier de intrinsieke waarde van de Tragedie Uwen tongafbijting onnodig maakt want als een Tempel – gelijk het Parthenon – ligt ook Uwen Tempel op de Acropolis !"
  "En" – zo vervolgde hij – (en nu ook met instemmend knikken van Sophocles en Protagoras die zich in het discours mengen) "laat varen Uwen overweging, die van Menander, die zegt:
  "Zo vele gevallen heb ik gekend van mensen, die, niet van nature schurken, Het werden, door tegenslag gedwongen."
  want Uwen zaak verdient alle aandacht, niet alleen van de dommen en onwetenden, maar ook van diegenen die al wisten maar blijven zwijgen; ik zal ze wraken!"
  Stilzwijgend heb ik zijn woorden aangehoord en staak voorlopig mijn rustenloze tijgertred achter de tralies.
  Gaarne vernemend wat de "Nieuwe Wereld" te zeggen heeft.
  Met groet !
  JB
  ———————————
  Kijk! Hier sprak Socrates, de man die gericht was op consensus, TOCH zijn wraak uit naar "allen die weten doch blijven zwijgen!" Dat zijn er velen inmiddels. Waaronder ook de milieucriminelen van de Staat en de corrupte handlangers van de Staat. Die weten, ze begrijpen me, en toch blijven ze zwijgen.
  De lafheid of het opportunisme verhinderen hun stellingnamen. Er wordt in deze email veel gecommuniceerd. "De nieuwe wereld" staat natuurlijk niet alleen voor het Amerikaanse continent maar dient gelezen te worden als onze huidige moderne totale wereld. Ook de feilbaarheid van ’s mensens handelen is voortreffelijk weergegeven door Menander. Dat Sophocles en Protagoras zich namens de Muzen melden behoeft ook geen verbazing. Ook wordt duidelijk gesteld dat "als je slaapt je toch schuldig bent!" Enz. enz.
  Hiermee heb ik je vraag wel beantwoord, denk ik. Idem voor heel wat lezers van dit Vkblog die ook blijven zwijgen en daardoor ook de toorn van Socrates verdienen. Pick your choice!
  Karel Knip was in 2007 bij me op bezoek en bezwoer me vol te houden. Nee, die vragenlijst is pas in 2008 ontstaan want die bleek noodzakelijk. Achteraf. Anderzijds zouden de gevraagde stellingnamen ook gewoon uit m’n boek gebleken hebben maar met die vragenlijst werd alles duidelijker. Er zijn sowieso altijd tekstuele verbeteringen mogelijk en soms gewenst.
  Hugo van Neck is een net zo’n onbegrepen genie als ik. Daarom moet je eerst "goedgekeurd worden" – precies zoals ik altijd al opmerkte – in programma’s als DWDD, P&W, etc. want dan gelooft de domme massa het pas. Anders gezegd: op slag zal mijn boek als De Nieuwe Max Havelaar gelezen en begrepen worden als ik wat meer van die "opiniemakers" op m’n pad zou treffen net als nu Hugo van Neck overkwam. Voor zijn theaterje in Waalwijk, en info. daarover, vult men simpel in de Googlezoekbalk zijn naam. En dan kom je er. Voor zo ver ik weet heeft hij Barend Schipper nog niet ontmoet.
  @Allen: prettige dag.

 140. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 10:37

  @Jan:
  Het blijkt niet eenvoudig elkaar te kunnen ‘verstaan’. Je klaagt daar zelf ook regelmatig over.
  Nu wek je de schijn een antwoord te geven op mijn vraag van 13:10 (en meerdere) en wederom blijkt dat te hoog gegrepen te zijn voor je.
  == je openstaande vragen van 13:10…"of er gewraakt moet worden?" ==
  Ik vroeg helemaal niet "of er gewraakt moet worden"..
  Je maakt zelfs gebruik van een verzonnen citaat, geheel tot verwarring van de geïnteresseerde lezer natuurlijk.
  Ik moest even denken zelfs aan het beroemde lied uit Ja zuster, nee zuster: "als je mekaar niet meer vertrouwen kan, wat moet je dan.."
  Nog een keer dan: in 13:10 stelde ik je de volgende vraag (net als eerder al in 11:42):
  ====
  Je begint nu over "wraken".
  Is dat een extra fase in dat proces?
  Of hanteer jij persoonlijk een ander lijstje. Bijvoorbeeld:
  eerst ridiculiseren
  dan kritiseren
  en tenslotte ….wraken
  ====
  Moeilijk hè? 😉

 141. jan bouma 16 januari 2010 om 11:12

  @Aad…10:37
  Je zou het ook kunnen omdraaien: "dat mijn antwoord voor jou te hoog gegrepen is…":))
  Vraag 1: ==== In welke fase zit jij als je het hebt over de "dombo’s" en de "criticasters"? ==
  Krijfg ik dat nog?==
  antwoord: "in de fase van het onbegrepen genie dat niet door de dombo’s en criticasters beprepen wordt. Alhoewel "criticaster" iemand is die op ondeugdelijke gronden mij kritiseert. Dus ook een dombo.
  Vraag 2:==Of hanteer jij persoonlijk een ander lijstje. Bijvoorbeeld:
  eerst ridiculiseren
  dan kritiseren
  en tenslotte ….wraken==
  antwoord:
  Waar hebben we het over? Je hebt het over (ingewikkeld) "een extra fase in dat proces" waarmee je dan bedoelt of "wraken" erbij hoort, en er onderdeel van is. Ik heb daarop helder en duidelijk geantwoord: JA.
  Dan antwoord ik je geheel getrouw naar datgene dat je had kunnen lezen op pg. 358. Socrates, namens mij, W R A A K T alle lafbekken die mij wel begrijpen maar TOCH blijven zwijgen!"
  Dus het antwoord luidt heel simpel op je vraag of ik een ander lijstje hanteer (nee; ZIE JE BOEK) en verder JA voor diegenen die gewraakt moeten worden.
  Je maakt het onnodig moeilijk. Dus snap ik niet dat jij me niet snapt. :))
  Maar misschien nu wel?

 142. Rubio 16 januari 2010 om 12:15

  Het lijkt hier de Tweede Kamer wel……haha!
  Edoch…."De wijze houdt zich op de achtergrond, maar in wezen staat hij vooraan"…..Lao Tse…..ehm..
  Gegroet vrienden!

 143. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 13:21

  @Jan:
  kijk nu geef je tenminste antwoord op mijn vragen. En dan wordt het tenminste weer wat duidelijker.
  Dat lijkt me toch iets wat de "dombo’s" en "criticasters" toch nodig hebben? De rest van de bevolking natuurlijk ook.
  Ergens omheen draaien heeft geen zin: zeg mij waar u staat!
  Maar ja, je wekt wederom verwarring:
  == Dus het antwoord luidt heel simpel op je vraag of ik een ander lijstje hanteer (nee; ZIE JE BOEK) en verder JA voor diegenen die gewraakt moeten worden. ==
  Je hanteert dus twee lijstjes?

 144. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 13:26

  @Rubio:
  == Het lijkt hier de Tweede Kamer wel……haha! ==
  Het heeft er alles van weg inderdaad.. Je krijgt daar ook nooit duidelijk antwoord op je vragen 😉
  Lao Tse, moet dat al geweten hebben!
  Veel groeten ook aan jou.
  Hier nog even doormodderen..
  Ik ben al uren onderweg om een eenvoudige doos te kopen die je vroeger gewoon op het postkantoor kon kopen om een pakketje te versturen.
  Maar sinds het postkantoor hier gesloten is, zijn er postagentschappen die allemaal naar elkaar verwijzen. Ze verkopen enkel postzegels en je mag (als je geluk) hebt een postapkketje inleveren…
  Maar dan moet ik het eerst wel kunnen inpakken!!
  Wat een bende!!
  Ik was nog even in de boekhandel. Ik denk: leuk voor de vakantie, het rapport Davids…
  Kan je inderdaad kopen in de boekhandel. kosten 29,95!!
  De boeven, maken ze nog winst ook nog.
  Dan maar downloaden van internet. Dat is gratis..
  Ook al een bende! Maar dat wisten we al.

 145. jan bouma 16 januari 2010 om 14:31

  @Aad.. 13:21
  Kletskoek debiteer je! Alsof het aantal "lijstjes" nu ineens relevant zou zijn! Al zijn het er 100! So what?!
  Jij creëert geheel tegen mijn wens ineens een aantal lijstjes. Daar heb ik toch niet om gevraagd?!
  Mij best als je lijstjes wilt gaan gebruiken maar verwacht niet dat ik daar de zin of onzin van inzie. Het is gewoon niet terzake doende ballast voor mijn betoog.
  Ergo: hou je nou gewoon aan de tekst in Het Boek der Boeken;
  maak iets niet ingewikkelder dan dat het is;
  krijg je ook geen blauwe plekken!
  Mijn boek kost dan minder dan dat van Davids. 27,50 franco thuisbezorgd!
  En "gratis" is alleen voor de Regering mogelijk want de belastingbetaler betaalt "gratis" wel de verzending en de productiekosten van het Rapport Davids. Miljoenen! En die heb ik niet.
  500 bladzijden downloaden en uitprinten kost ongeveer de helft van de aanschafprijs; schat ik.
  Tel uit je winst! Niet ingebonden, zonder kaft, en zonder alle aandacht van de drukker voor het origineel.
  Wat een armzalig zooitje!

 146. Rubio 16 januari 2010 om 14:42

  Aad;
  Die Lao Tse houwe we erin, jammer dat ie dood is…had best wel eens een koppie thee met hem willen drinken.. een biertje zal er helaas wel nooit ingegaan zijn denk ik…
  Hoewel Gurdieff en Raspoetin er wel pap van lustten….
  Rapport Davids is dus zelfs nog ‘duurder’ als Jan’s boek (27,50)!!! Joepiee-whoopiee..en nog wel onder rembours thuisbezorgd ook!
  Postkantoren, weet er alles van…allemaal te danken aan ‘ons’ Neelie die alles geprivatiseerd heeft tw. oa postgiro/postbank/nmb/nn/ing, NS/prorail, ptt/tpg/tnt/kpn….klaar zijn we er mee.
  Idd een zooitje….waar moet ik nou op stemmmmmen..?

 147. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 14:51

  @Jan:
  Dat boek van jou heb ik al. Wat maak je me nou!
  Wees blij dat ik die diepteinvestering wel gedaan heb, terwijl ik Davids zijn boek (3 keer zoveel bladzijden overigens) niet wens te kopen!
  Tel uw zegeningen!
  Zie het maar als een stroting van de goede zaak.
  Wat trouwens een kwestie van boekhouden is hoe je dat bekijkt.
  Je stelt wel een dat elke boek ongeveer 30.000 euro kost (als ik het me goed herinner).
  Dat is dus 30.000 – 27,95 winst voor mij en verlies voor jou..
  Pakken we de cashflow berekening dan is het 27,95 euro verlies voor mij en winst voor jou..
  Zo zie je maar dat er meerdere kanten aan elke zaak zitten..
  Maar een bende blijft het!
  P.S.: Balkenende en consorten moeten de waarde van dat boek (beide boeken eigenlijk) nog vaststellen.. 😉

 148. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 14:55

  @Rubio:
  Geen idee waar je op zou moeten stemmen. Ik heb ook geen idee, dus van advies kan ik je niet dienen.
  Maken ze niet elke keer duidelijk dat de stem toch wordt weggegooid in die vergaarbak daar in Den Haag?
  Het wordt tijd dat de VSp zich eens gaat inschrijven. Misschien dat ik daar dan nog wel eens een stemmetje op ga wagen.
  Maar ja, WJ heeft meer tijd nodig dan Ton en Wilders bij elkaar!!
  De campagnes zijn vandaag begonnen hoorde ik net… 😉

 149. jan bouma 16 januari 2010 om 15:19

  Aad..14:51
  Je lijkt wel een bankier die weer z’n bonus aan het uitrekenen is..!:))
  Kijk daarom als je tijd hebt naar: http://www.youtube.com/watch?v=Yc8XkYovWRU
  Dat je de boel belazert net als de bankiers is wel duidelijk want..
  "..Only God can create something out of nothing…!"
  :)) Ik zal het verhaal even mijn bank toesturen…

 150. VSp 16 januari 2010 om 16:49

  @aad
  De Vsp wil wel, maar alleen als ZmVP en aan VP ontbreekt het.. Én een subsidiebijdrage.
  De VSp heeft overigens wel een programma en is beslist geen ‘one issue’ partij.
  Er wordt overigens nog druk gerekend op de computer met IPPOS, maar het lukt me nog niet om een scoringskans van minstens 50% te bereiken op basis van het programma en tenminste 10 zetels in het afgeslankte Parlement te bereiken.
  Dus het programma moet bijgesteld worden, niet de doelstellingen.

 151. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 17:16

  @Jan: niet menselijks is mij vreemd.
  Ik heb dit jaar nog geen bonus ontvangen, dus ik grijp elke mogelijkheid aan natuurlijk.
  Boeiend filmpje overigens.
  Maar ik begrijp: life goed on as usual?
  Ik begrijp op basis van deze jurisprudentie dat je contract met de bank ook waardeloos is?
  Wat een bende.
  P.S.: alhoewel.. soms kan men er zijn voordeel mee doen 😉

 152. jan bouma 16 januari 2010 om 17:48

  @Aad…17:16
  Allereerst even on topic: @Mihai schijnt het nu ook zeker te weten: "oorlog" is strijdig met het int. recht.
  =========
  "Boeiend filmpje": Als de wetenschap in dat filmpje gemeengoed wordt, eenieder snapt hoe het in elkaar steekt, dan worden er ook zaken gedaan waar nog niemand aan durft te denken. Misschien is het eens een blogje waard? Ik gooi het maar in de groep. Jammer dat mijn bank vindt dat hun contact met mij niet waardeloos is… "De positiebepaling van de waarnemer bepaalt diens blikveld!".
  Weet je nog? ):))
  "..Life goes on…!" As usual zou ik niet willen zeggen. Komende week ga ik eens rondbellen hoe het zit met een bepaald schikkingsvoorstel. En binnen 2 a 3 weken weten we nog veel meer. We zien wel; of niet.
  Wat een zooitje. tot later…

 153. Aad Verbaast 16 januari 2010 om 18:16

  @Jan:
  Mihai:
  ik heb uiteraard zijn blog gelezen er er zelfs een reactie achtergelaten.
  Met die strekking ben ik het eens.
  Volgens het volkenrecht is het altijd strijdig.
  Om de eenvoudige reden dat één der partijen altijd schuldig is!!
  Ondertussen wordt er lustig op los gemoord..
  Een teken dat de beschaving nog ver af is van het punt wat bereikt moet worden.
  Banken: ook daar "life goes on". In 2009 weer een record aan bonussen uitgedeeld.
  En Obama probeert ze extra te belasten.
  Niet de methode. Beter zou zijn er echt wat aan te doen.
  Nu laat hij dat toe..
  Bijna een jaar (op een kort weekje na) in ‘office”… en toen?
  Het blijft een bende!
  P.S.: je bank: ik zou maar eens een video voorstelling geven…

 154. Jan Bouma 17 januari 2010 om 07:34

  @Aad…18:16
  Een paar opmerkingen in het kader van de gehele strijd.
  1. Dat de allergrootste bonusgraaiers "de bankiers" zijn is wel duidelijk. Na de financiële crisis gaan weer honderden miljarden over de toonbank als b o n u s s e n. De dievenbende zou met dat bedrag in één klap vrijwel alle wereldproblemen als honger etc. kunnen oplossen. Nog navranter is hun gedrag te beoordelen aan de hand van dat youtubefilmpje uit de Zeitgeist Addendum no. 3 dat ik hier als eyeopener even herhaal om te worden aangeklikt: http://www.youtube.com/watch?v=acMOd6_m4bw
  en ik zet het ook over naar mijn blogs als waarschuwing. Het voorgaande speelt ook een rol in mijn discussie met @Joke Mizée. Daarin worden wel de contouren duidelijk van een Nieuwe Wereld Orde: die van de wereldburger/de kiezer en niet die van graaiende over lijken gaande bankiers en egotrippers.
  De krachtmeting is gaande. Enfin je weet er genoeg van…:))
  2. Die waarschuwing bestaat uit de effectiviteit van het zgn. "Buckler-effect" van Youp van ’t Hek. Dat merk werd weggevaagd. Van Youp ook nog iets i.v.m. dat Addendum no. 3: http://www.youtube.com/watch?v=Bdt69FZ-VIg.
  Amuseer je…

 155. Aad Verbaast 17 januari 2010 om 08:59

  @Jan: nog steeds bezig met het bewerken van Joke Mizee?
  Ze komt nergens anders meer aan toe!
  Al lang geen blog meer van haar gezien.
  Het lijkt er op dat als je haar hebt overtuigd, je iedereen kan overtuigen. Is dat het?
  "De bank die meedenkt"
  die kende ik niet (of kon het me niet meer herinneren dat kan natuurlijk ook, een jonge Youp.
  Maar nog helemaal actueel.
  Er is niet veel veranderd. Men woekert gewoon door!

 156. jan bouma 17 januari 2010 om 11:02

  @Aad..8:59
  Ik denk dat ik dat wel in haar waardeer. Haar vechtlust. En ze neemt niets voor "granted" aan. Dat is ook een eis die ik aan de kiezer stel: "Kom op grond van je werkelijke eigen overtuiging tot het oordeel dat je wilt geven. Loop niet aan mijn leiband: make up your own mind. Ik vertel je slechts mijn analyses. Take it or leave it. Zij, @Joke Mizée, verdedigt het democratische gehalte van de door mij bepleite aan te stellen WERELDRAAD.
  Prima. Ik deed dat al beter, zo zeg ik haar en adstrueer dat standpunt. Enz., enz..
  Inzake Youp van ’t Hek. Inderdaad zijn er in het cabaretvak eindeloos te herhalen dommigheden van de mensen die hij als hofnar duidelijk maakt.
  Ik schreef zojuist n.a.v. een tel. gesprek met Hugo gisterenavond zijn comment – in de vorm van een metaforisch verhaal – op de strijd die ik voer met de corrupte overheidscriminelen. Zie daarvoor m’n blogs.
  Je slotconclusie is juist: "Men woekert gewoon door!"

 157. Aad Verbaast 17 januari 2010 om 16:35

  @Jan:
  ik keek net naar haar blog.
  Sinds 8 september niets meer geschreven.
  En sinds die tijd ben jij al met haar in discussie.
  4,5 maanden!!
  Al iets opgeschoten?? 😉
  Aardige anecdote over die stroper.
  Om het maar bij deze blog te houden: wat zou Balkenende allemaal om zijn schouders hebben hangen?
  Je zou er haast een reerug van krijgen onder al dat gewicht!

 158. smokey 17 januari 2010 om 16:45

  @jan bouma schreef:
  15-01-2010 19:08
  @Smokey 17:54
  Niemand beter dan ik meen te kennen het niveau van het unieke talent van Hugo van Neck.
  Ik wist van het optreden maar wat blijft er hangen van 1 a 1,5 minuut? M"n tuinman had de uitzending gezien (ik heb geen TV) maar hij kon zich niet herinneren dat Hugo erin opgetreden was hetgeen mij sterkt in de overtuiging dat het gemiddelde kijkersvolk het TVaanbod ondergaat met weinig bewustzijn. But so what? De uitzending heb ik inmiddels gezien via ‘uitzending gemist’ en dwdd en ik sprak HvN erover. Ik hoef niet overal bij te zijn.
  Krankzinnig maar waar is de constatering dat je kennelijk eerst in dat soort programma’s gekend en gezien moet worden voordat men de muzikale genialiteit van Hugo van Neck onderkent die al vanaf z’n 7e jaar een wonderkind is. Willem Duys had ‘m al in zijn Vuist ergens jaren ’70. Sindsdien zijn we muzikale vrienden.
  ———–
  @jan bouma. Jouw tuinman stel je zowaar representatief voor de gemiddelde kijker… desalniettemin vraag je (als miskend genie) om zijn mening, die hij niet heeft omdat hij niets gezien heeft. Hij zal vast het blog ook niet volgen, zoals dat gaat. Geniaal!
  Via de omweg van de tuinman benader je jouw vriend, de pianist, maar je vraagt het niet op de man af. Geniaal!
  "Ik hoef niet overal bij te zijn" schrijf je. Niemand suggereerde dit toch, alleen jij.
  Nu "ken" ik je op het blog wel anders. Er meestentijds als de kippen bij. Nu maakte van Houten nog reclame, door te zeggen dat dit soort talent helaas te weinig werk heeft. Jij, als vriend had ook een steentje kunnen bijdragen door bijvoorbeeld een blogje met aankondiging te maken, en te attenderen op deze uitzending.
  Je blog staat immers al wekenlang "droog"? Even een tekst, een foto, een you tube. Gemiste kans die je niet afdoet met dat er maar zoveel seconden bij het publiek blijven hangen.
  Quelle dédain!
  Nog zo`n geniale zet is je boek- waar het nog steeds over gaat- tegen een gemiddeld gezien hoge prijs te verkopen. Je kiest voor weinig boeken te verkopen voor een hoge prijs versus veel boeken voor een schappelijke prijs. "Door de massa goedkoper aan de kassa". Op het blog ben je al jaren bezig "bewustzijn" bij te brengen, maar de in jouw ogen bewusteloze tv kijker niet. Vreemd.
  Public Relations is kennelijk niet jouw cup of tea.
  Je laat, lijkt het, gemakszuchtig kansen liggen.

 159. jan bouma 17 januari 2010 om 17:19

  @Smokey…
  wat zeur je nou, man. Hier al een link (het fragment) op youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=-aqPjzC2dig
  Hierna nog eentje bij Han Reiziger uit 1996 dat ik geregeld had.. en toen was ik er wel bij net zoals talloze andere keren wat zeur je nou man. We wisten niet of het item door zou gaan tot op het laatste moment en dan gaan we niks aankondigen nog daargelaten dat ik het belachelijk vind die aandacht voor een enkele TV-minuut. Daar hangt nou de hele wereld vanaf. Hij is al een muzikaal wonderkind al vanaf z’n 7e. Waar maak je je druk om. Overigens dat dat fragment al op youtube staat is ook dankzij mij. hhuhuhuhu..; hierna nog Reiziger plus tientallen opnamen bij mij thuis op youtube desgewenst.http://www.youtube.com/watch?v=EFU00AIkDyo

 160. Aad Verbaast 17 januari 2010 om 17:51

  @allen:
  even zomaar (on-topic) wat aanvullende linkjes die actueel zijn over het rapport van Davids en wat er daarna gebeurde.
  Bos was in buitenhof vanmorgen (ik heb het zelf niet gezien, maar de media rapporteren erover):http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2965064.ece/Bos___Boodschap_persconferentie_kwam_niet_over_.html
  "Bos: boodschap persconferentie kwam niet over"http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/01_januari/17/binnenland/val-kabinet-had-bos-niet-verbaasd.xml
  "Val kabinet had Bos niet verbaasd"http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1338808.ece/Bos_twijfelde_aan_voortbestaan_kabinet
  "Bos Twijfelde aan voortbestaan kabinet"
  En Davids zelf:http://www.nrc.nl/binnenland/irak-oorlog/article2460339.ece/Davids_reactie_premier_was_niet_zuiver
  "Davids: reactie premier was niet zuiver."
  En dan nog eentje wat er niets mee te maken heeft. Maar wel een leuke uitspraak van de voormalig chauffeur (een verwarmer is dat) van Pim Fortuin, Smolders, die vandaag aankondigde niet meer in de raad te willen zitten in Tilburg.
  Op Lublins blog:http://www.vkblog.nl/bericht/296848/de_winter_achter_de_rug%2C_de_zon_schijnt%2C_en_we_zijn_van_Smolders_af
  Teletekst:
  Citaat van de week:
  "Door mijn steeds toenemende klachten is het voor mijn gezondheid onverantwoord om nog eens vier jaar door te gaan met politiek die tot mijn grote frustatie grotendeels wordt beoefend door onbekwame, hoogopgeleide dommerikken."
  Kijk dat is nog eens het heft en stuur in handen nemen! ;-))

 161. jan bouma 17 januari 2010 om 18:35

  @Aad… 17:51
  Je zou inmiddels heel wat politici gezondheids- en gewetensproblemen toewensen. Een goed comment had de dichter des vaderlands Ramsey Nasr bij P&W (dacht ik gezien te hebben in uitzending gemist; als het lukt hierbij de link; ik vond het de moeite waard): http://pauwenwitteman.vara.nl/Cultuur-detail.215.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14463&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=6da2fa90e4
  enfin; tot morgen. ik ga Hugo eens bellen; anders denken sommigen dat ik m’n taken verwaarloos; nietwaar @Smokey? .

 162. Aad Verbaast 17 januari 2010 om 18:44

  @Jan:
  "..politiek die… grotendeels wordt beoefend door onbekwame, hoogopgeleide dommerikken."
  Ik vond dat wel een to-the-point en dus rake opmerking.
  Net als die van jou.. Ik krijg echter als ik op de link klik: "bericht bestaat niet meer".
  Je hebt ook wel wat weg van een politicus: iemand blij maken met een dode mus.. ;-))

 163. jan bouma 17 januari 2010 om 19:57

  Even verder doorklikken @Aad… 18:44; en verder kijken dan de neus; in de linkerkolom staat het. Kijk! Nou ben ik zowaar weer slimmer dan jij..; het hele fragment incl. de tekst van het gedicht staat er op; ca. 4,5 minuut geloof ik. Echt heel goed van die Nasr.
  Dus haal die dooie mus maar weg;
  wat zei Fortuyn altijd: ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe!
  of zoiets. groet…:))

 164. Aad Verbaast 17 januari 2010 om 20:29

  @Jan:
  je kon wel leraar zijn.
  Nooit toegeven dat er een fout is gemaakt maar onmiddellijk de bal terugspelen dat de leerlingen dan maar beter had moeten opletten.
  Je zou het toch missschien toch wel goed doen in de politiek. Rookgordijnen dan wel mist optrekken.
  Maar nooit met een duidelijk zicht , en altijd weer de uitweg zoekend in het doolhof van de leugens.
  Maar ik heb het gezien. Dank.
  Fortuyn zei wel wat anders overigens, dan jij hem in de mond legt:
  "Ik zeg wat ik denk, en doe wat ik zeg."
  Maar ja, ook zo’n politieke uitspraak waar je alle kanten mee op kan..

 165. jan bouma 18 januari 2010 om 07:04

  @Aad…20:29; goedemorgen
  1) We blijven wel over in deze discussie;
  2) Om je stelling te bewijzen "dat je niet alleen met politieke uitspraken ALLE kanten op kunt"…. ga ik nu m’n eindeloze discussie met @Joke Mizée maar voortzetten. Het is overigens mijn opvatting dat "indien het woord bij de beslissing (de daad) wordt gevoegd" – bijv. dankzij het voortschrijdend inzicht – dat dat "inzicht" er pas komt als het inzicht niet meer te ontkennen is. M.a.w. "de politiek" zal niet eerder wezenlijke besluiten nemen dan dat ze zich gedwongen acht!" De besluiten zijn dan onvermijdelijk geworden. En dan heb ik het over de grote beslissingen zoals destijds de totstandkoming van de VN en en in 1948 de UVDRM.
  Enfin. "Rapport Davids" bevestigt eigenlijk @Mihais conclusie dat er geen "recht op oorlog is". Maar ja… hahahaha dat beweer ik al veel langer; hoort men het nu eens van een ander.
  @Allen: een prettige dag.. met veel groei. Wat moeten we daar weer onder verstaan? : Groei.

 166. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 08:05

  @Jan:
  Joke: om maar ens een variant op een jou welbekende uitspraak te doen: "hou jij haar bezig, dan maak ik me druk".
  Ach, ook daar kan je alle kanten me op natuurlijk.
  Ik zal eens kijken of ik vandaag weer eens een nieuwe blog hier neer kan zetten.
  Soms geldt die andere regel: "genoeg is genoeg".
  20 januari zit Obama precies een jaar "in office".
  Feestje?

 167. VSp 18 januari 2010 om 08:12

  @allen
  @bouma, 1) =We blijven wel over in deze discussie;=: Nee hoor!
  Henk Hofland schreef in de Groene Amsterdammer van 16-12-09 over Iran, dat heel wat gevaarlijker is dan het Irak van Sadam Hoessein, én trok de gang van zaken rondom het Davids’ rapport door, het volgende:Intussen heeft onze democratie zichzelf beroofd van de beste manier om de waarheid te horen, de parlementaire democratie.
  Hij eindigde zijn column over Iran en legde onze democratie indirect de volgende woorden in de mond:Dat zien we dan wel weer
  Reken maar dat Amerika en Israel heel andere plannen hebben dan een onnozel ‘Afganistan’ debatje voeren.
  Indachtig aan het principe van (eerder niet meer dan een stelling omtrent) collectieve schuld in onze democratie, -‘wie deelneemt treft schuld’ – verwerpt de VSp deze stelling naar het rijk der fabelen en kiepert deze stelling bij dezein de moddersloot.
  Waar de Piet Heijnen in dat kleine, kleine Den Haag al niet groot, zéér groot kunnen zijn.

 168. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 09:33

  @VSp:
  Vandaag gaat de commissie de Wit aan de slag.
  De eerste slag die ze willen maken: hoe heeft nou die kredietcrisis kunnen ontstaan in de wereld….
  Kan het nog gekker dat we daar nog achter moeten komen, als het land achter de dijken, waar we onze vinger slechts in kunnen steken? Maar niet achter kunnen krijgen blijkbaar?
  Eens met je: natuurlijk hoef je als individu je niet verantwoordelijk te voelen voor al deze nonsens.
  Hoe ver gaat het collectiviteitsgevoel? Ver, maar er zijn grenzen!
  Wat een bende!

 169. jan bouma 18 januari 2010 om 09:51

  @VSp
  @Aad
  Beide heren beweren onzin. Daar immers het totaal van de individuen weer tesaam het collectief is. Dus jullie strooien zand in de ogen. Elk individu is schuldig. (Bijv. door mijn wereldraad niet te ondersteunen).
  Mijn antwoord aan @Joke Mizée staat zowel bij haar als bij mij op m’n lopende blog. (Want @Smokey beweerde ook alweer dat daar niets bij mij gebeurt..; ten onrechte).
  VSp ziet, zo begrijp ik, de "Piet Heijnen" van de Zilvervloot als winnaars?
  Enfin… we zien wel; of niet.
  Wat een zooitje.

 170. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 10:42

  @Jan:
  "Elk individu is schuldig"
  Onzin natuurlijk.
  Voel jij je maar schuldig.
  Ik niet.
  Waarom zou ik?

 171. jan bouma 18 januari 2010 om 11:00

  @Aad…10:42
  Er is in juridisch bewijsrechtelijke zin geen speld te krijgen inzake de juistheid van mijn stelling.
  1. Niet ontkend kan worden dat alle indiduen tesamen weer het collectief vormen; gewild danwel ongewild.
  2. Evenmin kan ontkend worden de juistheid van de stelling zoals ik die poneer in het Hfdst. Goed&Kwaad (zie je boek) "dat zodra men kennis draagt van een ernstig misdrijf en daar niets tegen doet men zich medeschuldig maakt aan dat misdrijf!" Dus eenieder is schuldig die er niets tegen doet.
  Sterker nog: in onze strafrechtspraak word je ook schuldig als je kennis neemt van een ERNSTIG misdrijf en je doet geen aangifte. Als jij ziet dat door een crimineel, bijv. bij een roofoverval, je buurman vermoord wordt zou je je medeschuldig maken door daar geen aangifte van te doen. Dat lijkt me een evidente zaak die uit je burgerplicht voortvloeit. Enfin… Vooralsnog houd ik eenieder schuldig die zich niet uitspreekt v o o r mijn wereldraad. t Is dat je het maar weet…:))

 172. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 11:44

  @Jan:
  ad 1:
  eens.
  ad 2: ik ben geen rechter, dus ik mag niet beoordelen of iets een misdrijf is of niet.
  Soms heb ik er wel een mening over.
  "Dus eenieder is schuldig die er niets tegen doet."
  Je wilt toch niet zeggen/suggereren dat ik er niets aan doe?
  Wat een bende!

 173. Ingrid van den Bergh 18 januari 2010 om 12:10

  Balkenende zal nooit uit eigen beweging opstappen. Ze zullen hem daartoe uit moeten graven, zo diep is hij in het pluche verstrikt geraakt.
  En Leers: die verdient een tweede kans. Er zijn er om minder afgeserveerd.

 174. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 12:31

  @Ingrid:
  Ik denk dat je gelijk hebt.
  Hij zal zich hoogstens laten wegsturen, om na de verkiezingen mogelijk weer aan de volgende coalitie te gaan beginnen. Met "voortschrijdend inzicht". Balkenende hoeveel? Ik ben de tel al kwijtgeraakt.
  Leers was wat dat betreft leer(s)zaam. Die hield de eer aan zichzelf. Na allerlei excuses en een mild rapport vertrok hij.
  Balkenende wordt met rapporten om de oren geslagen, geeft geen excuses en blijft zitten.
  Kan het nog gekker? Ja, dat kan.

 175. jan bouma 18 januari 2010 om 15:27

  @Aad…11:44
  Ad 1: "eens"; zijn we dus snel klaar mee.
  Ad 2: zeg je ==ad 2: ik ben geen rechter, dus ik mag niet beoordelen of iets een misdrijf is of niet.
  Soms heb ik er wel een mening over.==
  zeg ik.
  a) elk mens is tot oordelen bevoegd; hij hoeft geen rechter te zijn.
  b) het gaat om ERNSTIGE misdrijven van mondiale aard en omvang
  c) daarover gaat de vraag of je dan nog afzijdig kunt blijven als er OPLOSSINGEN worden aangeboden
  d) indien de effectiviteit van de deelname en positiebepaling van de burger/kiezer WEL bepalenmd is voor het resultaat dient die burger/kiezer ook zijn positie te kiezen. Anders volgt er immers de schuld ex. punt 1.
  Zo is de cirkel rond. En de effectiviteit van "er iets tegen doen" (of niet) reken ik af op het resultaat.
  De wereldraad doet iets tegen de misstanden in de wereld. Trekt men dat in twijfel zou ik zeggen bewijs waar mijn analyses fout zouden zijn.

 176. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 15:40

  @Jan:
  == De wereldraad doet iets tegen de misstanden in de wereld. ==
  De wereldraad zolang die er nog niet is doet natuurlijk helemaal niets tegen mistanden in de wereld.
  == En de effectiviteit van "er iets tegen doen" (of niet) reken ik af op het resultaat. ==
  Net als Obama (zie mijn nieuwe blog): een hoop mooie praatjes. Maar hij heeft er nog niets aan gedaan.
  En daar waren slechts een aantal pennenstreken voor nodig..
  Jij hebt tenminste een grotere klus op je genomen, die meer tijd vraagt..
  Wat een bende!

 177. Aad Verbaast 18 januari 2010 om 18:00

  @allen:
  de volgende blog staat er weer op:http://www.vkblog.nl/bericht/297011/Barack_Obama._Nog_Hope%2C_Change%2C_en_Yes_We_Can%3F
  "Barack Obama. Nog Hope, Change en Yes We can?

 178. rosa 19 januari 2010 om 08:53

  BRUSSEL – De Europese Unie en Irak willen de relatie op het gebied van de energievoorziening versterken.
  Beide partijen tekenden daarover maandag een akkoord in Bagdad, liet de EU weten.
  Beide zijn het onder meer eens geworden over het gezamenlijk ontwikkelen van een energiebeleid voor de Iraakse bevolking. Eurocommissaris voor Energie, Andris Piebalgs, stelde dat de EU Irak onder meer kan helpen bij het ontwikkelen van zijn elektriciteitsnet.
  Verder wees Piebalgs erop dat Irak als grote leverancier van olie aan de EU ook een belangrijke rol kan gaan spelen bij het verstrekken van gas.http://www.volkskrant.nl/economie/article1339397.ece/Irak_en_EU_sluiten_akkoord_over_energie
  Hopelijk zal iemand de vraag stellen in hoeverre economische belangen en energiezekerheid een reden tot deelname aan de oorlog was.

 179. Aad Verbaast 19 januari 2010 om 10:55

  @Rosa:
  == Hopelijk zal iemand de vraag stellen in hoeverre economische belangen en energiezekerheid een reden tot deelname aan de oorlog was. ==
  Ik hoop het ook. Het zal altijd ontkent worden door de betrokken politici, maar het is toch al een publiek geheim?
  Vaak worden historici het ergens na lange tijd over eens, over de werkelijk motieven voor dit soort oorlogen.
  Over deze oorlog kon men het al snel eens worden: olie. Ongekend snel.
  Het lag er toch duimendik bovenop?

 180. Aad Verbaast 19 januari 2010 om 11:59

  @Rosa:
  En het is nog lang niet afgelopen denk ik.
  Afghanistan: 100.000 soldaten. Belofte: weg midden 2011
  Irak: 140.000 soldaten. Belofte: weg (op 40.000 man na) midden 2011
  "over": 200.000 man.
  Rond Iran, waar de druk wordt opgevoerd om een "adequater" mandaat te krijgen.
  Voor elkaar midden 2011?
  De grootste olie en gas reserves ter wereld..

 181. Ingrid van den Bergh 19 januari 2010 om 14:56

  Aad Verbaast 18-01-2010 12:31
  En de kiezer, die het voor het zeggen heeft, staat erbij en kijkt ernaar.
  Voelt toch wel machteloos, vind je ok niet?

 182. Aad Verbaast 19 januari 2010 om 17:06

  @Ingrid:
  De kiezer heeft het niet voor het zeggen.
  Een keer per vier jaar mag je opdraven en dan begint een schimmig spel. Wat niet meer ophoudt.
  Ik ga daar nog eens een blog aan wijden.
  Dat zint me helemaal niet. Jou ook niet begrijp ik.

 183. rosa 19 januari 2010 om 21:17

  Gisteren in Den Haag een bijeenkomst met Jack de Vries bijgewoond. Wat een gladde man en praatjes.
  Allerlei vragen kunnen stellen waar hij geen of een ontwijkend antwoord op gaf.
  Natuurlijk zijn wij altijd dominee en koopman geweest,daarom willen wij ook in de JSF blijven investeren om de studenten en personeel aan de universiteiten aan het werk te houden.
  Volgens mij wordt er veel werk voor de JSF uitbesteed en verdwijnen er door de crisis banen die ook heel belangrijk zijn.
  Er was die dag ook een voorlichtingsbijeenkomst geweest op een ROC om jongeren te werven die anders buiten de boot zouden vallen. Heerlijk jongeren van 17-18 jaar die opgeleid worden om economische belangen veilig te stellen. Ze zouden zeer gemotiveerd zijn,voor oorlog of geld?
  Afghanistan is een onderdeel van onze veiligheid en de kinderen moeten daar naar school kunnen,heeft hij ooit gedacht aan de kinderen in Haiti die door ellende en armoede niet naar school konden,of de kinderen in de CAR?
  Leugens en nog eens leugens.
  Volgens hem komen ze wel uit het rapport Davids en ook uit een evt verlening in Afghanistan. Een beslissing willen ze nemen na de conferentie eind januari in Londen.
  Wat heeft de vorige conferentie het land opgeleverd? Voor Den Haag een hoop overlast en kosten voor beveiliging etc.

 184. Aad Verbaast 20 januari 2010 om 15:57

  @Rosa:
  het verhaal Aghanistan stinkt natuurlijk aan alle kanten. Nog meer dan Iran. Met veel grotere gevolgen ook nog.
  Ik zet even een actuele link er bij (ter aanvulling van deze blog):http://www.nrc.nl/binnenland/article2462776.ece/Commissie-Davids_weerspreekt_verdediging_Balkenende
  "Commissie Davids weerspreekt verdediging Balkenende"
  Dit is nog lang niet afgelopen..

 185. Ingrid van den Bergh 24 januari 2010 om 15:23

  Ja, de kabinetten slagen er keer op keer weer in om, eenmaal gekozen, nieuwe politieke jurken aan te trekken.
  Zodat wij ze niet meer herkennen.

 186. Aad Verbaast 24 januari 2010 om 17:42

  @Ingrid:
  soepjurken en/of Burka’s etc.
  Vele vermommingen en gedaanten zijn hun niet vreemd, en zelden tonen ze ‘het ware gezicht’ 😉

 187. rosa 28 januari 2010 om 06:56

  Gisteren ben ik bij de bijeenkomst van het CDA over "de toekomst van de Transatlantische betrekkingen"geweest en heb mij zeer verbaasd.
  Jaap de Hoop werd met aplaus ontvangen en aangehoord zonder veel kritiek ,hij werd geprezen als diplomaat,kamerlid en secretaris generaal van de NAVO.
  Men had het over de G2 Europese unie en de VS en hoe die verder gestalte te geven.
  Ik zal er later meer over schrijven maar mijn eerste indruk was dat het ging over machtsblokken,handel en concurrentie. Niet over mensen maar over macht in de wereld.
  Wordt vervolgd.

 188. Aad Verbaast 28 januari 2010 om 10:27

  @Rosa:
  je kondigde het al aan. Leek ma al iets te maken hebben met ‘preken voor eigen parochie’.
  Als er iemand was met een ‘atlantische reflex’ dan was het de Hoop Scheffer wel.
  Gisteren naar de Iran-America documentaire gekeken?http://weblogs.hollanddoc.nl/import/2010/01/19/iran-en-het-westen-deel-1-tm-3/
  Zeer de moeite waard. Bijzonder inzicht hoe het machtsspel werkt, en niet natuurlijk..
  Nog twee delen te gaan. Misschien (als je het niet gezien hebt) wordt het nog wel herhaald op Holland.doc of zo.

 189. rosa 28 januari 2010 om 23:06

  Nee helaas niet gekeken,te laat opgemerkt en vol hoofd na al die ellende tijdens het CDA gebeuren. Ben er nog steeds van onder de indruk. Macht,concurrentie,voorbijgaan aan mensenrechten en ga maar zo door.
  Ik ga er later over schrijven ,proberen om al die indrukken op papier te krijgen. Mensen hebben geen idee wat men wil en hoe men dat wil uitvoeren.

 190. Aad Verbaast 29 januari 2010 om 09:29

  @Rosa:
  er zijn nog twee afleveringen, volgende week weer en dan de week er na.
  Als je over dat congres gaat schrijven laat je dat dan weten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: